Friday , October 7 2022

Românii din Italia au fost somati de Fiscul de la Roma sa achite impozit pe casa din tara

Românii din Italia au primit notific\ri de la Fiscul italian prin care li se cere s\ achite o diferen]\ de impozit pentru imobilele pe care le de]in în România, Guvernul de la Bucure[ti a[teptând clarific\ri [i din partea CE prin care s\ se l\mureasc\ dac\ este înc\lcat\ conven]ia dublei impuneri.
Notificarea a fost transmis\ românilor reziden]i în Italia în baza unui Decret-Lege emis anul trecut de c\tre Guvernul de la Roma, denumit “Dispozi]ii urgente pentru cre[tere, echitate [i consolidarea conturilor publice” [i care introduce un impozit pe valoarea imobilelor din str\in\tate perceput tuturor proprietarilor reziden]i în Italia. Legea îi afecteaz\ [i pe cet\]enii str\ini, implicit pe românii reziden]i în Italia care trebuie astfel s\ pl\teasc\ statului italian o diferen]\ de impozit pentru locuin]a din România.
În Italia tr\iesc aproximativ un milion de români.
Impozitul perceput de autorit\]ile italiene este de 0,76% din pre]ul cu care ace[tia au cump\rat locuin]a din România, cot\ din care este sc\zut impozitul pl\tit deja statului român pentru acel imobil. În cazul în care actul de proprietate nu prezint\ pre]ul de cump\rare, pentru stabilirea impozitului este luat\ în calcul valoarea de pia]\ a imobilului.
În România, pentru persoanele fizice se aplic\ o cot\ de 0,1% la valoarea impozabil\, calculat\ în func]ie de calitatea materialelor de construc]ie, utilit\]i [i zona în care este amplasat imobilul.
În aceste condi]ii, calculele arat\ c\ românii reziden]i în Italia ar trebui s\ pl\teasc\ în aceast\ ]ar\ un impozit mai mare decât cel datorat în România, chiar dac\ va fi acordat\ o deducere aferent\ impozitului pl\tit în România.
“Sunt a[teptate clarific\ri din partea autorit\]ilor italiene pentru a se stabili dac\ acest nou regim fiscal nu încalc\ prevederile conven]iei încheiate de cele dou\ ]\ri privind evitarea dublei impuneri. Este îns\ posibil ca din analiz\ s\ rezulte c\ aceste prevederi nu sunt înc\lcate, deoarece conven]ia nu acoper\ sfera autorit\]ilor locale, iar acest impozit ar putea fi tratat drept unul perceput de autoritatea local\. [i Fiscul român ar trebui s\ aplice un astfel de impozit, dar nu dispune de informa]iile necesare”, au declarat pentru MEDIAFAX surse din Guvernul de la Bucure[ti.
Guvernul a ini]iat demersuri [i pe lâng\ Comisia European\ [i a[teapt\ în prezent ca oficialii UE s\ stabileasc\ dac\ noul regim fiscal din Italia este compatibil cu reglement\rile europene. Din r\spunsurile comunicate pân\ în prezent de c\tre autorit\]ile italiene rezult\ c\ acestea apreciaz\ c\ noua lege nu contravine conven]iei de evitare a dublei impuneri.

Vezi si

Premiul Nobel pentru Pace 2022: Un activist din Belarus și două organizații pentru drepturile omului din Rusia și Ucraina

Ales Bialiatski, avocat pentru drepturile omului din Belarus, organizația rusă pentru drepturile omului Memorial și …