Thursday , February 2 2023

România are peste 16.000 de milionari în dolari si se plaseaza pe locul 47 în lume

România are 16.528 de locuitori cu averi de peste un milion de dolari, dintre care doi miliardari, [i se afl\ pe locul 47 în lume dup\ num\rul persoanelor bogate, în timp ce averea medie a unui român, de 13.987 dolari, este pe locul 59 din 160 de ]\ri, potrivit unui raport al Credit Suisse. Astfel, România are 14.578 de locuitori cu averi cuprinse între 1-5 milioane de dolari, 1.173 de persoane cu averi de 5-10 mi-lioane de dolari, 685 între 10-50 mi-lioane de dolari, 55 între 50-100 mi-lioane de dolari, 32 între 100-500 milioane de dolari. Cinci români au averi de peste 500 de milioane de dolari, dintre care 2 sunt miliardari, potrivit b\ncii elve]iene.
Averea medie a unui român este estimat\ la 13.987 dolari, în timp ce averea medie a unui adult din România ar fi de 17.599 dolari, rezultat\ din active financiare în va-loare de 7.859 dolari, 13.033 dolari propriet\]i nefinanciare (case, terenuri, firme mici etc.) [i o datorie medie per adult de 3.293 dolari, în anul 2011.
Totodat\, 24,5% din popula]ia adult\ a României are o avere medie de sub 1.000 de dolari, 44% se încadreaz\ între 1.000 [i 10.000 de dolari, 29,4% are între 10.000 [i 100.000 de dolari, iar 2,1% dintre locuitori au o avere medie de peste 100.000 de dolari.
Popula]ia adult\ a României reprezint\ 0,37% din num\rul total de adul]i la nivel global, în timp ce averea românilor reprezint\ 0,13% din totalul la nivel mondial.
Fa]\ de anul trecut, averea medie a unui român a crescut cu circa 12%, de la 12.410 dolari la 13.987 dolari. Averea medie din România a atins vârful în 2007, când a ajuns la 17.570 de dolari, fa]\ de 11.594 dolari în 2006. Datoria medie a fiec\rui adult din România a crescut îns\ în acela[i timp de la 1.561 dolari la 2.634 dolari, [i a ajuns în 2011 la 3.293 dolari.
Potrivit raportului Credit Suisse, averea total\ la nivel mondial a crescut cu 14% în perioada ianuarie 2010 – iunie 2011, la 231.000 mi-liarde de dolari, ]\rile din regiunea Asia Pacific generând 54% din cre[tere.  Banca estimeaz\ c\ cifra ar putea cre[te cu 50% în urm\torii cinci ani, la 345.000 miliarde de dolari, datorit\ dubl\rii averii totale a popula]iei chineze [i dezvolt\rii puternice a regiunilor Asia Pacific, America Latin\ [i Africa.
Cu o avere estimat\ la 81.000 miliarde de dolari, Statele Unite ar trebui s\ r\mân\ ]ara cu cea mai bogat\ popula]ie din lume pân\ în 2016, în timp ce Japonia va fi dep\[it\ de China, care va ajunge la 39.000 miliarde de dolari.
Locuitorii adul]i din Elve]ia, Australia [i Norvegia sunt cei mai boga]i din lume. Adul]ii din Elve]ia, cu o avere medie de 540.010 dolari, sunt singurii din lume care au reu[it s\ dep\[easc\, în medie, 500.000 de dolari.
În România, averea medie a unui adult a crescut de peste patru ori în ultimii zece ani, de la 3.840 de dolari în 2000 la 17.599 de dolari în 2011, potrivit raportului Credit Suisse.
}ara cu cel mai mare num\r de milionari în dolari este SUA, unde peste 10 milioane de locuitori au averi mai mari de un milion de dolari, iar 314 dintre ace[tia sunt miliardari. Urmeaz\ Japonia (peste 3,1 milioane de milionari, 18 miliardari), Fran]a (circa 2,5 milioane de milionari, 9 miliardari) [i Germania (sub 1,8 milioane de milionari, 40 de miliardari).
Raportul Credit Suisse analizeaz\ averea popula]iei din 160 de ]\ri, sursele publica]iei fiind diverse lucr\ri de specialitate, recens\minte, studii [i raport\ri ale diferitelor institute de statistic\.
Astfel, cea mai bogat\ regiune din lume este America de Nord (SUA [i Canada), cu o avere medie pe locuitor de 181.930 de dolari. Raportat la num\rul de adul]i, averea medie este de 248.088 de dolari – 205.168 de dolari active financiare, 102.330 de dolari active nefinanciare [i 59.410 dolari datorii.
În Europa, averea medie a unui locuitor este de 105.989 dolari, sau 134.068 dolari în cazul popula]iei adulte. Activele financiare reprezint\ 70.017 dolari din averea unui adult european, în timp ce activele nefinanciare totalizeaz\ în medie 89.600 dolari. Un european are în medie datorii de 25.550 dolari. t

Vezi si

2.600 de persoane și-au luat online cazierul judidicar în primele ore de funcționare a platformei

Peste 2.600 de persoane au obținut miercuri, în primele ore de funcționare a platformei hub.mai.gov.ro. …