Tuesday , December 6 2022

Reorganizarea administrativ teritoriala, amanata in toamna

“nu consider reorganizarea un obiectiv abandonat; s\ g\sim în septembrie o solu]ie”, s-a exprimat, ieri, pre[edintele B\sescu t
Pre[edintele Traian B\sescu a declarat, luni, în Parlament, c\ nu va considera reorganizarea administrativ\ un subiect abandonat, sus]inând c\ agen]iile guvernamentale [i consiliile jude]ene “sufoc\” administra]iile locale [i exprimându-[i speran]a c\ dup\ vacan]a parlamentar\ va fi g\sit\ o solu]ie.
“Nu voi considera reorganizarea administrativ\ ca un obiectiv abandonat chiar dac\ acum, majoritatea nu are un consens politic. Organizarea administrativ\ este necesar\”, a afirmat pre[edintele B\sescu.
El a mai spus c\ este con[tient de faptul c\ reorganizarea nu este nici un subiect popular.
“Foarte mul]i profit\ spunând: «Vrei s\ nu mai ai jude]ul t\u? Vrei s\ r\mâi pe drumuri?». Nu-i ia nimeni conturul jude]ului , dar hai s\-i lu\m consiliul jude]ean”, a ad\ugat B\sescu.
“Haide]i s\ l\s\m ]ara s\ respire. Este o propunere pe care v-o fac. [tiu c\ nu v\ arde de asta, a]i avut o sesiune grea, pleca]i în vacan]\, dar poate în vacan]\ v\ gândi]i [i, în septembrie, când ne vedem, g\sim o solu]ie comun\ s\ destr\m\m plasa asta care apas\ pe toate comunit\]ile”, a spus pre[edintele.
Traian B\sescu a ad\ugat c\ aceast\ “plas\ care apas\ pe toate comunit\]ile” cost\ statul român “extraordinar de mult [i prin costuri directe, [i prin elemente de corup]ie, Slav\ Domnului”.
“Mi-a[ dori mult s\ g\si]i acel consens pe care eu nu l-am g\sit cu opozi]ia, în a[a fel încât m\car obiectivul respect\rii referendumului din noiembrie 2009 s\ fie dus la îndeplinire”, a mai spus pre[edintele.
Pre[edintele Traian B\sescu a ]inut s\ le spun\ parlamentarilor prezen]i c\ subiectul reorganiz\rii este unul asupra c\ruia a discutat îndelung atât cu premierul cât [i cu PDL.
“Mul]i spun c\ a fost o chestiune anun]at\ pe genunchi. Nicidecum nu este anun]at\ pe genunchi. Eu, când nu mai reu[esc cu partidele, încep s\ vorbesc public. Subiectul reorganiz\rii administrative a României este un subiect demult discutat cu premierul, demult discutat cu principalul partid de guvern\mânt. [i, sigur, am sesizat [i lipsa de apetit a principalului partid de guvern\mânt pentru acest lucru”, a comentat pre[edintele.
El a ad\ugat îns\ c\ în fiecare jude] exist\ cel pu]in 44-45 de deconcentrate ale ministerelor [i agen]iilor na]ionale. “Oameni buni, în 1989 nu erau nici jum\tate. Despre ce modernizare a statului discut\m dac\ în to]i ace[ti 20 de ani, cu toat\ descentralizarea f\cut\, ne-am înfiin]at continuu agen]ii, agen]ii, agen]ii? Sunt jude]e care au peste 50 de agen]ii, cum ar fi Tulcea care are un regim special având Delta [i atunci [i legat de Delt\ sunt o serie întreag\ de agen]ii [i agen]ioare”, a spus pre[edintele.
În opinia sa, “agen]iile guvernamentale sufoc\ administra]ia local\, o sufoc\, o încorseteaz\, iar primarii [i comunit\]ile nu pot reac]iona [i nu se pot pune în valoare”.
B\sescu a mai spus c\ a prezentat aceast\ imagine pentru a-i sensibiliza pe parlamentari la ideea simplific\rii administra]iei. “Trebuie s\ l\s\m ]ara s\ respire prin dou\ lucruri fundamentale: reducerea agen]iilor guvernamentale [i transferul atribu]iunilor c\tre administra]ia local\ – comun\, ora[, municipiu. Nu cred c\ sunt r\sturna]i de[tep]ii în agen]iile guvernamentale din teritoriu [i cei nepreg\ti]i în administra]ia local\. Dimpotriv\. De aceea, o restructurare masiv\ a agen]iilor guvernamentale este necesar\”, a spus Traian B\sescu.
El a subliniat c\ cel pu]in tot atât de important\ este crearea de spa]iu pentru proiectele regionale.
“În acela[i timp, trebuie s\ depolitiz\m administra]ia [i pilonii politiz\rii administra]iei locale sunt consiliile jude]ene”, a mai spus pre[edintele. t

Vezi si

Sfântul Nicolae, ajutorul celor săraci şi Moşul care umple ghetuţe cu daruri ori nuieluşe

Sfântul Nicolae, sărbătorit pe 6 decembrie, supranumit “Făcătorul de minuni” și ocrotitorul celor sărmani, este …