Thursday , December 8 2022

PF Daniel, în Pastorala de Paşti: Pretutindeni unde putem face binele, să-l facem

pf-daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române (BOR), Preafericitul Părinte Daniel, îndeamnă credincioşii, în Pastorala de Paşti de anul acesta, să facă bine oriunde pot, “purtând, în suflet şi în fapte, lumina Crucii şi bucuria Învierii!”.

PF Daniel vorbeşte, în mesajul său de Paşti, despre faptul că mul]i oameni poartă, astăzi, “crucea suferin]ei, din cauza înmul]irii păcatelor, a patimilor egoiste şi a relelor de tot felul, din cauza lăcomiei sau zgârceniei unora şi a sărăciei altora, a violen]ei în familie şi în societate, a nedreptă]ii şi nepăsării, a bolilor şi singurătă]ii, a certurilor în familie şi a divor]urilor, a părăsirii copiilor şi bătrânilor ş.a”, subliniind că, “în această privin]ă, se adeveresc cuvintele Mântuitorului Hristos că «Din pricina înmul]irii fărădelegii, iubirea multora se va răci» (Matei 24, 12)”.
Patriarhul explică, în continuare, de ce este necesară ajutarea semenilor. “Pentru a putea purta crucea multor încercări şi a sim]i ajutorul lui Hristos Cel Răstignit şi Înviat este necesar să ne întărim în credin]ă, să sporim rugăciunea şi să săvârşim fapte de ajutorare a semenilor noştri, să fim şi noi pentru al]ii un Simon de la Cirene, care a ajutat pe Iisus să poarte Crucea Sa pe drumul Golgotei (cf. Luca 23, 26). Aşa după cum credincioşii care au purtat de bunăvoie crucea postului, ca înfrânare de la bucate de origine animală şi de la orice păcat sufletesc şi trupesc, primesc lumina, bucuria şi binecuvântarea Sfintelor Paşti, tot aşa şi cei care alină suferin]a semenilor lor, prin rugăciune şi cuvânt de încurajare, prin faptă bună şi dărnicie, vor sim]i lumina şi bucuria Învierii lui Hristos în inimile lor şi binecuvântarea Lui în via]a şi casele lor”, mai spune PF Daniel, în Pastorală.
În acelaşi context, Patriarhul BOR arată că “mai ales în aceste zile, este bine să aducem bucuria Sfintelor Paşti în casele de copii orfani şi bătrâni, la patul bolnavilor, dar şi acolo unde este multă triste]e, singurătate şi deznădejde, în familiile sărace, îndoliate şi îndurerate”.
“Pretutindeni unde putem face binele, să-l facem purtând, în suflet şi în fapte, lumina Crucii şi bucuria Învierii! Orice osteneală sau orice jertfă, de acest fel, cuprinde în ea lumina pe care o vesteşte Biserica Ortodoxă în ziua de Paşti şi în fiecare duminică de peste an, zicând: Iată, prin Cruce a venit bucurie la toată lumea! Să cultivăm, prin rugăciune şi cuvânt bun, în lumina acestei bucurii pascale, legătura fraternă cu românii care se află în afara hotarelor României sau în diaspora română”, îndeamnă PF Daniel.
Patriarhul BOR aminteşte, în deschiderea Pastoralei, că “taina Învierii Domnului este nedespăr]ită de Taina Crucii Sale, deoarece Hristos Cel Înviat din mor]i este Hristos Cel Răstignit”.
“Crucea Mântuitorului Hristos este semnul iubirii Sale atotputernice şi smerite, făcătoare de via]ă şi dătătoare de bucurie. În Sfânta Cruce este ascunsă puterea Învierii, iar lumina Învierii este slava Sfintei Cruci. Astfel, Sfânta Cruce nu este doar semn al jertfei şi al mor]ii, ci şi semn al Învierii şi al biruin]ei”, mai spune PF Daniel, care explică, în continuare, semnifica]ia Învierii.
“Învierea Domnului nostru Iisus Hristos este biruin]a iubirii Lui smerite asupra păcatului, iadului şi mor]ii. Învierea lui Hristos este ridicarea omului cel muritor, din cauza păcatului, la starea de făptură veşnic vie, creată după chipul lui Dumnezeu Cel veşnic viu (cf. Facerea 1, 26), pentru a se împărtăşi veşnic din iubirea divină a Preasfintei Treimi. Prin Învierea lui Hristos Cel Răstignit se arată că iubirea omului fa]ă de Dumnezeu şi fa]ă de semeni poate fi mai tare decât ura, violen]a şi moartea. Tăria puterii iubirii jertfelnice a lui Hristos se arată atât în Crucea Sa, ca smerenie, cât şi în Învierea Sa, ca slavă. De aceea, Biserica Ortodoxă nu desparte niciodată Crucea de Înviere”, se spune, astfel, în Pastorală.
În acelaşi context, PF Daniel vorbeşte despre legătura interioară dintre Cruce şi Înviere, ca dominantă a întregii spiritualită]i ortodoxe liturgice.
“Întrucât, prin Crucea lui Hristos s-a arătat puterea iubirii mântuitoare a lui Dumnezeu (cf. 1 Corinteni 1, 18), noi, creştinii, cinstim Sfânta Cruce şi ne facem semnul ei când ne rugăm, diminea]a, la prânz şi seara, când începem un lucru şi când îl terminăm, în vreme de necaz şi în vreme de bucurie. Legătura dintre Cruce şi Înviere, dintre suferin]ă şi speran]ă, osteneală şi bucurie, luptă şi biruin]ă, se vede adesea în iubirea jertfelnică a părin]ilor buni pentru copiii lor, a părin]ilor duhovniceşti pentru cei păstori]i de ei, a oamenilor harnici şi darnici pentru semenii lor afla]i în nevoi, în iubirea jertfelnică a celor care lucrează şi se luptă, permanent, pentru binele familiei şi al societă]ii, al poporului şi al patriei lor, al tuturor oamenilor pentru care Hristos Domnul a murit şi a înviat ca să dăruiască tuturor mântuire şi via]ă veşnică”, arată Patriarhul.
PF Daniel men]ionează, în acelaşi mesaj, că 2013 este sărbătorit în Patriarhia Română ca “An omagial al Sfin]ilor Împăra]i Constantin şi Elena”, la împlinirea a 1700 de ani de la proclamarea de către Sfântul Împărat Constantin cel Mare a Edictului de libertate religioasă de la Mediolanum (Milano), în anul 313, precizând că “de semnul Sfintei Cruci este legat un important moment din via]a Sfântului Împărat Constantin cel Mare, care a condus ulterior la libertatea acordată creştinilor din Imperiul Roman şi la botezul său”.
“Începând cu Edictul de libertate religioasă din anul 313, Sfântul Împărat Constantin cel Mare devine protector al creştinismului, iar apoi ia multe măsuri în favoarea Bisericii creştine, într-o perioadă în care lumea era divizată încă între păgânism şi creştinism. (…) În iconografia noastră ortodoxă, Sfin]ii Împăra]i Constantin şi Elena sunt reprezenta]i având Sfânta Cruce între ei, întrucât Sfântul Împărat Constantin a descoperit Crucea, ca semn de lumină, pe cer, iar mama sa, Elena, a descoperit Crucea de lemn, în pământ, la Ierusalim. Astfel, în]elegem că Sfânta Cruce leagă cerul şi pământul, prin iubirea nesfârşită şi netrecătoare a lui Hristos pentru lume”, spune PF Daniel.
În încheierea Pastoralei, Patriarhul adresează credincioşilor urări de bine şi tradi]ionalul salut pascal: “Cu prilejul Sfintelor Sărbători ale Sfintelor Paşti, vă adresăm tuturor părinteşti şi fră]eşti doriri de sănătate şi mântuire, de pace şi bucurie, dimpreună cu salutul pascal: Hristos a înviat!”.

Vezi si

Austria și Olanda au votat împotriva aderării României și Bulgariei la Spațiul Schengen la Consiliul JAI

După 11 ani de încercări, România a ratat din nou aderarea la Spațiul Schengen, după …