Tuesday , October 3 2023

Parisul cumpara tacerea Bucurestiului

Rezolu]ia Parlamentului European care-i cere Fran]ei s\ suspende expulzarea romilor se înscrie în viziunea anglo-saxon\ a liberului schimb de persoane [i de capitaluri împotriva c\reia lupt\ guvernele de dreapta na]ionaliste pe B\trânul Continent, comenteaz\ vineri Le Telegramme.
Ministrul francez al imigra]iei, Eric Besson, [i secretarul de stat pentru afaceri europene, Pierre Lellouche, au ob]inut totu[i o relativ\ discre]ie din partea guvernului român în schimbul unor bani ghea]\. [i anume, este vorba de un plan de ac]iune pentru a finan]a reintegrarea romilor în ]ara lor de origine pentru a nu-[i petrece timpul într-un du-te-vino între Paris [i Bucure[ti.
Pentru moment, nici vorb\ s\ se schimbe cu vreun ‘milimetru’ strategia Parisului în materie de expulz\ri. Totu[i, la Palatul Elysee se recunoa[te faptul c\ a existat o concertare ‘intens\’ cu Comisia European\ asupra acestei probleme, în a[teptarea unei dezbateri în Consiliul European, care ar putea avea loc la 16 septembrie. Se aminte[te, de asemenea, c\ 80% din plec\ri se fac pe baz\ voluntar\ [i se subliniaz\ c\ Fran]a r\mâne o ]ar\ de imigra]ie care prime[te tot atâ]i refugia]i de ordin politic cât [i Statele Unite ale Americii.
Referitor la criticile presei str\ine, unii apropia]i ai [efului statului vor s\ vad\ în acestea un omagiu adus idealurilor Republicii. Dulce ironie, comenteaz\ Le Telegramme, care adaug\ c\ tocmai din cauza tradi]iei sale în privin]a drepturilor omului i se repro[eaz\ Fran]ei aceast\ politic\ de expulzare. Aceasta nu este îns\ mai pu]in popular\ în rândul opiniei publice, ceea ce se [i urm\rea, potrivit aceleia[i surse.

Vezi si

O cameră cu corpuri delicte a Poliției Capitalei a ars în incendiul de luni seară din Giulești

Bunuri confiscate de poliție în anchetele penale au ars în urma unui incendiu care a …