Wednesday , October 5 2022

Noua forma a taxei auto, în continuare o taxa pe vânzarea masinii si nu una pe poluare

Guvernul a aprobat, ieri, reducerea taxei de poluare auto cu pâna la 25%
Guvernul a aprobat proiectul de lege privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, ini]iat de Ministerul Mediului [i P\durilor, care prevede reducerea taxei cu pân\ la 25%, dar [i plata acesteia pentru ma[inile înmatriculate înainte de 2007, potrivit unor surse guvernamentale.
Conform proiectului, dac\ taxa de poluare pl\tit\ începând cu 1 iulie 2008 este mai mare decât cea rezultat\ din aplicarea noii legi contribuabilii pot s\ solicite restituirea diferen]ei de bani.
Taxa de poluare va fi pl\tit\, o singur\ dat\, pentru autovehiculele noi sau second-hand înmatriculate pentru prima dat\ în România, indiferent dac\ autovehiculul este produs în ]ar\ sau str\in\tate, cât [i pentru autovehiculele înmatriculate înainte de anul 2007 pentru care nu a fost pl\tit\ o astfel de tax\.
Taxa va fi calculat\ pe baza unor criterii precum tipul motoriz\rii, capacitatea cilindric\, emisiile de CO2 [i deprecierea autoturismului.
Prima form\ a proiectului de modificare a taxei prevedea o diminuare a acesteia de circa 30%, de la 1 iulie.
O form\ de impozitare a tranzac]iilor cu ma[ini
Noua form\ a taxei auto omite s\ acopere situa]ia ma[inilor vechi [i poluante care nu vor mai fi revândute, acestea putând circula oricât de mult f\r\ a face obiectul nou-propusei taxe, motiv pentru care aceasta nu este decât o alt\ form\ de impozitare a tranzac]iilor cu ma[ini.
Guvernul a aprobat, miercuri, noua form\ a taxei auto, încercând, prin prevederile acesteia, s\ repare discriminarea indirect\ sesizat\ de Curtea European\ de Justi]ie de la Luxembourg. Judec\torii instan]ei europene au apreciat c\ vechea form\ îi dezavantajeaz\ pe proprietarii de ma[ini second-hand din alte state UE fa]\ de cei din România atunci când taxeaz\ doar cump\r\rile de ma[ini de pe pia]a european\, nu [i pe cele din pia]a româneasc\.
În noua form\ a taxei auto, Cabinetul a încercat, f\r\ succes îns\, aplicarea principiului european “poluatorul pl\te[te” [i în acest domeniu. Mijlocul prin care a g\sit de cuviin]\ s-o fac\ este îns\ unul nu tocmai acoperitor: Guvernul a decis ca, la prima cump\rare de c\tre un cet\]ean român, orice ma[in\ pentru care nu s-a pl\tit o tax\ de poluare s\ fac\ obiectul impozit\rii, indiferent dac\ vânz\torul este român sau str\in [i indiferent de vechimea, provenien]a ma[inii sau data la care ea a primit pentru prima dat\ numere române[ti.
Apar îns\ dou\ probleme. Pe de-o parte, ma[inile aduse în ]ar\ înainte de 1 ianuarie 2007, când România a introdus taxa de prim\ înmatriculare, au f\cut obiectul taxei vamale pentru import, pe-atunci existent\, România nefiind înc\ stat membru al Uniunii Europene. Dac\ aceste ma[ini sunt acum vândute, noul proprietar va trebui s\ pl\teasc\ [i taxa auto. Prin mecanismele logice ale pie]ei, valoarea ma[inii importate atunci va sc\dea iar actualul proprietar va fi cu siguran]\ prejudiciat la vânzare. Pentru unii, acest lucru ar putea p\rea o dubl\ taxare, procedeu interzis de reglement\rile europene [i na]ionale.
Pe de alt\ parte, poluarea provenit\ de la ma[inile care nu-[i vor mai schimba vreodat\ proprietarul [i care nu au f\cut obiectul taxei auto pân\ acum nu va mai fi vreodat\ taxat\. Ele pot circula f\r\ nicio problem\, indiferent de vechime, posesorii pl\tind doar impozitul pentru dreptul de proprietate asupra acestora, nu [i pentru emisiile de gaze. O nou\ form\ de discriminare, care poate fi reclamat\ de cei care pl\tesc taxa, cu [anse mari de câ[tig în instan]\, potrivit juri[tilor.
De altfel, Guvernul a avut nevoie de mai multe luni de reflec]ie asupra noii variante a taxei auto, în special pentru a analiza implica]iile juridice ale acesteia.
Cert este c\, în forma actual\, taxa auto vizeaz\ în continuare tranzac]iile cu ma[ini, impozitarea f\cându-se doar cu aceast\ ocazie, [i nu poluarea real\ pe care respectivele ma[ini o produc. Alternativa corect\ ar fi fost o tax\ anual\ de poluare, calculat\ în func]ie de cilindreea ma[inilor, vechimea lor [i num\rul de kilometri parcur[i anual. Solu]ie discutat\ în Cabinet, dar respins\ în favoarea celei alese miercuri. (Mediafax)

Vezi si

Primăriile trebuie să aloce cel puțin 30% din bugetul pentru activități sportive pentru copii

Autoritățile locale din toată țara care alocă fonduri pentru sport vor fi obligate să dea …

One comment

  1. eu cred ca astia care au scos taxa asta AU RAHAT IN CAP ,pt. ca in nici o tara nu exista asa ceva .