Wednesday , February 21 2024

Modelele elaborate de Ministerul Educatiei pentru testele initiale, gresite si în afara programei

Secretarul general al Federa]iei Sindicatelor Libere din Înv\]\mânt (FSLI), Liviu Marian Pop, a declarat, vineri, într-o conferin]\ de pres\ la Bistri]a, c\ România a fost “bulversat\” de testele ini]iale, modelele elaborate de Serviciul Na]ional de Evaluare fiind “gre[ite” [i “în afara programei”. “Toat\ România a fost bulversat\ de aceste teste ini]iale. În incapacitatea sa, Ministerul Educa]iei a emis un ordin prin care a f\cut acea foaie de parcurs cu dou\ s\pt\mâni de recapitulare dup\ care o s\pt\mân\ de teste, iar pe site-ul MECTS, în modelul de planificare, cadrele didactice trebuiau s\ fac\ recapitul\ri numai în prima s\pt\mân\. Noi, ca profesori, aveam dou\ recomand\ri de la minister, ba c\ facem recapitul\ri [i d\m teste, ba c\ facem recapi-tul\ri [i mergem cu programa în continuare”, a declarat el. Pop a spus c\ acesta nu este cel mai grav lucru care s-a întâmplat în ceea ce prive[te testele, ci faptul c\ modelele de subiecte elaborate de Serviciul Na]ional de Evaluare (SNE) erau “gre[ite [i afara programei”. “Problema ru[inoas\ pentru MECTS este legat\ de subiectele ru[inoase pe care SNE le-a pus pe site [i aceste modele au ajuns în fiecare unitate [colar\. Aceste modele sunt gre[ite [tiin]ific, în afara programei sau, la unele discipline, chiar lipsesc. Un serviciu na]ional care numai cu asta se ocup\ nu are voie s\ fac\ aceste gre[eli. Tot acest serviciu va reverifica, de luni, testele pe care noi le-am dat în unit\]ile [colare. Ce încredere mai pot avea dasc\lii din România când cei care trebuie s\ dea ni[te modele impecabile le dau gre[ite, iar ulterior vor ve-rifica acele teste pe care le-am dat noi?”, a spus Liviu Marian Pop.
El a reamintit c\ astfel de teste s-au dat [i în trecut în sistemul de înv\]\mânt, de c\tre fiecare dasc\l, iar ce s-a întâmplat în acest an [colar n-a f\cut altceva decât s\ bulverseze elevii [i profesorii, obliga]i acum s\ parcurg\ materia într-un ritm alert. “Faptul c\, timp de trei s\pt\mâni am f\cut recapitulare [i am dat teste, face ca în semestrul întâi s\ condens\m materia, s\ aglomer\m copiii [i, de s\pt\mâna viitoare, fiecare elev va trebui s\ ia între trei [i patru note. Semestrul mai are zece s\pt\mâni [i trebuie s\ pred\m materie de 13 s\pt\mâni”, a declarat Pop. El a ad\ugat c\ este foarte u[or s\ vin\ cineva cu “idei cre]e”, de la nivelul MECTS, dar ar trebui s\ se coboare la nivelul unit\]ilor de înv\]\mânt s\ vad\ cu ce se confrunt\ cu adev\rat elevul din România care “e obligat de profesor s\ asimileze con]inuturi dep\[ite, supraaglomerate [i înghesuite”. Potrivit unei note transmise de Ministerul Educa]iei unit\]ilor de înv\]\mânt, elevii urmau s\ fie evalua]i la toate disciplinele dup\ dou\ s\pt\mâni de recapitulare, iar rezultatele testelor vor fi transmise de c\tre dirigin]i fiec\rui p\rinte [i trecute în “foaia de parcurs”. Potrivit documentului, fiecare profesor urma s\ fac\ dou\ s\pt\mâni de recapitulare, dup\ care în a treia s\pt\mân\ de [coal\ s\ dea elevilor un test. Notele ob]inute de elevi nu vor fi trecute în catalog, dar vor fi anun]ate individual p\rin]ilor. Totodat\, rezultatul ob]inut de fiecare elev va fi înregistrat [i în “foaia de parcurs”. La sfâr[itul anului, elevii vor sus]in un nou test similar celui din septembrie, iar rezultele vor fi trecute în aceea[i fi[\ de parcurs [i vor fi comparate cu cele de la prima evaluare. Tot în foaia de parcurs vor fi înre-gistrate absen]ele. t

Vezi si

Sondaj Avangarde: 53% dintre români vor alegeri europarlamentare și locale comasate

 PSD și PNL au decis comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale pe baza unui sondaj …