Saturday , April 20 2024

Iliescu: SUA vor sa obtina informatii corecte despre coloniile lor

Fostul pre[edinte Ion Iliescu a declarat, pentru “Gândul”, referitor la dezv\luirile privind interesul SUA pentru liderii politici din România, c\ aceste noi informa]ii denot\ mentalitatea de mare putere a Statelor Unite, “care caut\ s\ ob]in\ informa]ii complete din toate coloniile lor”.
Fostul pre[edinte Ion Iliescu a comentat, pentru “Gândul”, dezv\luirile noului episod “Cablegate” – interesul SUA pentru “pia]a” politic\ din România, cu privire la datele biometrice ale liderilor politici, rela]iile între ace[tia, precum [i rela]iile lor cu liderii ru[i.
“Aceste noi informa]ii denot\ mentalitatea de mare putere a SUA, care caut\ s\ ob]in\ informa]ii complete din toate coloniile lor” a declarat Ion Iliescu.
Întrebat dac\ se refer\ în acest context la România ca la o colonie a Statelor Unite, fostul pre[edinte a afirmat c\ “aceasta este o roti]\ într-un mecanism pe care ei vor s\-l controleze”.
În context, Ion Iliescu a precizat c\ astfel de informa]ii se pot subsuma specificului unor activit\]i de spionaj, dar numai în func]ie de modul în care sunt interpretate datele.
“Spionajul este un instrument al activit\]ii tuturor statelor. Nu exist\ stat care s\ nu aib\ spionaj [i contraspionaj. Exist\ de când e lumea, iar ast\zi e tot mai sofisticat. Sistemele de informare s-au folosit [i se vor folosi în continuare. [i înaintea românilor [i dup\ ei, apoi în perioada imperiilor colonial sau economice, ba chiar [i în cazul marile companii. Cu to]ii foloseau [i folosesc diverse surse de informare [i dezinformare. Tr\im într-o lume a traficului de informa]ii [i trebuie s\ [tim cum s\ ne ap\r\m”, a afirmat Iliescu. El a precizat îns\, c\ nu de fiecare dat\, astfel de informa]ii sunt folosite cu un scop negativ.
Pe de alt\ parte, Ion Iliescu a fost de p\rere c\ operarea datelor cu privire la anumite caracteristici ale liderilor politici din România nu este neap\rat o dovad\ a faptului c\ americanii s-au implicat în politica intern\.
“Nu este neap\rat ca ei s\ se fi implicat în politica noastr\. Altminteri, sigur c\ se folosesc aceste informa]ii [i când exist\ asemenea inten]ii. Dar, altfel, o bun\ informare poate fi temelia unor decizii corecte de politic\ intern\ [i international\. Pot fi instrumente pentru o mai bun\ cunoa[tere [i pentru promovarea unor rela]ii corecte cu liderii de aici [i din zon\. [i nu neap\rat cu rea inten]ie”, a opinat Ion Iliescu.
Departamentul de Stat american le-a cerut diploma]ilor s\i de la Bucure[ti s\ ob]in\ “date biometrice” despre “lideri [i consilieri actuali sau emergen]i” din România, potrivit unei note publicate de Wikileaks [i citate de Guardian în edi]ia electronic\ de joi.
Nota diplomatic\ este datat\ din 16 iunie 2009, fiind inclus\ în categoria documentelor secrete, cu men]iunea interzicerii accesului pentru cet\]enii non-americani.
Ea prezint\ “lista de priorit\]i” privind activitatea de strângere de informa]ii a diploma]ilor americani în România. Acestora li se cere s\ ob]in\ date despre “vulnerabilitatea” sau “personalitatea” liderilor români, precum [i date “financiare, de s\n\tate [i biometrice” despre ace[tia.
Site-ul WikiLeaks, specializat în dezv\luirea de documente secrete, a început duminic\ publicarea unui set de peste 250.000 de note diplomatice americane, ac]iune considerat\ de Departamentul de Stat american drept “un atac la adresa comunit\]ii interna]ionale”.

Vezi si

Tablou furat dintr-o galerie de artă britanică, estimat la două milioane de euro, găsit în România după patru ani

Un tablou estimat la 2 milioane de euro, furat dintr-o galerie din Oxford, în 2020, …