Monday , September 25 2023

Funeriu: Noi programe de studiu pregatite pentru anul scolar 2011-2012, tot atunci si noi manuale

Daniel Funeriu
Ministrul Educa]iei, Daniel Funeriu, vrea ca din anul [colar 2011-2012 elevii din clasele de început de ciclu, respectiv întâi, a cincea [i a noua, s\ înve]e dup\ manuale noi, realizate în concordan]\ cu noile programe de studiu, al c\ror cadru de referin]\ va fi supus dezbaterii publice în toamn\.
Ministrul Educa]iei a aprobat, vineri, înfiin]area Consiliului pentru Curriculum, format din 19 exper]i în curriculum [i înv\]\mânt preuniveristar, coordona]i de Firu]a Tacea.
Printre atribu]iile acestui organism sunt stabilirea direc]iilor strategice de modernizare a curriculumului na]ional, avizarea [tiin]ific\ a proiect\rii [i elabor\rii acestuia, cât [i orientarea din punct de vedere conceptual [i metodologic a evalu\rii manualelor, a declarat, sâmb\t\, agen]iei MEDIAFAX, ministrul Educa]iei, Daniel Funeriu.  “Mi se pare foarte important s\ facem un demers curricular s\n\tos pe tot ceea ce ]ine de sistemul educa]ional. Este nes\n\tos [i superficial s\ schimbi mai întâi manualele [i apoi programele, a[a cum s-a mai întâmplat pân\ acum”, a ad\ugat Funeriu.
Potrivit ministrului, schimbarea profund\ a sistemului educa]ional vizeaz\ mai multe etape, în care ultima este redactarea unor noi manuale. “Trebuie mai întâi s\ definim care este cadrul de referin]\ curricular, respectiv cum trebuie s\ arate, spre exemplu, copilul român la opt ani din punct de vedere educa]ional. Dup\ cadrul de referin]\, stabilim prin ce procese ajungem la acest rezultat. Apoi ne ocup\m de schimbarea sistemului de evaluare, rescriem planul cadru [i efectiv programa. În paralel începe formarea profesorilor [i punerea în practic\ a elementelor (itemilor) de evaluare. Ar fi foarte bine dac\ am avea o baz\ de itemi la nivel UE. Când ai foarte clar ce se înva]\, adic\ programa, cum trebuie s\ arate un copil, ce [i cum se evalueaz\, iar formarea profesorilor este în derulare, abia atunci începe scrierea noilor manuale”, a ad\ugat ministrul Educa]iei. Funeriu a mai spus c\ vrea ca noile programe s\ fie realizate dup\ un concept consolidat, care s\ r\mân\ valabil mult timp, axat exclusiv pe componenta [tiin]ific\ a curriculum-ului, un curriculum [tiin]ific.  “A[ vrea ca pân\ la sfâr[itul lunii octombrie s\ avem deja gata un cadru de referin]\, care va intra în dezbatare public\. Felul cum am vrea s\ arate elevul român trebuie s\ fie subiectul unei dezbateri publice. În func]ie de proiec]ia dezbaterii publice vor fi realizate noile programe. Dac\ am gata programa, pot începe s\ scriu manualele. Sigur, doar clasele de început de ciclu încep pe noua program\ [i cu noile manuale, clasa întâi, a cincea [i a noua, m\ rog, a zecea”, a ad\ugat Funeriu.
Ministrul Educa]iei î[i dore[te ca manuale s\ fie mai bune, mai atractive [i mai relevante.  “Una dintre cele mai importante competen]e ale unei persoane este s\ fac\ alegeri juste. Faptul c\ avem multe manuale, calitatea alegerii depinde de calitatea persoanelor. Un profesor bun va alege un manual bun. Manualele care vor fi pe pia]\ evident vor fi avizate de MECTS”, a conchis ministrul Daniel Funeriu. t

Vezi si

Farmazon, omul de afaceri care i-a dat mita lui Dumitru Buzatu: “Nu eu l-am denunțat!”

Omul de afaceri Emil Savin, zis Farmazon, prieten vechi cu Dumitru Buzatu și a cărui …