Thursday , April 18 2024

Elena Udrea: Turismul este sansa României

Ministrul Dezvolt\rii Regionale [i Turismului, Elena Udrea, a declarat sâmb\t\, în cadrul unei vizite efectuate în sta]iunea balnear\ Sângeorz-B\i din jude]ul Bistri]a-N\s\ud, c\ turismul este [ansa României de a ie[i din criz\, iar proprietarii care nu vor între]ine infrastructura turistic\ risc\ inclusiv exproprierea.
“Noi o s\ ne str\duim, pe noul program na]ional de dezvoltare a infrastructurii, s\ reabilit\m cu prioritate drumurile care duc în sta]iuni turistice. Este un avantaj c\ acest minister, al dezvolt\rii regionale, s-a unit cu ministerul turismului, pentru c\ în felul acesta putem s\ concentr\m investi]iile pe zonele cu poten]ial turistic mare, pentru c\ turismul e [ansa României. Al\turi de agricultur\, turismul poate într-adev\r s\ scoat\ România din criz\. Este p\cat c\ o ]ar\ care are atâtea resurse de turism nu reu[e[te s\ fac\ din turism mai mult de 3,8 din PIB. Alte ]\ri mult mai mici, cu mai pu]in resurse, reu[esc s\ contribuie cu mult mai mult”, a spus Elena Udrea.
Ministrul Turismului consider\ c\ dreptul de proprietate al celor care au cump\rat hoteluri, pentru ca mai apoi s\ le lase în paragin\, nu trebuie s\ îi priveze pe români de dreptul de a beneficia de servicii turistice de calitate. “Dreptul de proprietate al unora nu trebuie s\ afecteze dreptul celorlal]i cet\]eni ai României de a avea turism de calitate, ora[e frumoase. Ori de câte ori vrem s\ lu\m câte o m\sur\, ni se opune acest drept absolut la proprietate [i în cazul acesta, chiar dac\ cei care au privatizat de cele mai multe ori au l\sat în paragin\ infrastructura de turism, st\m [i ne uit\m la ei. [i a[ da cazul, celebru deja, al sta]iunii Herculane, unde cl\diri care sunt monumente istorice se pr\bu[esc pentru c\ cineva a privatizat acolo [i nu îl intereseaz\ s\ fac\ turism”, a explicat Udrea.

Vezi si

Eurobarometru: 74% dintre români spun că intenționează să voteze la alegerile europene

România a înregistrat a doua cea mai mare creștere a intenției de vot la alegerile …