Tuesday , June 6 2023

Deputatii dezbat, azi, în sesiunea extaordinara, Legea ANI

.
Camera Deputa]ilor se va reuni în sesiune extraordinar\, luni, urmând ca pe ordinea de zi s\ se afle proiectul de lege privind Agen]ia Na]ional\ de Integritate, iar alte puncte s\ fie, la propunerea PNL, dou\ proiecte de lege care în prezent se afl\ la Comisia de buget.
Cele dou\ proiecte de lege sunt propunerea legislativ\ privind combaterea pl\]ilor întârziate [i un proiect pentru aprobarea unor m\suri de reducere a taxelor [i impozitelor.
Astfel, luni, la ora 10,00, a fost reprogramat\ [edin]a Comisiei de buget, la ora 12,00, va fi convocat Biroul Permanent, la ora 13,00, grupurile parlamentare se vor reuni în [edin]\, iar la ora 14,00 va începe [edin]a de plen a Camerei Deputa]ilor.
În aceast\ s\pt\mân\, deputa]ii din Comisia juridic\ au dat un raport favorabil cu unanimitate de voturi, pe legea privind Agen]ia Na]ional\ de Integritate.
Pre[edintele Comisiei juridice, democrat liberalul Daniel Buda, a spus, mar]i, 10 august, c\, în opinia sa, noul proiect de lege privind ANI nu mai are hibe, astfel încât nu va mai putea fi declarat neconstitu]ional de c\tre Curtea Constitu]ional\.
Potrivit acestuia, deputa]ii juri[ti au reintrodus în proiectul de lege comisiile de anchet\ de pe lâng\ Cur]ile de Apel, ce fuseser\ scoase de c\tre Senat. Un alt element îl constituie introducerea unui singur formular al declara]iei de avere.
Parlamentarul PDL a precizat c\ deputa]ii juri[ti au eliminat din actul normativ aspectele care ar putea înc\lca normele de tehnic\ legislativ\.
Buda [i-a exprimat credin]a c\ proiectul de lege va satisface atât exigen]ele Cur]ii Constitu]ionale, cât [i a[tept\rile Comisiei Europene, “astfel încât s\ nu mai planeze asupra României pericolul bloc\rii fondurilor europene”. Pre[edintele Traian B\sescu a decis, pe 20 iulie, s\ convoace Parlamentul în sesiune extraordinar\ pentru a discuta legea de organizare [i func]ionare a Agen]iei Na]ionale de Integritate, dar [i alte dou\ proiecte.

Vezi si

Aglomerație în vămi, la intrarea în țară. Turiștii se întorc din vacanța de Rusalii

Peste 300.000 de persoane și circa 80.000 de mașini au fost înregistrate în ultimele 24 …