Wednesday , November 30 2022

CSA: Amenzile pentru lipsa asigurarii obligatorii a locuintei vor fi aplicate din august

Primarii vor putea amenda persoanele care nu au încheiat o poli]\ de asigurare obligatorie a locuin]ei începând cu 5 august 2011, potrivit pre[edintelui Comisiei de Supraveghere a Asigur\rilor (CSA), Angela Toncescu.
“În ceea ce prive[te termenul de la care primarii ar putea aplica sanc]iuni pentru neîncheierea asigur\rii prev\zute de Legea nr 260/2008, opinia noastr\ este c\ acestea se pot aplica de la 5 august 2011, dar, bineîn]eles, dac\ Executivul sau Parlamentul vor dori s\ modifice legea, Comisia de Supraveghere a Asigur\rilor va sprijini punerea ei în aplicare conform dispozi]iilor acesteia. Dup\ doi ani [i jum\tate de la publicarea Legii 260/2008 [i dup\ un an de la emiterea primei poli]e de asigurare obligatorie a locuin]elor nu se mai poate lua în discu]ie «primul an» prev\zut la art.33 din lege, în sensul ad\ug\rii lui la termenul de 5 august 2011. Într-o interpretare stricto senso, ar însemna ca acest an s\ fie ad\ugat de fiecare dat\ când s-ar modifica normele emise de CSA [i Ministerul Administra]iei [i Internelor, ceea ce ar conduce la amânarea la nesfâr[it a aplic\rii Legii 260/2008”, a declarat vineri Toncescu.
Legea stabile[te c\ obligativitatea încheierii poli]elor de asigurare împotriva dezastrelor naturale (cutremure, alunec\ri de teren [i indunda]ii) devine efectiv\ la 90 de zile de la adoptarea normelor de aplicare a actului normativ, iar în primul an proprietarii de construc]ii cu destina]ia de locuin]\ sunt obliga]i s\ încheie contracte de asigurare obligatorie a locuin]elor pân\ la expirarea unei perioade de un an de la data împlinirii termenului.
Ministerul Administra]iei [i Internelor a anun]at c\ obligativitatea încheierii poli]ei are ca termen limit\ 15 iulie 2011, interpretând c\ primul an de aplicare deja a expirat. Prevederile legislative pot fi interpretate îns\ [i ca permi]ând aplicarea de sanc]iuni doar dup\ august 2012, întrucât popula]ia devine obligat\ s\ încheie poli]e abia dup\ adoptarea normelor, publicate în Monitorul Oficial la 6 mai 2011.
Toncescu a spus c\ CSA va înfiin]a o baz\ de date comun\ atât pentru asigur\rile obligatorii, cât [i pentru cele facultative, care va fi pus\ la dispozi]ia autorit\]ilor locale.
“În acest mod, primarii vor [ti exact cine are încheiat\ o asigurare de locuin]\ [i cine nu, pentru a evita orice fel de confuzie în momentul în care vor trimite notific\rile pentru încheierea unei astfel de poli]e”, a afirmat pre[edintele CSA.
Din cele 8,4 milioane de locuin]e existente în România, doar 40% sunt asigurate în prezent împotriva calamit\]ilor naturale prin poli]e facultative sau obligatorii. Din totalul poli]elor încheiate, doar 7,4% (aproximativ 640.000 de locuin]e) reprezint\ poli]e obligatorii.
Toncescu a spus ca Parlamentul lucreaz\ la un nou proiect pentru modificarea Legii 260/2008, iar CSA va avea câteva amendamente, pe care nu le-a precizat.
CSA a anun]at miercuri c\ societatea care emite poli]ele de asigurare obligatorie a locuin]elor, PAID (Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale), va încheia protocoale de colaborare cu prim\riile [i alte autorit\]i pentru vânzarea acestora [i estimeaz\ c\ cinci milioane de cl\diri, reprezentând 60% din fondul locativ, nu sunt asigurate.
Prima de asigurare anual\ este de10-20 de euro, în func]ie de tipul imobilului, [i acoper\ daune cuprinse între 10.000 euro [i 20.000 de euro.

Vezi si

Salariile demnitarilor rămân la nivelul acestui an

„Salariile demnitarilor rămân la nivelul acestui an”, spune Dan Cărbunaru, purtătorul de cuvânt al Executivului. …