Thursday , September 28 2023

ActiveWatch: Initiativa lui Prigoana încalca de mai multe ori Constitutia, instituie cenzura brutala

ActiveWatch-Agen]ia de Monitorizare a Presei arat\ c\ ini]iativa deputatului Silviu Prigoan\ de a modifica Legea audiovizualului ar fi hilar\, dac\ nu ar fi un “semn al fragilit\]ii democratice din România”, înc\lcând de mai multe ori Constitu]ia [i reinstituind cenzura în forma cea mai brutal\.
ActiveWatch-Agen]ia de Monitorizare a Presei constat\ c\ ini]iativele legislative neserioase în leg\tur\ cu reglementarea mass-media nu par s\ ia sfâr[it în Parlament, potrivit unui comunicat de vineri al ONG-ului.
“Situa]ia ar fi hilar\, dac\ nu ar fi semn al fragilita]ii democra]iei din România”, arat\ ActiveWatch.
De asemenea, ONG-ul apreciaz\ c\ ini]iativa lui Silviu Prigoan\ ar permite “suprimarea unor publica]ii, cu alte cuvinte reinstituie cenzura în forma ei cea mai brutal\”.
“Proiectul de modificare a Legii audiovizualului încalc\ Constitu]ia. În primul rând articolul 30, aliniatul 3 [i 4 din Constitu]ie statueaz\ c\ «libertatea presei implic\ [i libertatea de a înfiin]a publica]ii. Nici o publica]ie nu poate fi suprimat\»”, spune sursa citat\.
În opinia organiza]iei, “dreptul la libertatea presei a fost considerat la apari]ia acestui concept ca fiind dreptul de a înfiin]a publica]ii f\r\ obligativitatea ob]inerii unei licen]e. Acest drept de a înfiin]a publica]ii f\r\ licen]\ a fost câ[tigat prima oar\ în Anglia în 1695”. “În anul 2010, doar ]\ri cu guverne totalitare au astfel de licen]e pentru apari]ia presei scrise”, se arat\ în comunicatul ActiveWatch.
În al doilea rând, spune aceasta, proiectul încalc\ articolele 11 [i 20 din Constitu]ie care se stipuleaz\ faptul c\ acorduri interna]ionale prevaleaz\ fa]\ de legile interne.
“Or Romania este semnatar\ a Conventiei Europene a Drepturilor Omului (CEDO) adoptând astfel [i jurispruden]a Cur]ii Europene, care este încalcat\ de proiect prin promovarea probei verit\]ii într-o form\ neconform\ cu practica CEDO”, potrivit ONG-ului.
De asemenea, ActiveWatch spune c\ Prigoan\ pretinde, cu inten]ia de a dezinforma, c\ modific\ articole care nu exist\ în lege, cu privire la media audiovizual\, – obligativitatea prezent\rii unei probe a veri\]ii în 10 zile de la cererea persoanei lezate, posibilitatea de a suspenda o institu]ie media de la apari]ie pentru ni[te simple omisiuni de informare.
“Dincolo de reaua inten]ie, autorul este [i extrem de superficial – de exemplu, el vorbe[te despre modificarea articolului 42, un articol care nu mai exist\ deloc în textul actualei legi, pentru c\ a fost abrogat prin OUG 181/2008. Acela[i lucru este valabil [i în cazul altor modific\ri”, se mai arat\ în comunicat.
ActiveWatch cere Parlamentului s\ examineze cu un plus de aten]ie eventuale viitoare proiecte legislative propuse de “acest accident al democra]iei din România”.
Deputatul PDL Silviu Prigoan\ a depus la Camer\ o ini]iativ\ de modificare a Legii audiovizualului, propunând ca presa scris\ [i online s\ intre sub autoritatea CNA, Consiliul urmând c\ stabileasc\ [i criteriile privind acordarea licen]elor pentru tip\rirea sau g\zduirea pe servere a publica]iilor.
Propunerea legislativ\, înregistrat\ la Camera Deputa]ilor la 1septembrie, are ca termen pentru dezbatere [i vot final în prima Camer\ sesizat\ 45 zile, dup\ care va fi trimis\ Senatului.
Pre[edintele Clubului Român de Pres\ (CRP), Indira Crasnea, apreciaz\ c\ ini]iativa deputatului PDL Silviu Prigoan\ de trecere a presei scrise [i on-line sub autoritatea CNA a fost, probabil, formulat\ “sub imperiul fantasmelor de dominare a presei de care sunt bântui]i ini]iatorul [i co-autorii”.
“Domnul Prigoan\ [i ai dumisale au formulat un text scris probabil sub imperiul viselor [i fantasmelor de dominare a presei. E un episod aproape freudian. Eu cred ca ini]iatorii sunt într-o necunoa[tere a felului cum se reglementeaz\ domeniul din punct de vedere european. Le place, nu le place, România este stat-membru al Uniunii Europene [i apartenen]a, fie [i formal\ la lumea civilizat\, precum [i bunul-sim] ar trebui s\-i fac\ s\ gândeasc\ [i mai ales s\ se documenteze înainte de a pune pe hârtie propuneri de acest fel”, a spus Crasnea.

Vezi si

Ciolacu: Salariul minim, majorat cu 10%. Salariile din IT și agricultură rămân exceptate de la plata CASS

Premierul Marcel Ciolacu a anunţat, joi, creşterea cu 10% a salariului minim, de la 3.000 …