Saturday , November 26 2022

A fost adoptata, `n sfarsit, Legea lustratiei

amera Deputa]ilor a adoptat, mar]i, legea lustra]iei, care impune restric]ii ale unor drepturi pentru o perioad\ de cinci ani persoanelor care au ocupat diverse func]ii în regimul comunist. Proiectul de lege a fost adoptat de plenul Camerei cu 167 “pentru” [i patru ab]ineri, în absen]a opozi]iei. Comisiile parlamentare au întocmit, mar]i diminea]\, raportul la proiectul de lege, aceasta intrând în regim de urgen]\ în dezbaterea plenului.
Comisiile juridic\ [i pentru drepturile omului au adoptat mai multe modific\ri la Legea lustra]iei, acestea definind mai clar persoanele care au f\cut parte din regimul represiv comunist, pentru a se pune de acord cu Decizia Cur]ii Constitu]ionale, care a constatat neconstitu]ionalitatea unor articole din forma veche.
Proiectul prevede, printre altele, c\ vor fi lustrate persoanele care au avut func]ii politice de conducere retribuite de PCR, în aparatul central, regional, raional, al Partidului Muncitoresc Român, membrii [i membrii suplean]i ai Comitetului central al PCR, membri ai Consiliului de stat, de mini[tri, directorii de editur\.
La dezbaterile în plen, deputa]ii au decis, la propunerea deputatului UDMR Mate Andras Levente, introducerea procurorilor comuni[ti în categoria personalelor lustrate. “Dup\ 22 de ani, nu pot accepta ca un fost procuror comunist care a f\cut poli]ie politic\, care a persecutat oameni pân\ în ’89 s\ poat\ accede în Parlament, s\ fie mini[tri sau s\ conduc\ consilii jude]ene, consilii locale”, a afirmat Mate Andras Levente, ad\ugând c\ face aceast\ propunere pentru c\ nu poate s\ reziste rug\min]ilor în genunchi ale unui domn condamnat pe nedrept [i a stat 8 ani în închisoare. Liderul deputa]ilor PDL, Mircea Toader, a propus, la rândul s\u, s\ fie sco[i din legea lustra]iei cei care au f\cut parte din conducerea UTC. Mate Andras Levente a spus c\ grupul UDMR nu poate fi de acord cu aceast\ pro-punere, dar, în final, deputa]ii au decis, prin vot, ca cei care au fost în conducerea UTC s\ nu fie lustra]i. Camera Deputa]ilor este for decizional în leg\tur\ cu aceast\ lege orga-nic\ .t

Vezi si

Germania: România este de încredere, mai ales în ceea ce priveşte politica de securitate

România s-a dovedit a fi un partener european şi un aliat transatlantic de încredere în …