Wednesday , November 29 2023

“Studentii” s-au impus in dubla amicala cu Dinamo Brasov

N handbali[tii preg\ti]i de Leonard Bibirig au c=[tigat ambele meciuri de verificare disputate la finale s=pt\m=nii trecute `n compania forma]iei Dinamo Bra[ov, scoruri 42-28 [i 42-40 n echipa secund\ a clubului sucevean a urcat pe primul loc al clasamentului Diviziei A, dup\ victoria de s=mb\t\, 26-25 cu Politehnica Ia[i n Consiliul Jude]ean a am=nat plata celor 300.000 de lei promi[i pentru su[tinerea activit\]ii de la CS Universitatea, pre[edintele Gheorghe Flutur `nvoc=nd unele probleme `n contabilitatea clubului

CS Universitatea [i-a `ncheiat seria meciurilor de verificare disputate `n ultima s\pt\m=n\ cu o dubl\ victorie ob]inut\ `n compania forma]iei Dinamo Bra[ov.
~n primul test, desf\[urat vineri sear\, `n Sala Liceului cu Program Sportiv, echipa sucevean\ s-a impus `n fa]a “c=inilor ro[ii” cu scorul de 42-28, `ntr-un meci `n care dinamovi[tii au ]inut piept iure[ului ofensiv al gazdelor doar `n primul sfert or\, `ncheiat la egalitate, scor 7-7. P=n\ la pauz\, trupa preg\tit\ de Leonard Bibirig a pus st=panire pe joc, reu[ind o serie de [ase goluri consecutive cu ajutorul c\reia a terminat repriza `nt=i cu un avans considerabil, scor 20-13. ~n repriza secund\, “studen]ii” [i-au m\rit treptat avantajul, astfel c\ fluierul final a consemnat o victorie lejer\ a Universit\]ii, scor 42-28.
Antrenorul Leonard Bibirig a rulat `n aceast\ partid\ urm\torul lot de juc\tori: Andrei, Pralea – Adomnic\i (6 goluri), Dediu (5), Gavriloaia (5), Chiru] (5), Bursuc (4), {erban (4), Mitrea (3), Ro[u (3), Ilie[ (2), Pancu (2), Acatrinei (2) [i Zvanciuc (1).
Cele dou\ forma]ii s-au `nt=lnit din nou `n cursul dimine]ii de s=mb\t\, de aceast\ dat\ `ntr-un meci amical desf\[urat `n Sala {colii “Ion Creang\” din cartierul Obcini. La finalul celor 60 de minute de joc, Universitatea a c=[tigat `n fa]a dinamovi[tilor cu scorul de 42-40, dup\ ce la pauz\, cele dou\ combatante se aflau la egalitate, scor 19-19.
~n acest amical, echipa sucevean\ a mizat pe urm\torii handbali[ti: Andrei, Pralea – Mitrea (8 goluri), Adomnic\i (6), Ilie[ (5), Acatrinei (5), Pancu (5), Dediu (3), Chiru] (3), Bursuc (3), Gavriloaia (2), Zvanciuc (2), [i {old\nescu, ultimul p\r\sind terenul `nc\ din prima repriz\, dup\ ce a suferit o u[oar\ accidentare.
De[i “studen]ii” au f\cut un adev\rat tur de for]\ pe parcursul s\ptam\nii trecute, disputand [ase partide amicale `n decursul a numai opt zile, extrema Adi Mitrea, cel mai bun marcator al sucevenilor `n ultima partid\ cu Dinamo, consider\ c\ jocurile de verificare disputate `n aceast\ minipauz\ competi]ional\ sunt folositoare `n perspectiva relu\rii Ligii Na]ionale.
“Se resimte `n mod evident o oarecare stare de oboseal\, dar aceste meciuri au fost binevenite pentru noi. Ne-au ajutat s\ ne consolid\m unele rela]ii de joc, `n vederea preg\tirii jocurilor din urm\toarele etape”, a spus Adi Mitrea.
De aceia[i p\rere a fost [i antrenorul dinamovi[tilor, Eliodor Voica, care consider\ c\ formatia sa a fost un “sparring partner” bun pentru Universitatea. “Pentru aceast\ faza a campionatului `n care ne afl\m, consider c\ meciurile de la Suceava au fost utile pentru noi. De[i `n primul joc diferen]a de scor dintre cele dou\ echipe a fost una considerabil\, nu cred c\ am fost un sparring partner care s\-i plimbe degeaba pe suceveni la sal\”, a spus Eliodor Voica.
Universitatea a c=[tigat toate cele [ase partide amicale disputate `n pauza competi]ional\ prilejuit\ de ac]iuniile echipei na]ionale: 31-30 [i 39-31 cu {tiin]a Bac\u, 43-31 [i 33-24 cu Olympus Chi[in\u [i 42-28 si 42-40 cu Dinamo Bra[ov.
“Studentii” vor reveni oficial pe teren `n cursul zilei de s=mb\t\, c=nd `n sala LPS va poposi gruparea CSM Bucure[ti, pentru un meci cont=nd pentru etapa a VIII-a a Ligii Na]ionale.

N Universitatea II a urcat pe primul loc `n Divizia A

Echipa secund\ a Universit\]ii a urcat pe primul loc al clasamentului `n Seria I din cadrul Diviziei A la handbal masculin, dup\ ce a `nvins s=mb\t\, pe teren propriu, cu scorul de 26-25 (14-13), forma]ia Politehnica Ia[i, `ntr-un meci cont=nd pentru ultima etap\ a Turului I a campionatului.
Partida a stat sub nota echilibrului p=n\ `n ultimul moment, gruparea sucevean\ marc=nd golul victoriei cu trei secunde `nainte de fluierul de final, c=nd Ro[u a b\gat mingea `n plasa por]ii ie[ene cu o execu]ie de pe extrema st=nga, dup\ ce tot el ratase `n prealabil o aruncare de la 7 metri.
Antrenorul R\zvan Bernicu a mizat `n confruntarea de s=mb\t\ pe urm\torii juc\tori: Spiridon, Dr\ghici – Ro[u (11 goluri), Balan (4), Smeu (3), Dumitra[ (3), T`rzioru (2), }ig\na[ (2), Vele (1), Petrea, Negru, {erban, Buga [i Toca.
~n urm\toarea rund\, programat\ s=mb\t\, 6 noiembrie, Universitatea II va primi, pe teren propriu, vizita forma]iei HC Vaslui.

N Banii promi[i de Consiliul Jude]ean se las\ a[tepta]i

~n alt\ ordine de idei, CS Universitatea va trebui s\ mai a[tepte p=n\ s\ primeasc\ cei 300.000 de lei promi[i din partea Consiliului Jude]ean, dup\ ce pre[edintele deliberativului jude]ean, Gheorghe Flutur, a reclamat `n cadrul unei [edin]e sus]inute vineri, existen]a unor probleme `n contabilitatea clubului, iar p=n\ c=nd acestea nu vor fi rezolvate echipa local\ de handbal nu va primi niciun ban. “Suntem al\turi de sportul de performan]\ din jude] [i v\ asigur c\ vom g\si cea mai bun\ solu]ie de sus]inere. Problema este c\, `n urma discu]iilor pe care le-am avut cu Curtea de Conturi, cei de acolo au avut de f\cut c=teva observa]ii, motiv pentru care am cerut conducerii echipei de handbal s\ pun\ `n ordine documentele justificative pentru a nu exista suprapuneri de finan]\ri”, a precizat Gheorghe Flutur.
~n replic\, managerul echipei locale de handbal, Petru Ghervan se ap\r\ spun=nd c\ CS Universitatea a prezentat deja documentele solicitate de Curtea de Conturi, acestea fiind `n ordine. “Le-am prezentat toate documentele solicitate [i mi s-a r\spuns c\ totul este în ordine. Acum nu [tiu dac\ domnul Flutur a aflat despre asta, sau dac\ este un nou control despre care eu nu am aflat. A[ vrea s\ se clarifice cât mai repede situa]ia, pentru ca echipa s\ nu î[i piard\ din ritm”, a spus Petru Ghervan.

N Ghervan: “Dac\ se va constata c\ a fost vina mea, `mi voi da demisia”

Acesta a men]ionat c\ `[i va prezenta demisia din fruntea CS Universitatea, dac\ se va constanta c\ este vinovat pentru `nt=rzierea finan]\rii echipei. “Imaginea mea a fost lezat\ pentru c\ se sugereaz\ ca am gre[it. Dac\ se va constata c\ a fost vina mea, îmi voi asuma toat\ r\spunderea [i `mi voi da demisia”, a completat Petru Ghervan.
~n contextul `n care, p=n\ acum, CS Universitatea a primit `n acest an doar 70% din bugetul alocat de Consiliul Local, adic\ 700.000 de lei, iar ve[tile dintre Consiliul Jude]ean nu sunt dintre cele mai bune, managerul “studen]ilor” a anun]at c\ echipa sucevean\ s-ar putea destr\ma `n pauza de iarn\, mai mul]i juc\tori fiind pe punctul de a p\r\si corabia din pricina restan]elor salariale. “Din p\cate, dac\ pân\ la sfâr[itul anului nu vom primi bani de la Consiliul Jude]ean, vom asista la destructurarea acestei echipe. To]i juc\torii care vor avea oferte mai bune, vor p\r\si Suceava”, a anun]at Petru Ghervan. (D\nu] CHIDOVE})

Vezi si

CSU Suceava a încheiat turul Campionatului Național de tineret pe primul loc

CSU Suceava domină autoritar Seria A a Campionatului Național de Tineret la handbal masculin. Echipa …