Tuesday , November 29 2022

Bulgarul Vladimir Koev a c=stigat etapa cu finishul la Suceava

Ciclistul bulgar a trecut linia de sosire cu timpul de 5 ore, 37 de minute [i 41 de sutimi, cu acela[i timp fiind cronometrat [i al doilea clasat, grecul Ioannis Tamouridis, cei doi termin=nd cursa cu un avans de peste opt minute `n fa]a plutonului, dup\ o evadare de circa 80 de kilometri n caravana din Mica Bucl\ a fost a[teptat\ la Suceava de circa 500 de spectatori n la finalul etapei de ieri, liderul clasamentul general a r\mas rom=nul Andrei Nechita

Rutierul bulgar Vladimir Koev a c=[tigat cea de-a cincea etap\ a Turului Ciclist al Rom=niei, disputat\, ieri, pe o distan]\ de 226 de kilometri, `ntre localit\]ile Boto[ani [i Suceava.
C=[tig\tor al edi]ie de anul trecut din Mica Bucl\, Vladimir Koev a trecut linia de sosire cu timpul de 5 ore, 37 de minute [i 41 de sutimi. El a fost urmat de grecul Ioannis Tamouridis (Tableware), cronometrat cu acela[i timp, [i de italianul Alex Buttazzoni (San Marco Concrete), cu timpul de 5:46.04.
Considerat\ cea mai complex\ de p=n\ acum, etapa de ieri [i-a respectat blazonul chiar de la primele pedale date la ie[irea din Boto[ani, cursa fiind animat\ `nc\ de la kilometru 38, unde [apte cicli[ti au evadat din pluton [i [i-au `mp\r]it puncte acordate la sprintul intermediar de la Siret, adjudecat de basarabeanul Victor Mironov.
Distan]at la circa dou\ minute [i jumatate de urm\ritori, grupul evada]ilor a ajuns primul [i la sprintul intermediar de la R\d\u]i, c\[tigat de ungurul Krisztian Lovassy de la echipa Ora Hotels Carrera.
Ostilit\]ile aveau `ns\ s\ se schimbe odat\ cu prima c\]\re a zilei, cea de la Sucevi]a, adjudecat\ de neam]ul Cristoph Spiringer, care al\turi de al]i trei rutieri au ajuns `n v=rf cu avans de circa 40 de secunde `n fa]a grupului tricoului galben.
Pe ultima c\]\rare a etapei, cea de la Sadova, din grupul frunta[ s-au desprins bulgarul Vladimir Koev [i grecul Ioannis Tamouridis, care au dus un ritm nebun p=n\ `n v=rf, unde aveau un avans de circa 3 minute [i 20 de secunde `n fa]a unui grup de 16 urm\ritori.
Intra]i roat\ la roat\ `n C=mpulung Moldovenesc, Koev [i Tamouridis au conclucrat excelent pe ultimii 60 de kilometrii ai etapei, iar pe fondul accident\rii purt\torului tricolului galben, Andrei Nechita, care a c\zut la unul dintre puncte de alimentare, [i a lipsei de reac]iei a plutonului, cei doi rutieri din fruntea cursei au trecut linia de sosire, la Suceava, cu un avans de peste opt minute, `n apaluzele celor aproximativ 500 de spectatori prezen]i pe margine.

N Andrei Nechita [i-a p\strat tricolul galben

Dup\ etapa a cincea în clasamentul general, lider este în continuare Andrei Nechita (echipa na]ional\), care p\streaz\ [i tricoul galben. Tricoul verde al c\]\r\torilor a r\mas `n posesia germanului Christoph Springer (Tableware), cel ro[u al sprinterilor a fost preluat de basarabeanul Victor Mironov (echipa na]ionala a Republicii Moldova), în vreme ce tricoul alb pentru cel mai combativ ciclist este `mbr\cat, `ncepand de ieri, de grecul Ioannis Tamouridis. Tricoul albastru, pentru rutierul român cel mai bine clasat, a fost p\strat de R\zvan Jug\naru (Dinamo), iar tricoul alb acordat de COSR pentru cel mai bun tân\r român a fost preluat de dinamovistul Nicolae }intea.
Pe l=ng\ tricourile distinctive [i premiile acordate cicli[tilor, la festivitatea de premiere de asear\, desf\[urat\ `n Pia]a Drapelului, organizatorii Turului au ]inut s\ acorde c=te un tricou galben [i reprezentan]ilor institu]iilor sucevene care au pus um\rul la buna desf\[urare a etapei de ieri. Astfel, printre cei premia]i s-au num\rat: pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, primarul Ion Lungu, consilierul jude]ean Neculai Barb\ [i pre[edintele Asocia]iei Jude]ene “Sportul pe Toti”, Mihai Androhovici.
Etapa a [asea a Turului Ciclist al Rom=niei va începe ast\zi, la ora 13.00, urmând s\ se desf\[oare pe traseul T=rgu Neam] – T=rgu Mures. (D\nu] CHIDOVE})

Vezi si

Viitorul Liteni a urcat pe primul loc în Liga a IV-a

Echipa condusă de Demis Maranda și Cătălin Holca a preluat șefia clasamentului după victoria de …