Thursday , February 9 2023

Specialistii recomanda doua – trei pahare de bere pe zi, inclusiv în diete, precizând ca nu îngrasa

Consumul moderat de bere, respectiv pân\ la trei pahare pe zi pentru b\rba]i [i maximum dou\ pentru femei, reduce riscul bolilor de inim\, al osteoporozei, al demen]ei, berea fiind recomandat\ [i în diete, speciali[tii precizând c\ aceasta nu îngra[\.

Cercet\rile arat\ c\ berea consumat\ în cantit\]i moderate are efecte benefice asupra multor aspecte legate de s\n\tate, inclusive asupra reducerii riscului de boli cardiovaculare (cauza principal\ a mor]ii [i invalidit\]ii în rândul adul]ilor în Europa), diabet, osteoporoz\. Consumul moderat de bere are, de asemenea, un rol vital în calitatea vie]ii multora dintre consumatori.
Medicul pediatru spaniol Hernandez Aguilar sf\tuie[te femeile gravide s\ bea zilnic 500-600 de mililitri de bere f\r\ alcool, deoarece aceasta con]ine antioxidan]i care fac bine copilului, reducând riscul de screloz\, obezitate, cancer.
“Berea, o b\utur\ s\n\toas\ [i o componen]a s\n\toas\ a dietei de mii de ani, nu este numai bun\ de b\ut, dar consumat\ moderat se poate încadra perfect ([i poate aduce chiar beneficii) în diet\ [i stilul s\n\tos al unui adult. Sutele de tipuri de bere, care sunt produse în întreag\ Europa, au în comun acela[i efect benefic asociat cu con]inutul de alcool, precum [i poten]ialele beneficii ale materiilor prime din care este fabricat\ berea”, a fost concluzia speciali[tilor din mai multe ]\ri europene în cadrul simpozionului “Berea [i s\n\tatea” desf\[urat la Bruxelles..
Potrivit speciali[tilor, 58 la sut\ dintre englezi spun c\ vinul este mai bun pentru s\n\tate decât berea (18 la sut\), 28 la sut\ dintre olandezi se arat\ surprin[i s\ afle c\ un pahar de bere are acelea[i efecte asupra s\n\t\]ii c\ [i vinul, 35 la sut\ dintre olandezi spun c\ nu consum\ bere pentru c\ îngra[\, iar 85 la sut\ consider\ c\ are foarte multe calorii. Chiar [i spaniolii sunt sceptici în aceast\ privin]\, 79 la sut\ dintre ei considerând c\ berea îngra[\ chiar [i atunci când este consumat\ moderat, iar peste jum\tate dintre englezi cred c\ berea are cele mai multe calorii dintre b\uturile alcoolice.
Speciali[tii spanioli spun c\ în Spania berea este consumat\ în egal\ m\sur\ c\ [i vinul, îns\ este înc\ nevoie ca oamenii s\ fie educa]i în ceea ce prive[te beneficiile acestei b\uturi asupra s\n\t\]ii. 11 la sut\ dintre spanioli cred c\ berea ajut\ la prevenirea osteoporozei, 14 la sut\ c\ ajut\ la prevenirea bolii Alzheimer, 23 de procente cred c\ berea f\r\ alcool este bun\ pentru s\n\tate, iar 33 la sut\ c\ este bun\ pentru gravide.
Berea con]ine vitamine, minerale [i antioxidan]i esen]iali care provin din materiile prime [i care, împreun\ contribuie la o diet\ s\n\toas\. Efectele adverse se asociaz\ în principal cu consumul exagerat, dar în cazul anumitor persoane, în special minori, chiar consumul moderat poate fi d\un\tor, potrivit speciali[tilor.
Ace[tia spun c\ a bea moderat înseamn\ a bea în limitele impuse de s\n\tatea ta, de societatea în care tr\ie[ti [i de obliga]iile tale fa]\ de familie [i de prieteni, adic\ unul pân\ la trei pahare pe zi pentru cei mai mul]i dintre b\rba]i. Femeile sunt mult mai sensibile la alcool [i lor le este recomandat s\ consume mai pu]in decât b\rba]ii, respectiv unul pân\ la dou\ pahare pe zi.
Ab]inerea de la consumul cantit\]ii zilnice permise, pentru a recupera la o petrecere la sfâr[it de s\pt\mân\[ nu este deloc un “obicei” s\n\tos, spun speciali[tii.
O analiz\ statistic\ recent\ a 34 de studii din întreaga lume a relevat c\ un consum moderat de alcool (pân\ la patru pahare – 40 de grame – pe zi la b\rba]i [i dou\ – 20 de grame – la femei) conduce la o reducere a mortalit\]ii premature de pân\ la 18 la sut\, comparativ cu abstinen]ii [i cu cei care consum\ alcool în exces.
Dovezile confirm\ faptul c\ un stil de via]\ care include consumul u[or [i moderat de b\uturi alcoolice poate proteja organismul de multe afec]iuni, cum sunt diabetul, osteoporoza [i demen]a.
“A existat pân\ acum presupunerea eronat\ c\ berea este responsabil\ pentru mare parte din epidemia de obezitate, berea primind astfel o cantitate dispropor]ionat\ de vin\”, a spus doctorul Arne Astrup din Danemarca.
Potrivit acestuia, aceast\ teorie este demonstrat acum ca fiind nejustificat\ în ceea ce prive[te consumul mic pân\ la moderat de alcool.
Este important de remarcat faptul c\ orice beneficiu de acest fel dispare la un nivel de consum care dep\[e[te trei pahare pe zi, iar studiile confirm\ faptul c\ alcoolul consumat în cantit\]i excesive (indiferent de tipul b\uturii) este asociat cu cre[terea în greutate [i obezitatea abdominal\ (un factor mai mare de risc pentru bolile cardiovasculare). Studiile au ar\tat c\ cei care consum\ cantit\]i mici de alcool regulat (zilnic) sunt mai slabi decât cei care consum\ cantit\]i mai mari de alcool ocazional. S-a demonstrat îns\ c\ alcoolul poate cauza câteva forme de cancer [i, de[i acestea sunt asociate în principal consumului exagerat de alcool, dovezile nu indic\ un “plan de siguran]\” dincolo de care riscul s\ dispar\. Consumul de alcool a fost asociat în special cu un risc ridicat al cancerului de sân [i pare a fi un factor de risc în debutul gutei. Unii speciali[ti indic\ faptul c\ la nivel de popula]ie, eliminarea în totalitate a b\uturilor alcoolice nu este recomandat\, întrucât ar putea s\ creasc\ riscul bolilor cardiovasculare.
Berea este fabricat\ din materii prime nutritive, mal] de orz, cereale, hamei, drojdie de bere [i apa. Toate acestea contribuie la o diet\ s\n\toas\ [i echilibrat\, sus]in speciali[tii europeni.

Vezi si

Dr. Cobuz: Relația sănătate – boală

Starea de bine, așa cum o definește Organizația Mondială a Sănătății nu este condiționată doar …