Wednesday , November 30 2022

Secretul vocii interioare, dezvaluit de cercetatorii francezi

Atunci când citim sau când vorbim cu noi în[ine pentru a reflecta asupra unei chestiuni, creierul nostru genereaz\ o impresie sonor\ pe care el o interpreteaz\ la fel ca pe o voce exterioar\ adev\rat\, afirm\ cercet\torii francezi, cita]i de lefigaro.fr.

Cu to]ii cunoa[tem acea mic\ voce interioar\ care ne înso]e[te pe parcursul zilei [i în gândurile noastre. Îns\ originea ei [i felul în care ea este perceput\ de c\tre creier erau înc\ înv\luite în mister. O echip\ de exper]i de la Centrul de Cercet\ri în [tiin]e Neuronale din Lyon [i de la Centrul Medical Universitar din Grenoble au ridicat pu]in din “voalul” care acoper\ acest fenomen straniu, într-un studiu publicat în The Journal of Neuroscience.

Pentru acest experiment, cercet\torii francezi, coordona]i de Jean-Philippe Lachaux, directorul departamentului de cercetare de la INSERM, au monitorizat patru adul]i care sufereau de o form\ sever\ de epilepsie. Ace[ti pacien]i tr\iau, în timpul tratamentului [i în perioada de monitorizare medical\, cu electrozi implanta]i în creier, iar gra]ie acestei tehnici medicii puteau s\ ob]in\ semnale excelente pentru encefalogramele realizate. Dup\ ce au reperat în cortexul auditiv zona care reac]iona la sunetul vocilor exterioare, exprimate în mod real, cercet\torii le-au cerut voluntarilor s\ citeasc\, în lini[te, un text pe ecranul unui monitor, f\r\ s\ le ofere alte instruc]iuni.
Rezultatul: zona din creier care analizeaz\ vocile exterioare se activa [i în timpul lecturii silen]ioase, semnalând o “gândire verbalizat\”.
“Pentru prima dat\, gra]ie acestui studiu, am putut «s\ vedem» în timp real urma l\sat\ în creier de aceast\ mic\ voce interioar\”, a declarat Jean-Philippe Lachaux. “Nu ne a[teptam s\ o descoperim, pentru c\ este vorba de un fenomen imaterial. Creierul creeaz\ sunetul pornind de la nimic, la fiecare cuvânt”, a ad\ugat el.
Cea mai probabil\ dintre ipotezele formulate de savan]ii francezi este aceasta: asocierea dintre sunete [i cuvintele pe care înv\]\m s\ le pronun]\m atunci când suntem copii, când începem s\ vorbim, iar apoi când începem s\ citim cu voce tare devine un automatism care persist\ pe parcursul întregii vie]i. “Aceast\ asociere antreneaz\ o cre[tere a conexiunilor dintre zonele cerebrale implicate, care se activeaz\ spontan, una dup\ alta”, a explicat Jean-Philippe Lachaux. Acest fenomen are loc chiar [i atunci când textul citit nu este înso]it de o lecturare cu voce tare. Cercet\torii au remarcat în plus faptul c\ fenomenul este cu atât mai puternic cu cât aten]ia persoanei care cite[te este solicitat\ – de exemplu dac\ textul este dificil sau dac\ persoana nu poate s\ citeasc\ fluent.
Rezultatele acestui studiu, care confirm\ o serie de lucr\ri [tiin]ifice precedente, ar putea fi utilizate în programele de reeducare [i ajutorare a pacien]ilor schizofrenici sau a persoanelor depresive care nu reu[esc s\ st\pâneasc\ întotdeauna aceast\ “mic\ voce interioar\” atunci când aceasta le umple creierul de gânduri negative, afirm\ Jean-Philippe Lachaux. “Folosind o tehnic\ similar\ cu aceea folosit\ în acest studiu, vom putea s\ le ar\t\m ce se petrece în mod concret în creierele lor, iar acest fapt îi va ajuta s\ se distan]eze de gândurile negative care îi cople[esc [i s\ î[i recapete astfel controlul”, a ad\ugat profesorul francez.

Vezi si

Diabetul zaharat și somnul

Somnul reprezintă aproximativ 30% din viața unei persoane. Durata medie de somn pentru o persoană …