Thursday , May 23 2024

O lume fara tântari: mai multe beneficii decât prejudicii ecologice

Revista britanic\ Nature a solicitat opinia unor oameni de [tiin]\ [i entomologi precum [i a celor care se ocup\ de echilibrul dintre animale [i plante pe tema cum ar ar\ta Terra dac\ ar disp\rea ]ân]arii. Mul]i exper]i sunt pro-dispari]ie, al]ii împotriv\. Dezbaterea este înc\ deschis\, relev\ ziarul italian Corriere della Sera în edi]ia de mar]i.

S\ ne imagin\m o clasificare a elementelor care afecteaz\ în cea mai mare m\sur\ animalele [i omul pe P\mânt, oare cine s-ar afla pe primul loc? Cu siguran]\ ]ân]arii, care transmit în fiecare an malaria unui num\r de 247 de milioane de persoane [i ucid cel pu]in un milion. Ce s-ar întâmpla dac\ într-o zi ]\n]arii vor disp\rea de pe fa]a p\mântului? Cu siguran]\ ar exista mai multe beneficii decât daune ecologice.

Exist\ 3.500 de specii de ]ân]ari iar cele care în]eap\ omul sunt cel pu]in 200. Se afl\ peste tot pe planet\, mai numeroase fiind în tundra arctic\ din Canada pân\ în Rusia. Ou\le lor eclozeaz\ când se tope[te z\pada, insectele devin adulte în trei s\pt\mâni [i sunt atât de numeroase încât formeaz\ adev\ra]i nori. Dispari]ia lor brusc\ ar putea reduce num\rul p\s\rilor migratoare care î[i fac cuib în tundr\ – s-a crezut întotdeauna c\ se hr\nesc cu ]ân]ari – dar biologul Cathy Curby a constatat c\ exist\ mai ales musculi]e în stomacul loc iar ]ân]ari pu]ini.

O alt\ consecin]\ ar putea fi schimbarea rutelor renilor din Canada (karibu) care ast\zi se deplaseaz\ împotriva vântului pentru a evita roiurile de ]ân]ari. Miile de karibu care sap\ terenul [i m\nânc\ licheni ar putea altera echilibrul ecologic. Posibil, cel pu]in în Antarctida.

Unii pe[ti care se hr\nesc cu larvele lor ar trebui s\-[i schimbe hrana [i posibil chiar salamandre, [opârle [i broa[te. Exist\ un pe[te, Gambusia affinis, atât de lacom de ]ân]ari încât este crescut în orez\rii, pentru a-i stârpi. P\s\ri precum rândunelele, dac\ nu ar avea ]ân]ari ar mânca alte insecte. Este posibil s\ aib\ de suferit [i liliecii, chiar dac\ un studiu recent a demonstrat c\ numai 2% din con]inutul alimentar al stomacului liliecilor a relevat prezen]a ]ân]arilor. Exist\ iazuri în care concentra]ia de larve de ]ân]ari este atât de mare încât mi[c\rile lor provoac\ valuri. Se hr\nesc cu frunze putrezite, resturi si microorganisme. Potrivit exper]ilor, dac\ ar disp\rea “nu se va întâmpla numic deoarece exist\ alte microorganisme care proceseaz\ resturile organice”.

În urma elimin\rii ]ân]arilor ecosistemul nu va suferi mari prejudicii, dar omul ar avea de câ[tigat mult: vie]i salvate, mai pu]ine maladii invalidante, milioane de copii în plus care vor putea frecventa [coala, mai pu]ine cheltuieli pentru s\n\tate [i spitale. Totodat\, PIB-ul Africii subsahariene va cre[te cu 1,3%.

Rareori îns\ un articol publicat de Nature a suscitat atât de multe critici. “Înainte de a dori stârpirea a 3.500 de specii de ]ân]ari pentru ca omul s\ fie avantajat ar trebui s\ avem mai multe date despre faptul c\ acest lucru nu modific\ echilibre înc\ necunoscute. Mai bine s\ nu se fac\ acest lucru, s\ fim pruden]i”, spun criticii.

Dar cum s\ se stârpeasc\ ]ân]arii? “Dac\ ar trebui s\ folosim insecte pe scar\ larg\, s\ asan\m mla[tinile sau s\ folosim specii de animale modificate genetic, prejudiciile aduse mediului ar putea dep\[i avantajele””, mai avertizeaz\ criticii.

Jeremy Francis îi critic\ îns\ pe critici. “Dac\ ar trebui s\ aleg între un milion de copii care mor anual din cauza ]ân]arilor [i 500 de specii de broa[te sau lilieci nu a[ avea îndoieli, cu condi]ia s\ nu se fac\ r\u omului”.

Comentariul final îi revine lui Joe Conlon, un entomolog din Florida: “Dac\ am reu[i s\ stârpim ]ân]arii mîine ecosistemul “ar sughi]a” iar apoi via]a ar merge mai departe”.

Programarea extinc]iei ]ân]arilor, a[a cum a propus revista Nature, r\mâne un exerci]iu teoretic. Totu[i, Malayezia va încerca – pentru a stopa r\spândirea febrei tropicale dengue care, potrivit OMS afecteaz\ 50 de milioane de persoane pe an [i care a provocat moartea a circa 100 de persoane în 2010 – introducerea în dou\ state ale federa]iei a unui ]ân]ar modificat genetic. Se vor elibera între 2.000-3.000 de masculi de ]ân]ari din specia Aedes Aegypti asupra c\rora s-a intervenit genetic astfel încât dup\ împerechere genera]ia urm\toare va muri rapid – femelele fiind cele care transmit dengue.

Îngrijorarea ecologi[tilor nu este legat\ numai de posibilitatea ca ]ân]arii omg s\ e[ueze în stoparea r\spândirii maladiei ci [i de faptul c\ “odat\ elibera]i în mediu ei nu mai pot fi controla]i, putând provoca mai multe probleme decât rezolva”.

Vezi si

Adăugarea constantă de sare în mâncare crește riscul de cancer de stomac

Adăugarea constantă de sare în mâncare crește semnificativ riscul de cancer de stomac, avertizează un …