Înca un cliseu a fost spulberat: femeile si barbatii gândesc la fel

reportersite
15 septembrie 2010, 21:00

Femeile [i b\rba]ii par s\ fie uneori atât de diferi]i, încât aproape po]i crede c\ cele dou\ sexe „provin” din lumi complet diferite, dar, conform unui studiu recent, ei gândesc la fel, informeaz\ dailymail.co.uk.

Într-adev\r, teoria [tiin]ific\ potrivit c\reia to]i oamenii sunt „programa]i” înc\ de la na[tere de propriul sex s-a dovedit, vreme îndelungat\, atât de popular\, încât a stat la baza public\rii unui roman pe aceast\ tem\, intitulat „Men Are From Mars, Women Are From Venus”, scris de John Gray în 1992, care a devenit cu mare rapiditate un best seller pe plan interna]ional.

În prezent îns\, un reputat neurolog britanic sus]ine c\ func]iile cerebrale ale femeilor nu sunt deloc diferite de cele ale b\rba]ilor [i c\ oamenii, indiferent de sex, sunt incredibil de asem\n\tori în ceea ce prive[te capacitatea intelectual\.

Gina Rippon, profesor de neuroimagerie cognitiv\ la Ashton University din ora[ul britanic Birmingham, afirm\ c\ ideea potrivit c\reia creierul unei persoane este controlat de sexul acesteia ar fi „dep\[it\ [i gre[it\”.

Reputatul neurolog britanic a mers pân\ într-acolo încât chiar i-a acuzat pe anumi]i cercet\tori de „fabricare” a unor studii ce sunt folosite pentru a sprijini str\vechea prejudecat\ potrivit c\reia intelectul femeilor nu ar fi egal cu cel al b\rba]ilor.

„Exist\ o îngrijorare tot mai mare în cadrul comunit\]ii de speciali[ti în [tiin]e neurologice despre interpretarea gre[it\ [i folosirea abuziv\ a unor studii referitoare la leg\turile dintre structura cerebral\ [i comportamentul uman”, a declarat cercet\toarea britanic\.

Aceast\ „fraud\ neurologic\” are scopul de a sus]ine stereotipurile [i de a sugera existen]a unor diferen]e biologice [i structurale majore între creierele b\rba]ilor [i cele ale femeilor, care ar explica rolurile [i statuturile sociale ale acestora.

„Acest lucru este un nonsens. De[i s-ar putea s\ existe câteva diferen]e foarte mici între cele dou\ sexe, asem\n\rile dintre ele sunt cu mult mai mari”, a ad\ugat cercet\toarea britanic\.

Comentariile profesorului Gina Rippon au fost f\cute într-o perioad\ în care au fost publicate numeroase c\r]i ce promoveaz\ ideea unor diferen]e structurale între creierele femeilor [i cele ale b\rba]ilor.

Cercet\toarea britanic\ consider\ c\, de[i în prezent oamenii de [tiin]\ sunt capabili s\ monitorizeze, gra]ie unor tehnici moderne, activitatea cerebral\, ei înc\ î[i pun anumite întreb\ri ce par a fi inspirate de str\vechile prejudec\]i referitoare la diferen]ele dintre b\rba]i [i femei.

„De-a lungul istoriei, explica]iile de natur\ biologic\ au fost utilizate ca adev\rate «arme» pentru a explica [i pentru a men]ine diferen]ele de natur\ social\. În epoca victorian\, savan]ii acelor vremuri au sugerat c\ femeile gândesc cu o alt\ parte a creierului decât b\rba]ii. În anii 1950, ei au venit cu ideea potrivit c\reia gândirea «inferioar\» a femeilor este controlat\ de hormonii acestora. În prezent, se vehiculeaz\ ideea c\ b\rba]ii [i femeile ar avea structuri cerebrale diferite – îns\ nu exist\ nicio dovad\ [tiin]ific\ pentru niciuna dintre aceste teorii”, a explicat cercet\toarea britanic\.

Ea nu este singura care crede acest lucru. Astfel, Cordelia Fine, profesor de psihologie la Melbourne University din Australia, autoarea volumului „Delusions of Gender”, afirm\ c\ nu exist\ diferen]e neurologice majore între femei [i b\rba]i [i c\ diferen]ele dintre cele dou\ sexe nu sunt „programate” înc\ de la na[tere, ci apar în urma educa]iei primite de fiecare persoan\ în parte.