Monday , January 30 2023

A fost descoperit mecanismul genetic care ar putea provoca autismul

Cercet\tori americani au descoperit mecanismul genetic ce ar putea provoca autismul prin manipularea genetic\ a [oarecilor care prezentau acelea[i simptome ca [i copiii atin[i de aceast\ boal\, informeaz\ AFP care preia rezultatele unui studiu publicat luni. Acest studiu dovede[te pentru prima dat\ c\ mo[tenirea unui num\r mai mic de copii ale anumitor gene determin\ simptome asem\n\toare celor provocate de autism la copii, explic\ autorii acestui studiu publicat în Analele Academiei Na]ionale Americane de [tiin]e (PNAS) din 3-7 octombrie. În anul 2007, profesorul Michael Wigler de la laboratorul Cold Spring Harbor (CSHL) a observat c\ anumi]i copii auti[ti au o mic\ parte din genele de pe cromozomul 16 [terse. Sunt afectate 27 de gene în regiunea genomului numit 16p11.2. Prin aceast\ amputa]ie genetic\, copiii mo[tenesc o singur\ copie a acestui grup de gene. Este varia]ia genetic\ cea mai comun\ în cazul autismului, precizeaz\ autorii studiului. “Am ob]inut astfel mijloacele pentru a observa dac\ schimbarea num\rului de copii ale genelor g\site la copiii auti[ti provoac\ simptomele”, explic\ Alea Mills, profesor la CSHL [i principal autor al studiului. Prin crearea unui model pe [oareci deveni]i auti[ti cu ajutorul tehnicilor de inginerie cromozomial\, Alea Mills a ar\tat pentru prima dat\ cum mo[tenirea unui num\r mai mic de copii ale acestor gene produce simptomele asem\n\toare autismului de care sufer\ copiii. {oarecii manipula]i genetic pentru a crea aceea[i anomalie în zona cromozomului 16p11.2 [i anume amputarea grupului de gene corespondente la fiin]ele umane a determinat o serie de comportamente asem\n\toare cu manifest\rile clinice ale autismului la oameni. Astfel, “[oarecii lipsi]i de acest grup de gene se comportau complet diferit fa]\ de [oarecii normali” subliniaz\ Guy Horev, cercet\tor în echipa lui Alea Mills. Ace[tia prezentau o mare parte din simptomele autismului: hiperactivitate, dificult\]i de adaptare la un mediu schimbat, somn dificil [i comportamente repetitive”, mai precizeaz\ acela[i cercet\tor. (Agerpres)

Vezi si

Dr. Cobuz: Rezistenţa la insulină

Rezistenţa la insulină, sau insulinorezistenţa (IR) poate fi definită în multiple moduri. Clinic, insulinorezistenţa se …