Tuesday , February 27 2024

Ziua Portilor Deschise la Jandarmeria Suceava

N „Dup\ 161 de ani, evolu]ia Jandarmeriei constituie un drum parcurs pe linia afirm\rii ca institu]ie sigur\, credibil\ [i echidistant\, `n folosul cet\]eanului”, a spus generalul de brigad\ Eugen {alar, [eful IJJ Suceava n „To]i au muncit foarte mult [i s-au preg\tit mai mult\ vreme pentru ca totul s\ decurg\ bine”, a precizat purt\torul de cuv=nt al IJJ Suceava, c\pitan Bogdan Cornaci

Ieri au fost organizate de c\tre Inspectoratul de Jandarmi Jude]ean (IJJ) Suceava o serie de manifest\ri `n cadrul „Zilei Por]ilor Deschise”. Cu aceast\ ocazie au participat mai mul]i elevi de la diferite unit\]i de `nv\]\m=nt sucevene c\rora le-au fost prezentate mai multe exerci]ii de lupt\ de c\tre jandarmi, precum [i numere de dresur\ cu c=inii IJJ Suceava. Evenimentele au fost organizate `n ziua de vineri, 1 Aprilie `ntruc=t data de 3 Aprilie, c=nd este s\rb\torit\ „Ziua Jandarmeriei”, c\dea `ntr-o zi de duminic\ [i era mai greu s\ fie adu[i elevi `n num\r mare la baza de la Mihoveni. „Dup\ 161 de ani, evolu]ia Jandarmeriei constituie un drum parcurs pe linia afirm\rii ca institu]ie sigur\, credibil\ [i echidistant\ `n folosul cet\]eanului”, a spus, `n cuv=ntarea rostit\ `n debutul evenimentelor organizate vineri la Mihoveni, generalul de brigad\ Eugen {alar, [eful IJJ Suceava.
Dup\ discursul acestuia au urmat demonstra]iile mult a[teptate de c\tre elevi. Pentru `nceput, mai mul]i subofi]eri din cadrul Deta[amentului Mobil al IJJ Suceava au f\cut o demonstra]ie de arte mar]iale care inclus tehnici „kata” – lupte cu adversari imaginari, lupte cu unul sau mai mul]i adversari [i spargerea de c\r\mizi cu m=na, cotul, picioarele sau chiar cu capul. „To]i cei care au f\cut demonstra]iile de arte mar]iale, ca de altfel [i ceilal]i colegi au muncit foarte mult [i s-au preg\tit mai mult\ vreme pentru ca totul s\ decurg\ bine”, a precizat purt\torul de cuv=nt al IJJ Suceava, c\pitan Bogdan Cornaci.
Cei care au f\cut demonstra]iile de spart c\r\mizi sunt trei subofi]eri care au `n spate o preg\tire `ndelungat\ `n domeniul artelor mar]iale Este vorba despre plutonierii Cristian Saviuc – a spart cu piciorul mai multe pl\ci ]inute de al]i colegi de-ai s\i, Gabrian V\c\riuc – cel care a coordonat `ntreaga demonstra]ie de arte mar]iale – [i Marius Siminiuc – care a spart cu pumnii [i cu capul pl\ci groase de BCA. Unul din exerci]iile care a impresionat, se pare, cel mai mult pe elevi a fost executat la final de subofi]erul despre care maiorul Lucian Ungureanu – [eful s\u direct – a spus c\ va participa la un campionat na]ional `n cadrul Ministerului de Interne. Este vorba de o demonstra]ie `n care Gabrian V\c\riuc a reu[it s\ sparg\ nu mai pu]in de opt pl\ci de BCA peste care turnase, `n prealabil, benzin\ [i apoi le d\duse foc.
Dresura de c=ini a fost, de asemenea, un alt moment a[teptat de elevi [i preg\tit de mai mult timp de jandarmii care se ocup\ `ndeosebi de preg\tirea c=inilor lup de la baza din Mihoveni. Pe de alt\ parte, tot cu ocazia „Zilei Por]ilor Deschise” au fost organizat\ „Cupa Presei la Tir”, angaja]ii institu]iilor mass – media sucevene prezen]i la eveniment put=nd s\ trag\ la ]int\ c=te trei focuri cu pistoale Makarov, calibrul fiind de 9 milimetri.
De men]ionat c\ `n curtea bazei de la Mihoveni a IJJ Suceava au fost expuse, ca [i `n anii trecu]i, diverse arme care au fost sau mai sunt `nc\ `n dotarea jandarmilor. Nu au lipsit nici echipamente utilizate de jandarmii montani, dar nici c\[ti, veste antiglon] [i alte echipamente utilizate `ndeosebi la interven]ii deosebite. Pe de alt\ parte, la baza de la Mihoveni au fost organizate, ca [i `n anii trecu]i, expozi]ii cu diverse obiecte de art\ sau colec]ii ale angaja]ilor IJJ Suceava. Spre exemplu, plutonierul Sebastian Oliviu Constantin a prezentat o expozi]ie de desene pirogravate pe placaj cu diverse motive istorice, desene grafice cu motive pascale [i sculptur\ pe lemn, mai exact dou\ icoane. Totodat\, maiorul Dumitru Cristurean [i-a prezentat colec]ia sa impresionant\ de bancnote din mai multe perioade istorice [i ]\ri diferite. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Victor Pancu, fostul jucător și antrenor al echipei locale de volei, a încetat din viață la 74 de ani

Lumea voleiului sucevean este în doliu, după ce fostul jucător și antrenor al echipei locale …