Saturday , October 1 2022

"Ziua Internationala a Studentului", serbata prin actiuni de protest

Protestele de ieri ale studen]ilor USV s-au desf\[urat simultan `n mai multe ora[e ale ]\rii, studen]ii manifest=ndu-[i nemul]umirea fa]\ de neadoptarea Statutului Studentului
Studen]ii Universit\]ii “{tefan cel Mare” Suceava au s\rb\torit ‘Ziua Interna]ional\ a Studentului’, celebrat\ `n fiecare an pe 17 noiembrie, printr-un protest inedit fa]\ de neadoptarea Statutului Studentului de c\tre MECTS, iar drept consecin]\ `nv\]\m=ntul universitar nu este centrat pe elev, a[a cum ar fi firesc, iar ei nu sunt reprezenta]i `n forurile de decizie.
Asocia]ia Studen]ilor Universit\]ii Suceava au organizat un flash mob `n timpul c\ruia au transmis, al\turi de celelalte organiza]ii studen]e[ti din ]ar\, urm\torul mesaj “Am t\cut destul! E timpul s\ fim asculta]i!”
Ini]iativa porne[te din partea Alian]ei Na]ionale a Organiza]iilor Studen]e[ti din Rom=nia care au demarat joi, `n toat\ ]ara, ac]iuni de protest, cu privire la modul `n care Ministerul Educa]iei trateaz\ drepturile studen]ilor, ministerul dep\[ind termenul limit\ asumat în ceea ce prive[te adoptarea Statutului Studentului
„Pentru c\ înc\ din iunie ministrul Educa]iei promite s\ adopte un Statut al Studentului care, în sfâr[it stipuleaz\ [i drepturile noastre [i pentru c\ nu se ]ine de cuv=nt, Asocia]ia Studen]ilor din Universitatea Suceava (ASUS), al\turi de celelalte organiza]ii studen]e[ti din România, membre ale Alian]ei Na]ionale a Organiza]iilor Studen]e[ti din România `[i propun\ s\ transmit\ un mesaj. Studen]ii nu mai pot p\stra t\cerea c=nd vine vorba de drepturile lor. Statutul Studentului este documentul nostru, al tuturor studen]ilor, [i a fost am=nat\ adoptarea sa de mult prea multe ori pentru a mai r\m=ne indiferen]i. De[i suntem trata]i cu indiferen]a, nu vom raspunde la fel, ci vom lupta de ziua noastr\, pentru drepturile noastre”, a declarat Oana Poraicu, pre[edinte ASUS Suceava.
~ntr-o manier\ pa[nic\, f\r\ vehemen]\, studen]ii protestatari s-au as[ezat sub forma a dou\ litere ‚S’ reprezent=nd sugestiv Statutul Studentului [i [i-au acoperit gurile cu band\ adeziv\. Cele dou\ grupuri au fost `nf\[urate ulterior cu c=te o fr=nghie, reperea acesteia simboliz=nd libertatea, ini]iativa [i independen]a studen]ilor .
„De ziua interna]ional\ a studen]ilor, noi ne vrem drepturile. {tim c\ adoptarea Statutului Studen]ilor implic\ at=t drepturi c=t [i obliga]ii, iar adoptarea lui ar reprezenta un pas `nainte spre atingerea unui prag de normalitate `n `nv\]\m=ntului superior din Rom=nia”, a declarat Andreea, student\ USV. Statutul Studentului, pe care ace[tia `l vor instituit, con]ine prevederi cu privire la asigurarea calit\]ii `nv\]\m=ntului, dreptul studen]ilor de a-[i evalua profesorii [i facilitarea accesului la `nv\]\m=ntul superior.
„Nu mai exist\ niciun argument logic sau declarat ca Statutul Studentului sa nu fie adoptat, de[i Legea Educa]iei prevede foarte clar c\ acesta trebuia s\ devin\ realitate de c=teva luni. Aceasta lips\ de interes din partea Ministrului Educa]iei dovede[te c\ studen]ii nu mai sunt un grup de interes pentru dumnealui”, a conchis Oana Poraicu. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Zeci de șoferi amendați, în urma unei razii a Poliției la Rădăuți

Având în vedere evoluţia situaţiei operative şi a indicatorilor dinamici pe linie de poliţie rutieră …