Wednesday , October 5 2022

Ziua Armatei, sarbatorita `n centrul Sucevei

Ieri, 25.10.2011, a fost s\rb\torit\ Ziua Armatei Rom=niei, eveniment la care au participat oficialit\]i sucevene `n frunte cu prefectul Sorin Popescu, primarul Ion Lungu, vicerpe[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Vasile Ilie, mai mul]i veterani de r\zboi, dar [i elevi, parte din ei prefer=nd s\ urce pe terasa cl\dirii `n care `[i au sediul parchetele de pe l=ng\ instan]ele sucevene. Nu au lipsit de la eveniment [efii Centrului Militar, a institu]iilor din cadrul Ministerului Administra]iei [i Internelor, servicii de informa]ii. De asemenea, printre oficialit\]i s-au num\rat [i pre[edintele asocia]iei Na]ionale a Veteranilor de R\zboi Suceava, generalul de brigad\ Badea Cr\ciun. S\rb\torirea Zilei Armatei a fost un prilej de eviden]iere a tradi]iilor glorioase ale o[tirii rom=ne [i a rolului hot\r=tor pe care aceasta l-a avut `n formarea istoriei na]ionale. Manifestarea a `nceput cu intonarea Imnului de Stat al Rom=niei, urmat de citirea de c\tre comandantul garnizoanei Suceava a ordinului ministrului Ap\r\rii Na]ionale cu privire la s\rb\torirea Zilei Armatei Rom=niei, oficierea serviciului religios pentru cinstirea memoriei eroilor rom=ni c\zu]i pe c=mpurile de lupt\, s\v=r[it de un sobor de preo]i din Protopopiatul Suceava [i din unit\]ile militare ale garnizoanei. ~n `ncheiera au fost depuse coroane de flori la monumentul „Bucovina `naripat\”, ridicat `n cinstea eroilor. Garda de onoare a defilat prezent=nd onorul la monument, iar `n `ncheiere s-a prezentat onorul muzicii militare.Men]ion\m c\ `ntreaga ceremonie militar\ [i religioas\ s-a desf\[urat, `ncep=nd cu ora 10.00, la Monumentul Eroilor Rom=ni „Bucovina ~naripat\” din Pia]a „Tricolorului” din municipiul Suceava [i a fost organizat\ de Garnizoana Suceava, `n colaborare cu structurile cu atribu]ii `n domeniul ap\r\rii na]ionale [i cele ale administra]iei publice locale. Deta[amentul de onoare a fost compus, `n primul r=nd, din drapelul de lupt\ cu garda la drapel, asigurate de Inspectoratul pentru Situa]ii de Urgen]\ „Bucovina” al Jude]ului Suceava. Garda de onoare a fost alc\tuit\ dintr-un un pluton asigurat de Inspectoratul pentru Situa]ii de Urgen]\ „Bucovina” al jude]ului Suceava; un pluton asigurat de Inspectoratul de Jandarmi Jude]ean Suceava; un pluton de la de {coala de Subofi]eri Jandarmi F\lticeni; un pluton de la Colegiul Militar Liceal „{tefan cel Mare” C=mpulung Moldovenesc. De asemenea, garda la monument a fost asigurat\ de Inspectoratul de Jandarmi Jude]ean Suceava, jandarmii de la garda de la monument fiind `mbr\ca]i `n ]inute militare de protocol. La final, dup\ prezentarea onorului muzicii militare, participan]ii au aplaudat, [efii de institu]ii retr\g=ndu-se, c=]iva dintre ei cum ar fi Ion Lungu [i Vasile Ilie intr=nd `n vorb\ cu veteranii de r\zboi. (D.P.)

Vezi si

TIR din Suceava, încărcat cu 24 de tone de vechituri și gunoaie din Suedia, oprit la intrarea în țară

Marți, 04 octombrie a.c., în jurul orei 14.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Petea, …