Wednesday , December 7 2022

Zilele orasului Dolhasca, cu inaugurarea salii de sport

Pre[edintele Consiliului Jude]ean, Gheorghe Flutur, a participat la inaugurarea s\lii de sport, finan]at\ de Compania Na]ional\ de Investi]ii u Zilele ora[ului au fost un motiv de s\rb\toare, un eveniment care a dat via]\ comunit\]ii locale [i a fost prilejul ca oamenii se `nt=lneasc\ [i s\ stea de vorb\ u 100 de cupluri au s\rb\torit “Nunta de aur” [i au primit diplome de excelen]\ din partea Consiliului Local t
~n Week-endul care a trecut ora[ul Dolhasca a `mbr\cat straie de s\rb\toare. Timp de dou\ zile, aici s-a desf\[urat cea de-a VIII a edi]ie a Festivalului Folcloric “Armonii”, manifestare organizat\ de Centrul Jude]ean de Conservare [i Valorificare a Tradi]iei [i Crea]iei Populare Suceava, Prim\ria [i Consiliul Local Dolhasca. Pe scena special amenajat\ `n centrul ora[ului au urcat nume sonore ale muzicii populare, dar [i ansambluri folclorice din jude], din ]ar\ [i din Chi[in\u. Nu a fost numai muzic\ popular\, ci programul a fost unul diversificat, pentru toate v=rstele, fiind organizate [i spectacole de muzic\ dance, concursuri sportive [i mas\ festiv\ pentru cuplurile care au s\rb\torit nunta de aur `n ultimii doi ani. Cei prezen]i s-au ridicat la `n\l]ime, iar publicul a [tiut s\ aprecieze acest lucru. Potrivit istoricul comunei, zilele ora[ului au fost s\rb\torite pentru prima dat\ `n 1962, c=nd la conducerea Prim\riei se afla S\vescu, [i au fost organizate pe toat\ perioada mandatului s\u. Abia `n 2001, primarul Maria Cojocaru a reluat aceast\ manifestarare. ~n anii 2009 [i 2010, evenimentul nu a fost organizat din cauza inunda]iilor [i a austerit\]ii bugetului local.
Deschiderea oficial\ a avut loc s=mb\t\, la orele amiezii, cu inaugurarea oficial\ a s\lii de sport, obiectiv finan]at de Compania Na]ional\ de Investi]ii [i dotat\ cu sprijinul Consiliului Jude]ean [i a Consiliului Local Dolhasca.
La eveniment a participat pre[edintele CJ, Gheorghe Flutur, care a promis c\ va sprijini reabilitarea infrastructurii `n zon\, mai ales c\ la c=]iva kilometri de Dolhasca se afl\ M\n\stirea Probota, ctitorie a domnitorului Petru Rare[, locul unde se afl\ morm=ntul Doamnei Oltea, mama domnitorului {tefan cel Mare [i morm=ntul Doamnei Elena, a doua so]ie a lui Petru Rare[. {eful administra]iei jude]ene a declarat c\ modernizarea drumurilor jude]ene este un capitol prioritar, mai ales c\ M\n\stirea Probota face parte din patrimoniul UNESCO [i este integrat\ `n salba m\n\stirilor, al\turi de Putna, Sucevi]a, Mitocu Dragomirnei, Vorone], Moldovi]a [i M\n\stirea Humorului, care trebuie puse `n valoare pentru dezvoltarea turismului.
Totodat\, autorit\]ile locale au anun]at finalizarea lucr\rilor de modernizare a esplanadei pietonale [i a pie]ei de legume-fructe. Zilele ora[ului au fost un motiv de s\rb\toare, un eveniment care a dat via]\  comunit\]ii locale, fiind un prilej ca oamenii s\ se `nt=lneasc\ [i s\ stea de vorb\.
Programul primei zilei a inclus spectacole folclorice sus]inute de mai multe ansambluri profesioniste [i de amatori. “M\ m=ndresc cu satul meu” a fost titlul programului folcloric sus]inut de Ansamblul “Armonii” al Casei de Cultur\ “Alexandru Ar[inel” din Dolhasca, `ndrumat de Nicolae Drobot\ [i Gavrilei Valeric\, [i de fanfarele locale dirijate de Feraru Ion [i Voroneanu Andrei. Petrecerea din acest an a scos `n centrul urbei nu numai localnici, ci [i s\teni din localit\]ile al\turate. Un frumos program a sus]inut [i Denisa Apetrei.
Programul a continuat cu un spectacol de muzic\ popular\ intitulat “Hai s\ facem hora mare”, sus]inut de soli[tii Sorin Filip [i C\lin Br\teanu, precum [i de Ansamblul “Stejarii” din Sf. Ilie.
Regal folcloric sus]inut de Orchestra “L\utarii” din Chi[in\u
Un adev\rat regal folcloric a sus]inut Orchestra “L\utarii”din Chi[in\u, condus\ de maestrul Nicolae Botgros, `mpreun\ cu soli[tii Adriana Ochea[u, Nicolae Ciubotaru, Nicolae Glip, Lidia Bejenaru, Margareta Clipa, Ion Palade, C\lin Br\teanu [i Gheorghi]\ Rotaru. Pe parcursul a mai bine de trei ore, cei prezen]i au avut parte de un spectacol de excep]ie. A urmat apoi pe scen\ Ansamblul “Doina Carpa]ilor” din Ia[i reunit `n cadrul manifest\rii “M=ndru plai cu dulce grai”, av=ndu-i ca soli[ti  pe interpre]ii {tefan Diaconi]a, {tefania Puiu, Pamfil Roat\ [i Alexandru Recolciuc. Ropote de apauze a adunat [i Ansamblul Studen]esc “Arcanul” al Universit\]ii “{tefan cel Mare” din Suceava. Seara s-a `ncheiat cu un spectacol de muzic\ sus]inut de trupa Intensiv [i o discotec\ `n aer liber cu forma]ia Alb [i Negru.
Nu trebuie omis faptul c\ `n prima parte a zilei de s=mb\t\ a avut loc un parastas de pomenire a domnitorului Petru Rare[, ctitor al M\n\stirii Probota.
Felicita]i, la 50 de ani de c\snicie
Duminica a fost ziua c=nd programul a fost deschis cu un program folcloric sus]inut de fanfara din Calafinde[ti. Au c=ntat pe acordurile membrilor forma]iei interpre]ii de muzic\ popular\ Silvia Semeniuc [i Gheorghi]\ Rotaru, acesta din urm\ fiind prezentatorul manifest\rii.
Peste 100 de cupluri din toate  localit\]ile componente ale ora[ului au fost felicitate `n cadrul manifest\rii “S\ s\rb\torim fidelitatea” [i au primit diplome de excelen]\ din partea Consiliului Local.
Cuplurile au fost alese din baza de date a Prim\riei Dolhasca. B\tr=nii cu p\rul alb s-au `ntins apoi al\turi de primarul ora[ului `ntr-o hor\ mare, au jucat [i au fost invita]i apoi la o mas\ festiv\ pentru a ciocni un pahar de [ampanie. Fiecare aniversare a trecerii anilor de la frumosul eveniment poart\ un nume, îns\, cu trecerea anilor, aceste evenimente devin deosebite. Primarul ora[ului, Maria Cojocaru care a oficiat evenimentul, spunea: “V\ felicit pentru c\ a]i trecut, în atâ]ia ani de c\snicie [i prin bune [i prin rele [i a]i ajuns s\ s\rb\tori]i un moment extraordinar de important din via]a dumneavoastr\. S\ fi]i în continuare s\n\to[i [i s\ v\ bucura]i de b\trâne]e, al\turi de copii [i de nepo]i”.
Pe scen\ a urcat apoi, Ansamblul “Ciprian Porumbescu” din Suceava, care a prezentat o suit\ de dansuri [i c=ntece populare [i care a smuls ropote de aplauze de la public.
Programul zilei a continuat cu un program sus]inut de  Taraful “L\utarii” din Teleorman av=n-du-i ca soli[ti vocali pe Gelu Voicu [i Mioara Velicu, Ansamblul “S\lceanca” [i cunoscu]ii interpre]i de muzic\ popular\  Alexandru Dumbrav\ [i Viorica Galan.
Nu au lipsit din program [i momente de distrac]ie, cum ar fi concursuri de karaoke, concursuri sportive, jocuri cu bere, “Dansuri cu sticla `ntre parteneri”, “Bea f\r\ s\ atingi sticla”, “Cea mai frumoas\ declara]ie pentru o sticl\ de bere”. Pe parcursul celor dou\ zile [i vremea [i-a spus cuv=ntul, c=nd au c\zut [i c=]iva stropi de ploaie. Seara
s-a `ncheiat cu o petrecere `n aer liber pe acordurile Forma]iei Profesional.  (C. SCOR}ARIU)

Vezi si

AirConnect iar spune că va zbura vara viitoare de la Suceava la Constanța

AirConnect va zbura vara viitoare de la Constanța la Suceava, Timișoara, Oradea și Cluj-Napoca, a …