Sunday , July 21 2024

Zile faste pentru Directia Judeteana de Drumuri si Poduri

N `n dou\ zile, structura din subordinea Consiliului Jude]ean a `mp\r]it lucr\ri de peste 16 miliarde la [ase firme din jude]

Direc]ia Jude]ean\ de Drumuri [i Poduri Suceava, unitate aflat\ `n subordinea Consiliului Jude]ean a fost `n aceast\ s\pt\m=n\ `ntr-o postur\ fast\. Direc]ia a atribuit direct la mai multe firme din Jude]ul Suceava lucr\ri finan]ate din bugetul Consiliului Jude]ean. Datele privind procedurile de atribuire au fost publicate pe site-ul e-licita]ii.ro. Conform post\rilor pe respectivul site,  `n zilele de 1 [i 3 noiembrie, [ase firme sucevene au primit `n total peste 16 miliarde de lei vechi pentru efectuarea unor lucr\ri pe drumurile din jude] pentru care responsabilitatea revine Consiliului Jude]ean.
Ieri, 3 noiembrie a.c., a fost f\cut\ public\ pe site-ul e- licita]ii.ro achizi]ia luc\rilor de proiectare [i execu]ie privind refacerea podului peste p=r=ul Valea Mare de pe DJ 208B, de la kilometrul 22^280 de metri, care asigur\ leg\tura `ntre localit\]ile H=n]e[ti [i Ad=ncata, `n verea aducerii acestui la stadiul tehnic ini]ial. Valoarea total\ a contractului este de 637.843 RON. Firma desemnat\ pentru efectuarea lucr\rilor este SC FLOR CONSTRUCT SRL Suceava.
Tot ieri a fost postat pe site-ul amintit  [i anun]ul de atribuire privind  refacere pod peste pârâul Iliseasca, de pe DJ 178, de la km 38^400, care asigur\ leg\tura între localit\]ile Ili[esti [i Ciprian Porumbescu. Valoarea total\ a contractului este de 158.000 lei noi, lucrarea fiind atribuit\ SC EUROEST GROUP SRL Suceava.
Proiectarea  [i execu]ia de  lucr\ri privind reefacerea a  2,8 km de drum judetean pe DJ177B, de la kilometrul 9^500 la kilometrul 12^ 300 în comuna Stulpicani a fost `nredin]at\ firmei SC DRUMURI [i PODURI SA Suceava, valoarea total\ a contractului fiind de 287.430 lei noi.
Tot `n data de 3 noiembrie s-a anun]at `ncredin]area lucr\rilor de proiectare [i execu]ie privind refacere cale pod [i consolidare pe DJ 176, la kilometrul 45^800, `n comuna Brodina, `n vederea aducerii la stadiul tehnic ini]ial firmei SC TEST PRIMA SRL Suceava, valoarea total\ a contractului fiind de 160.000 de lei noi.
Cu dou\ zile `nainte, `n data de 1 noiembrie a.c., alte dou\ firme sucevene au beneficiat de acordarea unor lucr\ri de c\tre Direc]ia Jude]ean\ de Drumuri [i Poduri Suceava.
Astfel, proiectarea [i execu]ia lucr\rilor privind refacere drum [i ap\r\ri de maluri pe o lungime de 8 kilometri pe DJ 208 E [i DJ 208 F `n localitatea For\[ti, a fost atribuit\ firmei SC VIVAT CONSTRUCT SRL Suceava, valoarea total\ final\ a contractului fiind de 239.992 de lei noi.
~n aceea[i zi a fost atribuit\ [i lucrarea de proiectare [i execu]ie a lucr\rilor de refacere terasament la DJ 291A, Siret – Mu[eni]a, pe o distan]\ de 16 kilometri, lucrare `n valoare de 159.900 de lei noi.  De men]ionat c\ `n toate cazurile, criteriul de atribuire a fost pre]ul cel mai sc\zut. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Ordin de protecție emis împotriva unui bărbat din Câmpulung care și-a lovit iubita

În noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 01.37, polițiștii din Câmpulung Moldovenesc au fost …