Tuesday , November 29 2022

Zeci de studenti suceveni, interesati de posturile `n domeniul ingineriei ofertate de angajatorii locali

USV a g\zduit ieri Bursa locurilor de munc\ pentru viitorii ingineri N studen]ii suceveni au avut [ansa de a `nt=lni [i discuta cu angajatori din industria local\ care au pus la dispozi]ia viitorilor ingineri numeroase posturi vacante N la Bursa locurilor de munc\ au participat companii precum Egger, Global Design Suceava, Tehnoutil, Tera Construc]ii, Prometal, Mincoserv, Be[liu Service dar [i institu]ii publice precum Agen]ia Jude]ean\ de Ocupare a For]ei de Munc\ [i Camera de Comer] [i Industrie Suceava
Universitatea „{tefan cel Mare” a g\zduit `n cursul zilei de ieri, Bursa locurilor de munc\, eveniment adresat studen]ilor din cadrul facult\]ilor de inginerie. Astfel, studen]ii suceveni au avut [ansa de a `nt=lni [i discuta cu angajatori din industria local\ dar [i din cadrul a dou\ institu]ii de stat, evenimentul organizat `n colaborare cu PLM-Adaptor av=nd scopul de a conecta companiile din industria local\ cu mediul universitar sucevean.
„Înarma]i” cu zeci de CV-uri pe care le-au l\sat angajatorilor, studen]ii prezen]i la burs\ a[teapt\ ner\bd\tori ca în urm\toarele zile s\ fie contacta]i de c\tre angajatori. Oferta bursei a `nregistrat c=teva zeci de posturi disponibile din partea companiilor sucevene precum Egger, Global Design Suceava, Tehnoutil, Tera Construc]ii, Prometal, Mincoserv, Be[liu Service dar [i din partea a dou\ institu]ii publice, respectiv Agen]ia Jude]ean\ de Ocupare a For]ei de Munc\ [i Camera de Comer] [i Industrie Suceava.
Evenimentul a fost `mp\r]it `n dou\ sec]iuni, respectiv sesiunea de prezent\ri, alc\tuit\ din expunerea proiectului [i a rezultatelor înregistrate în regiunea Suceava, a firmelor participante [i a locurilor de munc\ disponibile [i sesiunea de scurte interviuri în care studen]ii s-au prezentat în fa]a angajatorilor [i au depus CV-urile.
„Pentru a r\spunde cât mai bine cerin]elor de pe pia]a muncii din industrie, în prima faz\ a proiectului PLM- Adaptor s-a realizat o cercetare a nevoilor din industrie, astfel companiile construind profilul ideal al unui angajat.
Studiul privind nevoile din industrie realizat a confirmat c\ vremurile în care un loc de munc\ se ob]inea prin absolvirea unei institu]ii de înv\]\mânt au disp\rut, iar companiile doresc recutarea tinerilor care de]in [i cuno[tin]e [i competen]e. Pia]a muncii s-a schimbat, iar mediul universitar [i studen]ii de ast\zi trebuie s\ ]in\ cont `n mod deosebit de aceste cerin]e ale angajatorilor”, a declarat Anamaria Ungureanu, coordonatorul na]ional al proiectului. Proiectul PLM – Adaptor promoveaz\ parteneriatul între institu]iile de înv\]\mânt superior [i firmele din industrie, prin corelarea sistemului de educa]ie [i formare profesional\ cu dinamica pie]ei muncii. De la lansare în noimebrie 2009, în centrul de instruire din Suceava, proiectul PLM –Adaptor a preg\tit, prin cele patru module de studiu, peste 300 de studen]i pentru lucrul în departamentele de concep]ie [i proiectare produse [i nu numai. Activit\]ile din cadrul proiectului pentru regiunea Suceava au fost coordonate de prof. univ. dr. ing. Dumitru Amarandei.
N a[tept\ri mari din partea studen]ilor suceveni
Tehnician planificator mentenan]\, inspector SSM [i PSI, inginer `n proiectarea lemnului sunt doar c=teva dintre posturile disponibile scoase la b\taie de recrutorii suceveni.
„Am depus c=teva CV-uri, am purtat [i c=te un scurt dialog cu angajatorii. Din toat\ aceast\ experien]\ sper m\car s\ primesc un telefon. M-ar interesa [i munca de voluntariat sau s\ fac c=teva ore de practic\ `n cadrul unei companii. Paradoxal este c\ unii angajatori cer experien]\ chiar [i de minim doi ani de zile, lucru anormal de vreme ce bursa de azi ne vizeaz\ pe noi”, a declarat Lauren]iu C., student `n anul III `n cadrul facult\]ii de Inginerie Mecanic\, Mecatronic\ [i Management.
Bursa Locurilor de Munc\ se desf\[oar\ în [apte centre universitare înscrise în proiect, `n universit\]i din Oradea, Petro[ani, Gala]i, Br\ila, Bac\u, Suceava [i Constan]a.
„De regul\ studen]ii afirm\ c\ st\p=nesc mijloacele de proiectare pe calculator, acest lucru r\m=n=nd de v\zut `n cadrul interviului pe care `l vom organiza. Am primit multe CV-uri, iar studen]ii a c\ror prezentare este conform cerin]elor noaste vor fi chema]i la o a doua `ntrevedere cu noi”, a declarat reprezentantul societ\]ii Tehnoutil Suceava.
Aceasta este a doua edi]e a evenimentului Bursa Locurilor de Munc\ organizat\ la Universitatea „{tefan cel Mare” `n colaborare cu PLM-Adaptor. Principalul obiectiv al proiectului vizeaz\ cre[terea adaptabilit\]ii [i flexibilit\]ii studen]ilor, astfel încât tranzi]ia studen]ilor c\tre pia]a muncii s\ fie mai corect [i mai u[or f\cut\ prin adaptarea cuno[tin]elor studen]ilor la mediul de afaceri. Totodat\, pân\ la finalul proiectului în 2012, PLM-Adaptor mai urm\re[te sc\derea migra]iei for]ei de munc\ din zonele declarate defavorizate ale României, inserarea `n industrie a celor 700 de studen]i dar [i crearea premiselor necesare întreprinderilor române[ti de a se integra in spa]iul economic [i tehnologic al Uniunii Europene. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Premierul Nicolae Ciucă : La Mulți Ani, frumoasă Bucovină! La mulți ani, tuturor românilor bucovineni!

La 104 ani de la unirea Bucovinei cu Țara, premierul Nicolae Ciucă a transmis un …

No comments

  1. Minciuni exagerate.Unde sa lucreze atatia ingineri daca in judet nu se produce nimic decat MALL-URI.UNDE ESTE INDUSTRIA SUCEVEI.?Se introduc scolile profesionale dar unde vor lucra viitorii meseriasi daca nimic nu se produce????O ruina de oraș !!