Wednesday , February 8 2023

Zeci de studenti ai Universitatii „Stefan cel Mare” risca exmatricularea

Fie c\ nu au acumulat minimul de 45 de credite `n anul universitar 2010- 2011, fie nu au pl\tit integral taxa de [colarizare, zeci de studen]i ai Universit\]ii „{tefan cel Mare” sunt `n situa]ia de a fi exclu[i din `nv\]\m=ntul superior N 12.000 de studen]i au `nceput `n aceast\ toamn\ cursurile, `ns\ pe parcursul lunii octombrie num\rul acestora este `nc\ fluctuant, unii renun]\, iar al]ii sunt exmatricula]i
La unele facult\]i ale Universit\]ii ”{tefan cel Mare” plou\ cu propuneri de exmatriculare. O parte dintre acestea au afi[at `n ultima lun\, pe paginile online, listele cu studen]ii propu[i pentru eliminare, fie pe baza situa]iei [colare din anul universitar 2010-2011, din cauza nepl\]ii taxei de [colarizare, nepromovarea anului [colar, fie din cauza ne`nmatricul\rii dup\ `ntreruperea studiilor. Cei propu[i pentru exmatriculare se pot `ns\ re`nmatricula dup\ plata unei taxei speciale.
Astfel, la Facultatea {tiin]e Economice [i Administra]ie Public\, zeci de studen]i se pot reg\si pe listele cu studen]i nominaliza]i pentru exmatriculare. ~n cadrul programului de studiu Administrarea Afacerilor, pentru neacumularea minimului de 45 de credite sunt nominaliza]i `ncep=nd cu data de 3 octombrie [ase studen]i, iar la Cibernetic\ Economic\ [i Informatic\ Economic\ sunt propu[i al]i doi studen]i.
La specializarea Economia comer]ului, turismului [i serviciilor sunt nominaliza]i nou\ studen]i, iar doi sunt predispu[i la exmatriculare pentru ne`nmatriculare dup\ `ntrerupere de studii. La Finan]e [i b\nci- pentru neacumularea minimului  de credite `n anul academic `ncheiat sau nepromovarea anului III risc\ s\ fie exmatricula]i [ase studen]i, la Management- patru, Afaceri interna]ionale- doi, Contabilitate [i informatic\ de gestiune- patru, iar pentru ne`nmatriculare dup\ `ntrerupere de studii- `n cadrul programelor men]ionate- [apte studen]i.
Cei care urmeaz\ o form\ de `nv\]\m=nt la distan]\ [i sunt predispu[i la exmatriculare sunt ceva mai numero[i dec=t cei de la zi. Astfel, `n cadrul programului de studiu Asisten]\ managerial\ [i secretariat sunt desemna]i patru studen]i pentru eliminare din USV, la Administra]ie public\- zece,
la Administrarea Afacerilor- ID sunt 13, la Economia comer]ului, turismului [i serviciilor- opt.
„Situa]ia studen]ilor trebuie reglementat\ `n prima lun\ de la `nceperea anului universitar. E o dinamic\ pe care nu o putem controla”, a declarat Adina Ignat, purt\tor de cuv=nt `n cadrul USV. Potrivit rectorului USV, prof. univ. dr. ing. Adrian Graur 12.000 de studen]i au `nceput `n aceast\ toamn\ cursurile, `ns\ pe parcursul lunii octombrie num\rul acestora este `nc\ fluctuant, unii renun]\, al]ii fiind exmatricula]i.
La Facultatea de Istorie si Geografie – pentru nepromovarea anului academic 2010- 2011 au fost propu[i spre exmatriculare 48 de studen]i dintre care zece de la ID [i opt de la programele de master.
Cei de la zi, figurau ca fiind studen]i `n cadrul unor specializ\ri precum Asisten]\ social\ (cinci nominaliza]i), Rela]ii Interna]ionale [i Studii Europene (patru), Istorie (cinci), Muzeologie (patru). Mul]i dintre cei indica]i nu au nici m\car un credit aferent anului universitar care s-a `ncheiat, al]ii au c=te dou\, trei sau cinci.
~n afar\ de studen]ii care nu prea s-au omor=t cu `nv\]atul `n anul universitar 2010- 2011, pe lista neag\ mai sunt [i unii care nu [i-au `ndeplinit obliga]iile financiare c\tre USV. Restan]ierii sunt avertiza]i prin afi[area listelor cu numele studen]ilor [i suma datorat\ facult\]ii.
Tot la Facultatea de Istorie [i Geografie, lista studen]ilor care nu au achitat integral taxa de [colarizare pentru anul universitar 2010 – 2011 propu[i pentru exmatriculare cuprindea `nainte de debutul anului universitar circa 60 de studen]i [i masteranzi. 14 figurau ca studen]i ai specializ\rilor Geografie sau Geografia Turismului- ID, cinci figurau ca studen]i la Geografia turismului Zi, opt la Asisten]\ sociala, [apte la RISE, etc. Studen]ii trebuie s\-[i clarifice situa]ia, `n cazul nesolu]ion\rii problemelor ace[tia fiind exmatricula]i.
N obliga]iile financiare ale unui student cu tax\ c\tre USV pot urca [i p=n\ la 3. 000 de lei
Nu numai facult\]ile din cadrul universit\]ii sucevene se confrunt\ cu o astfel de situa]ie, ci [i Departamentul de Preg\tire a Personalului Didactic. Acesta se adreseaz\ tuturor studen]ilor, indiferent de specializare, astfel c\ lista cu cei care nu au acumulat num\rul de credite necesar promov\rii programului de studii psihopedagogic este destul de lung\ – 120 de studen]i de la diferite facult\]i, cu c=te cinci- zece sau chiar zero credite adunate pe parcursul anului III de studiu.
~n cursul anului universitar, `n cazul neplatei taxei de [colarizare, conducerea facult\]ii poate doar s\ interzic\ studen]ilor s\ participe la examene, pân\ la efectuarea pl\]ii. Facult\]ile din cadrul Universit\]ii “{tefan cel Mare” Suceava ofer\ studen]ilor posibilitatea de a achita taxa de [colarizare în patru tran[e.
Suma cea mai mare pe care un student al USV, la cursuri de licen]\, trebuie s\ o achite variaz\ `ntre 1.600 lei (pentru Energetic\ industrial\, Sisteme electrice, Inginerie economic\ în domeniul electric, electronic [i energetic sau pentru Facultatea de Inginerie Mecanic\, Mecatronic\ [i Management) [i 2.200 lei (pentru Silvicultur\, Facultatea de {tiin]e Economice [i Administra]ie Public\- an I [i II- sau pentru Facultatea de {tiin]e ale Educa]iei). Pentru programele de licen]\ ID taxa poate ajunge [i la suma de 3.000 de lei `n cadul Facult\]ii de Silvicultur\.
Pentru a urma un program de masterat, studen]ii admi[i la “cu tax\” vor trebui s\ scoat\ din buzunare sume care variaz\ `ntre 1.600 de lei (pentru Facultatea de Inginerie Mecanic\, Mecatronic\ [i Management) [i 2.500 de lei pentru Facultatea de Silvicultur\, Facultatea de {tiin]e Economice [i Administra]ie Public\, Facultatea de {tiin]e ale Educa]iei, Facultatea de Litere [i {tiin]e ale Comunic\rii sau pentru Facultatea de Educa]ie Fizic\ [i Sport). (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Ion Lungu: Lucrăm contracronometru pentru a putea finaliza creșa mare din Burdujeni la începutul lunii septembrie

Din cauza diferenței mari de nivel, deocamdată se impune ridicarea unui zid de sprijin de …

No comments

  1. Pai nu propui , iei o hotarare si gata . Numai ca , propunerea este de fapt o amenintare si atat iar studentii stiu asta . Nimeni n-are de gand sa arunce afara materia prima . La noi , ramane principiul cel mai verificat – la hurta , trecem toti .