Tuesday , December 6 2022

Zeci de mii de suceveni, lasati de ACET sa fiarba `n suc propriu

Mii de apartamente, zeci de [coli [i sute de firme sunt ]inute `n toiul verii f\r\ ap\ rece u dup\ ce au t\r\g\nat lucr\rile care trebuiau f\cute anul trecut, f\r\ a se da niciun fel de sanc]iune, pe ultima sut\ de metri, managerii de la ACET, „supraveghea]i” de EPTISA – consultantul pl\tit cu milioane ca s\-[i bat\ joc de ora[ – recupereaz\ haotic tot ce trebuia f\cut p=n\ acum. Incompeten]a de la ACET nu se pedepse[te, ba mai mult, EPTISA [i-a `ncasat aproape to]i banii pentru „consultan]a” dat\ la distrugerea ora[ului, dup\ ce luni `n [ir s-a uitat `n alt\ parte c=nd lucr\rile `nt=rziau. Copiii din [colile din municipiul Suceava au tr\it, zilele acestea, ca `n Evul Mediu, f\r\ ap\, iar mii de suceveni au fost nevoi]i s\ caute ci[mele [i f=nt=ni. Tot celor de la ACET le-au „mul]umit din inim\” angaja]ii mai multor institu]ii publice, firme [i ai numeroaselor localuri de alimenta]ie public\ din centrul Sucevei, care au fost nevoi]i s\ se descurce pe c\ldurile din aceste zile f\r\ ap\. {i ast\zi, alte c=teva mii de suceveni vor fi supu[i aceluia[i tratament de supravie]uire f\r\ ap\ de c\tre speciali[tii `n `nt=rzieri de la ACET

Ieri, `ntre orele 03.00 [i 20.00, s-a produs una din cele mai mari sfid\ri fa]\ de cei locuitorii municipiului Suceava, furnizarea apei fiind sistat\ `n prima zi de var\, iar mii de suceveni au a[teptat ploaia poate mai mult ca niciodat\ pentru c\ despre apa de la robinete nu putea fi vorba. Pl\titorii de taxe [i impozite, dup\ ce c\ au tot avut parte p=n\ acum de mizerie din cauza celor care tot s\pau ca s\ pun\ alte [i alte conducte, nu au avut, ieri, niciun strop de ap\ cu ce s\ se poat\ sp\la de praful pe care `l inhaleaz\ zilnic `n ora[.
Proiectul ISPA trebuia s\ fie unul de succes [i pentru sucevenii de r=nd, cei care sunt, de fapt, adev\ra]ii beneficiari finali ai lucr\rilor. Deocamdat\, nu a fost un succes dec=t pentru ni[te firme care au s\pat prin ora[ [i tot ce au f\cut a fost s\ `ncaseze ni[te bani, `n cea mai mare parte europeni, dar s\ nu r\spund\ deloc pentru deranjul produs, pentru `nt=rzieri. Ba din contr\, firma care are un contract de consultan]\ pentru `ntregul proiect, EPTISA, a `ncasat majoritatea banilor p=n\ acum iar `n ce prive[te sanc]ionarea pentru `nt=rzieri, nici pomeneal\. ~n schimb, cu non[alan]\, cei de la ACET SA Suceava – beneficiarul lucr\rilor de amploare din ora[ – anun]\ aproape `n fiecare zi c\ `ntrerup furnizarea apei `n diferite locuri din Suceava.
Cam `n jum\tate din aceste anun]uri sunt prezentate drept cauze lucr\rile de la proiectul de reabilitare a re]elelor de ap\ [i canalizare din ora[, finan]ate prin aplica]ia ISPA. Lucr\rile erau planificate, ini]ial, a se finaliza cel t=rziu la finele anului trecut. Dup\ ce s-a lucrat f\r\ spor, nu de pu]ine ori `n b\taie de joc, s-a ob]inut o prelungire cu un an de zile a lucr\rilor, asta cu tot cu perioada de probe. De fapt, p=n\ la data de 30 iunie, ar trebui s\ fie `ncheiate iar dup\ aceast\ dat\ vor trebui s\ fie efectuate o serie de probe. Prelungirea termenelor a fost cea mai mare bucurie pentru constructori, pentru ACET [i pentru consultantul EPTISA, dar nu [i pentru cet\]enii municipiului Suceava care din nou trebuie s\ suporte pe pielea lor incompeten]a sau lenea, dup\ caz.
~n timp ce unii au `ncasat bani frumo[i pentru lucr\ri care ar fi trebuit terminate de multe luni de zile, simplii cet\]eni pl\tesc `n continuare pentru incompeten]a dovedid\ ani `n [ir de speciali[tii `n ]evi seci de la ACET. Iar pre]ul este unul foarte mare.
Copiii au putut `n]elege, ieri, probabil mai bine ca niciodat\ cum se tr\ia `nainte de anii 90, c=nd utilit\]ile erau furnizate tot dup\ un program, iar p\rin]ii lor trebuiau s\ umple din timp cada cu ap\ [i alte sticle sau borcane de prin cas\.
Pe un comunicat foarte sec al celor de la SC ACET SA Suceava erau `n[iruite, `n zilele trecute, toate locurile din ora[ unde nu este ap\ rece. Abordarea `n schimb era „la rece”, firma anun]=nd pentru a nu [tiu c=ta oar\ ca „din cauza lucr\rilor la proiectul ISPA” va fi sistat\ furnizarea apei potabile. Cu alte cuvinte, `ntr-un mod destul de cinic, cei de la ACET au `ncercat s\ spun\ cumva c\ „tot pentru binele sucevenilor” se vor face chiar de la `nceputul verii aceste opriri temporare privind furnizarea apei. Ca de obicei, cei de la ACET, o societate care nu a dat niciodat\ socoteal\ nici sucevenilor nici vreunei autorit\]i locale, uit\ s\ spun\ c\ lucr\rile respective reprezint\ `ncerc\rile [efilor de acolo de a-[i salva scaunele, dup\ ce anul trecut s-au f\cut c\ muncesc, `ncas=nd pentru asta salarii lunare de mii de euro.  Niciun cuv=nt nici despre cei care ar trebui s\ pl\teasc\ pentru t\r\g\narea lucr\rilor din programul ISPA. ~n alte inform\ri de la ACET privind opriri ale apei `n zone `n care s-au produs avarii accidentale, era men]ionat, la final, de ochii lumii, o fraz\ de genul „ne cerem scuze pentru disconfortul creat”. ~n astfel de cazuri, este vorba de cele mai multe ori de vreo dou\ – trei blocuri. ~n ceea ce prive[te inform\rile prin care cartiere `ntregi erau l\sate f\r\ ap\ potabil\ „prin implemetarea aplica]iei ISPA `n urma c\reia sistemul de alimentare urmeaz\ a fi supus unui proces de restructurare”, managerii de la ACET au uitat s\ treac\ m\car ni[te scuze banale, de[i disconfortul este cu mult mai mare dec=t la celelalte zeci de avarii lunare.
~n ora[, apa a fost oprit\ pe bulevardele 1 Decembrie 1918 [i 1 Mai, [i pe str\zile Pictor {erban Rusu Arbore, Serelor, Bradului, {tefan cel Mare, Ana Ip\tescu, Alexandru cel Bun, {tefan Dracinschi, Doamna Maria Voichi]a, Eudoxiu Hurmuzachi, {tefan Tom[a, Tipografiei, Samuil Isopescu, Tudor Vladimirescu, Ion Gr\mad\, Ion Vod\ Viteazul, Cire[ilor, Iancu Flondor, Mitropoliei, Parcului, Br\detului, Izvoarele Cet\]ii, {tef\ni]\ Vod\, Luca Arbore, Cet\]ii, Mir\u]i, Gr\dinilor, Petru Mu[at, Tudor {tefaneli, Mihai Viteazul, Anastasie Crimca, Trandafirilor, Republicii, Vasile Bumbac, Sublocotenent Alexandru Ienceanu, Aleea Nucului, Ciprian Porumbescu, Nicolae B\lcescu, Drago[ Vod\, Armeneasc\, Ion Creang\, Petru Rare[, Curtea Domneasc\, Dimitrie Onciul, Pl\ie[ilor, Meseria[ilor, Prunului, Dimitrie Dan, George Co[buc, Cern\u]i, Solidarit\]ii, Teodor Robeanu, {tefan {tefureac, Semicercului, {ipotului, Izvoarelor, Platoului, T\b\carilor, Mihail Sadoveanu, Mircea {eptilici [i Nicolae Labi[.
Institu]ii importante precum Prim\ria, Consiliul Jude]ean Suceava, Institu]ia Prefectului – Jude]ul Suceava, Spitalul Jude]ean de Urgen]\ „Sf=ntul Ioan cel Nou” [i altele au fost nevoite s\ `[i fac\ din timp rezerve de ap\. ~n toaletele de la Palatul Administrativ era men]ionat clar, spre deosebire de alte zile, c\ apa nu este potabil\. Locuin]ele din cartierul ANL situat l=ng\ Metro [i Direc]ia Agricol\ nu au avut, de asemenea, ap\ potabil\, la fel ca [i vilele din zonele bune ale ora[ului. Nici unit\]ile de `nv\]\m=nt nu au avut ap\ rece, c=t despre celelalte magazine [i locuin]e nici nu are rost s\ mai deschidem subiectul. Localurile de alimenta]ie public\ [i `ndeosebi terasele au avut, de asemenea, o problem\ jenant\ iar clien]ii au evitat c=t au putut, ca s\ nu aib\, la r=ndul lor, probleme „presante”. Practic, `ntr-o zi c\lduroas\, `n care mul]i oameni ar fi preferat s\ bea un suc la o teras\, cea mai simpl\ re]et\ de a alunga posibilii clien]i este „s\ apelezi cu `ncredere la ACET”.
Din p\cate, nu sunt ve[ti bune nici ast\zi, pentru suceveni, de aceast\ dat\ altor c=torva mii de cet\]eni venindu-le r=ndul s\ rabde o zi, f\r\ un strop de ap\. Astfel, `n data de 2 iunie, `ntre orele 05.00 [i 20.00, ACET anun]\, tot f\r\ a-[i cere m\car scuze pentru deranjul produs, c\ furnizarea apei nu va fi asigurat\ la locuin]ele din cartierul George Enescu situate `n permietrul str\zilor Zorilor, Laz\r Vicol, Luceaf\rului, Calea Obcinilor, Bulevardul George Enescu, Aleea Jupiter [i Aleea Lalelelor.
{irul de ve[ti proaste continu\ [i pe 3 iunie, `ntre orele 08.00 – 14.00, c=nd de ap\ potabil\ nu vor beneficia mai mul]i abona]i din comuna {cheia.  Vor fi afecta]i consumatorii de pe strada Humorului, de la pasarela CFR [i p=n\ la ie[irea din comun\ spre Gura Humorului, [i cei de pe str\zile Centurii, Aeroportului, Scurt\, Z\mcii, Agronomului, Floreanca [i Zambilei. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Testări gratuite pentru diagnosticarea precoce a cancerului mamar, între 12 și 16 decembrie, în județul Suceava

Echipa medicală a Institutului Regional de Oncologie (IRO) Iaşi va efectua, în luna decembrie, mamografii …

No comments

 1. CE VA FACETI PROBLEME DOAR SE STIE CA DOMNUL PRIMAR LUNGU VA CANDIDA LA FUNCTIA DE EDIL AL SUCEVEI IAR DOMNUL FLUTUR A PRIMIT CU CITEVA SAPTAMINI IN URMA PACA 124 MILIOANE DE EURO DE LA UE CARE SE VOR FOLOSI PENTRU REABILITAREA RETELEI DE APA SI CANALIZARE A ORASULUI SI A ALTOR ORASE DIN JUDET ASA CA BANI SUNT CARE SE VOR DUCE PE APA SINBETEI CUM SAU MAI DUS SI ALTI,DE ASTA NU AU SUCEVENI APA,POATE VA ADUCE DOMNUL LUNGU DIN LISABONA O GALEATA DE APA PT. SUCEVENI,NU VEDETI CA PDL IN FRUNTE CU DOMNUL FLUTUR DORESC CA TOATE COMUNELE JUDETULU SA FIE POROCALIE VIN SI EU CU O INTEBARE OARE LOCUITORI JUDETULUI VOR FI LEGATI LA OCHI LA ALEGERI??????

 2. Nu-i planificare… organizare…pe luni, pe ani!
  Degeaba ii avem vecini pe unguri si sirbi, ca de am fi putut sa le fi luat exemplu!
  Asa-i poporul asta cu tot cu conducatori, fac treaba de azi pe miine!

 3. ACET-ul asta si-a bagat coada si prin Radauti. OBLIGA oamenii sa-si faca asociatii de proprietari in caz contrar debranseaza blocul. Nu mai spun ca a marit pretul apei de peste 3 ori de anul trecut.

 4. Sintem un oras de prosti, fraieri, egoisti, total neinteresati de ce ni se intimpla. Cum e posibil ca astia sa-si bata joc de noi de ani atitia ani de zile si noi sa nu facem nimic?! Hai in strada, hai in fata Primariei, sa-i dam un sut in dosul ala umflat lui Lungu si sa-l trimitem naibii inapoi in satul lui de sarantoc parvenit.SINTEM CEI MAI LASI ROMANI DIN CITI EXISTA. SLUGI FARA CURAJ. MERITAM SA INGHITIM TOTI SCUIPATII LUI LUNGU SI FLUTUR.

 5. Subscriu si eu celor de mai sus , care pe buna dreptate au toate motivele sa fie nemultumiti de sleahta de pupa- dosuri ale celor ce s-au imbuibat si ghiftuit pe banii nostri. pai daca nu eram noi, prostii, cum sa-si mai permita caote- goale de unu si altu, unsi mari directori, sa isi plimbe plodarimea prin vacante in strainatauri ?
  stiti ce salarii lunare au ?
  ar trebui sa fie scuipati in fata . se plimba in masinile lor de rern si rad sub aere conditionate , la prostimnea care , pe langa ca plateste cea mai scumpa apa din tara , le umfla lor buzunarele grase si gusele lor deformate.

 6. Domnul sau doamna care a postat articolul pare o persoana enorm de fustrata, probabil ca avea cada sparta sau este atat de lenesa incat sa fi strans un bidonas cu apa. Stau in centru si desi nu am reusit din lene sa strang nu stiu ce “rezervoare” imense de apa in ciuda afiselor mari, a anunturilor din presa si tv perioada de maxima seceta, malarie si “nici macar un strop de apa celor batrani” descrisa de autor a trecut cat de cat ok !

 7. Eu stau si ma intreb, oare daca la nunta lu’ Lungu nu era apa, ce-ar fi patit aia de la ACET? Asta as vrea sa aflu. Ieri a trebuit sa organizez un eveniment la care am avut 2o de invitati, evident – nu 800 ca la nunta lu Lungu – si as vrea sa-i povestesc si primarului asta nepriceput si lu Flutur, cand mai vine prin oras de la Bucuresti, ce eforturi am facut si cum m-am simtit cand mergeau oamenii aia la toaleta. Nu v-ar mai ajunge si nu v-ar mai incapea pamantul, nesatulilor!

 8. E o asa mare porcarie cu apa asta in Suceava. Nu mai suport bataia asta de joc. de ce nu intrerup apa noaptea, sau pe trermen mai scurt? BAI, vine votarea acusica! o sa vedeti voi. IN PUSCARIE CU VOI, GUSATILOR FARA INIMA!

 9. Luati-va gandul de la o rezolvare de tip occidental a oricarei probleme . Hibridul comunisto-capitalist care s-a format la noi , va mai dainui cateva zeci de ani . Mai mult , intre timp s-au format si gasti politice care prospera pe banii fraierilor si care vor fi greu de demolat . Una peste alta , daca esti un om corect poti sa te muti in alta tara .