Monday , January 30 2023

Zece miliarde confiscate de stat din visteria fratilor Viorel si Dumitru Negru

Benzinaria din Burdujeni a fratilor Negru, unul dintre putinele active ramase in posesia familiei care acum zece ani era considerata a fi printre cele mai bogate din Suceava

N Tribunalul Suceava a respins zilele trecute apelul declarat de cei doi dup\ ce Judec\toria le-a respins cererea de revizuire a dosarului `n care ace[tia au fost judeca]i pentru evaziune fiscal\ la firma ELDO FOREST n nu at=t condamn\rile date, cu suspendare, i-au deranjat pe fra]ii afaceri[ti, ci faptul c\ fiec\ruia dintre ei i s-au confiscat c=te 4,5 miliarde de lei vechi, `n urma folosirii cu rea credin]\ a bunurilor sau creditului societ\]ii n la aceast\ sum\ se adaug\ `nc\ un miliard, plus penalit\]i [i major\ri de `nt=rziere `n contul TVA [i a impozitului pe profit nepl\tit la stat

Tribunalul Suceava a respins, zilele trecute, apelul `naintat de cunoscu]ii oameni de afaceri suceveni Viorel [i Dumitru Negru, `mpotriva hot=r=rii de respingere luate de Judec\toria Suceava `n ceea ce prive[te solicitarea de revizuire a sentin]ei penale pronun]at\ anterior `mpotriva celor doi fra]i afaceri[ti.
Conform sentin]ei, Tribunalul, a respins apelul declarat de peten]ii Negru Dumitru [i Negru Viorel împotriva Sentin]iei Penale 228 din 17.05.2010, a Judec\toriei Suceava, ca nefondat. Fiecare dintre peten]ii Negru Dumitru [i Negru Viorel au fost obliga]i la plata sumei de 300 lei c\tre stat, cu titlu de cheltuieli judiciare, din care suma de 200 lei reprezentând onorariu pentru fiecare dintre cei doi avoca]i din oficiu. Cei doi fra]i au dreptul la recurs în termen de 10 zile de la comunicare. Recursul, dac\ va fi `naintat, va fi judecat la Curtea de Apel, acolo unde, mai ales Dumitru Negru, se bizuie pe o oarecare clemen]\ fiindc\ anul trecut, dup\ ce fusese condamnat la `nchisoare, `n recurs la Curte i-a fost [tears\ pedeapsa.
Dar nu pedepsele pe care le-au primit cei doi fra]i, definitive sau nu, oricum toate cu suspendare, `i fac s\ nu doarm\ noaptea de Viorel [i Dumitru Negru.
Faptul c\ instan]a a stabilit ca am=ndoi s\ pl\teasc\ `mpreun\ statului peste 10 miliarde de lei vechi, face pentru ei mult mai mult dec=t anii de pu[c\rie, mai ales dac\ astfel de condamn\ri sunt date cu suspendare. Nu cazierul `i precup\ pe cei doi fra]i afaceri[ti, ci faptul c\ judec\torii i-au indicat pe ei personal, ca fiind cei care sunt obliga]i s\ pl\teasc\ fiecare mai mult de 4,5 miliarde de lei vechi, bani confisca]i de stat  `n urma folosirii cu rea credin]\ a bunurilor sau creditului societ\]ii ELDO FOREST SRL, la care se adaug\ mai bine de un miliard de lei vechi, plus penalit\]ile [i major\rile de `nt=rziere, reprezent=nd TVA [i impozit pe profit nepl\tit la bugetul statului.
Conform sentin]ei din 2009 a Judec\toriei Suceava, Dumitru Negru a fost condamnat la un an de `nchisoare pentru evaziune fiscal\, `nc\ dou\ luni de `nchisoare pentru uz de fals, al]e [ase luni de `nchisoare pentru folosirea cu rea credin]\ a bunurilor sau creditului societ\]ii. Instan]a a decis contopirea pedepsei urm=nd ca Dumitru Negru s\ execute pedeapsa cea mai grea, de un an de `nchisoare, care a fost `ns\ suspendat\ pe un termen de `ncercare de trei ani. Viorel Negru a fost condamnat exact la fel, numai c\ judec\torii, afl=nd c\ el a mai fost condamnat prin 2002 de judec\toria Dorohoi, la doi ani de `nchisoare, tot pentru evaziune fiscal\, tot cu suspendare, au decis s\ anuleze suspendarea pronun]at\ la Suceava, s\ contopeasc\ pedepsele administrate de cele dou\ instan]e [i s\ `l condamne pe Viorel Negru la pedeapsa cea mai grea – doi ani de `nchisoare, [i aceast\ pedeaps\ fiind `ns\ suspendat\ condi]ionat pe o perioad\ de patru ani.
Cum am spus, `n cele din urm\, la recursul judecat la Curtea de Apel, Dumitru Negru a sc\pat de pedeapsa cu `nchisoarea. Nici unul, nici cel\lalt, nu au sc\pat `ns\ de cea de-a doua component\ a sentin]ei prin care li s-a umblat puternic la buzunare.
De aici [i eforturile f\cute prin cererile de revizuire `naintate de cei doi, deocamdat\ f\r\ succes.
N fra]ii Negru, buni de plat\ la stat cu 10,23 de miliarde de lei vechi ba[ca major\rile de `nt=rziere din 2001 p=n\ ast\zi
Astfel, Viorel [i Dumitru Negru, `n calitate de administratori la SC ELDO FOREST SRL Suceava, au fost obliga]i de instan]\ s\ pl\teasc\ Direc]iei Generale a Finan]elor Publice suma de 457 de milioane de lei vechi reprezent=nd TVA neachitat, 21,7 milioane de lei vechi impozit pe profit, 497 de milioane lei dob=nd\ TVA, 14,2 milioane dob=nd\ la impozit pe profit, 155 de milioane de lei vechi major\ri de `nt=rziere la TVA [i alte 5,4 milioane major\ri pa impozitul pe profit, calculate p=n\ la data de 31.11.2001. Instan]a a stabilit c\ cei doi sunt obliga]i s\ pl\teasc\ [i major\rile de `nt=rziere neachitate `n contul TVA [i al impozitului, din 2001 [i p=n\ la data pl\]ii efective.
Instan]a a mai stabilit desfiin]area unor `nscrisuri – facturi [i chitan]e falsificate, s-a men]inut sechestrul pe un TIR IVECO [i, cea mai grea pedeaps\ – s-a dispus confiscarea de la fiecare din cei doi fra]i a sumei de 4,55 miliarde lei vechi, suma total\ de 9,1 miliarde lei vechi reprezent=nd c=[tigul dob=ndit de c\tre ace[tia prin folosirea cu rea credin]\ a bunurilor sau creditului de care se bucura societatea.
~n total, cei doi fra]i sunt buni de plat\ c\tre stat cu suma de 10,236 miliarde de lei vechi.
N De unde a pornit beleaua cu ELDO FOREST
La `nceputul anului 2002, Direc]ia General\ a Finan]elor Publice Suceava a `naintat c\tre parchetul de pe l=ng\ Judec\torie o pl=ngere penal\ `mpotriva lui Dumitru [i Viorel Negru, administratori la SC ELDO FOREST SRL pentru evaziune fiscal\, fals [i uz de fals. SC ELDO FOREST SRL `i avea atunci ca ac]ionari pe Viorel Negru, Dumitru Negru, Doina Negru [i Elena Negru, fiecare av=nd c=te 25% dintre actiuni dar  admnistratorii societ\]ii erau Viorel [i Dumitru Negru. Acestora le-au fost imputate de c\tre organele de control financiar faptul c\ au trecut pe costuri cheltuieli cu telefoanele mobile, `ntr-o singur\ lun\ (iulie 2000), cei doi au vorbit, `n special `n str\in\tate de peste 119 milioane de lei vechi, la valoarea leului de la acea vreme.
Cheltuieli deductibile au fost considerate de fra]ii Negru chiar [i amenzile [i penalit\]ile, `n cursul anului 2001. Carburan]ii necesari pentru desf\[urarea activit\]ii firmei ELDO FOREST au fost achizi]iona]i `n baza unor facturi fiscale care ulterior au fost declarate pierdute. ~n fapt, acele facturi `n sum\ de peste 600 de milioane de lei vechi, proveneau de la firme fantom\. Aceea[i societate condus\ de fra]ii Negru [i-a dovedit `n continuare apeten]a pentru introducerea `n circuitul economic a unor facturi emise de  firme fantom\. Astfel, `n luna martie 2001, ELDO FOREST a achizitionat aditivi [i anvelope `n valoare de peste 330 de milioane de lei vechi de la o firm\ care nu era `nscris\ `n Registrul Comer]ului. ~n total, prejudiciul adus statului roman a fost de 982 milioane de lei vechi la care s-au ad\ugat major\ri, dob=nzi [i, cel mai important, confisc\rile de peste 9,1 miliarde de lei vechi.
N Fra]ii Negru au sc\pat ca prin minune de plata c\tre stat a peste 145 de miliarde de lei vechi
La jum\tatea anilor 2000, Viorel [i Dumitru Negru au fost la un pas de a lichida afacerea, dup\ ce Garda Financiar\ ceruse confiscarea unei sume de 74,8 miliarde de lei vechi de la SC OIL D NEGRU SRL.
Dup\ trei ani `ns\, `n 2006, ace[tia au sc\pat  basma curat\ `n urma unei decizii favorabile date de Judec\toria Suceava. De re]inut c\ cei de la Garda Financiar\ calculaser\ dob=nzi [i penalit\]i la suma respectiv\ ,care ridicau debitul firmei OIL D NEGRU la peste 145 de miliarde de lei vechi.  Banii reprezentau  contravaloarea carburan]ilor comercializa]i `ntr-un anumit interval al anului 2002, pentru care au fost emise documente fiscale ce nu corespundeau tipului proasp\t introdus `n circula]ie de c\tre Ministerul Finan]elor Publice, la acea vreme. Ca s\ se pun\ la ad\post de eventualitatea scoaterii la v=nzare a bunurilor firmei de c\tre fisc, fra]ii Negru au decis s\ `nstr\ineze, desigur, `n interiorul cercului lor de apropia]i, bunurile societ\]ii care a r\mas `n patrimoniu doar cu o benzin\rie m\runt\.
N Sumedenie de condamn\ri pentru infrac]iuni economice comise de fra]ii Negru, toate soldate cu condamn\ri cu suspendare
Problemele familiei de oameni de afaceri suceveni Negru cu legile din Rom=nia nu se rezum\ doar la cazurile amintite. Pe rolul instan]elor sucevene se afl\ `nc\ dou\ dosare, de aceast\ dat\ viz`nd activit\]i infrac]ionale, care privesc at`t pe Dumitru [i Viorel Negru, `n calitate de patroni, dar [i pe angaja]i ai acestora care au fost atra[i, voit sau nevoit, `n `ncurc\turi financiare care au produs statului prejudicii de miliarde de lei iar lor condamn\ri penale.
~ntr-un dosar al judec\toriei Suceava, dat=nd din anul 2004 Dumitru Negru a fost condamnat la un an de `nchisoare pentru infrac]iuni la Legea 31/1990, la doi ani [i 6 luni `nchisoare [i pedeaps\ complementar\ de interzicere a unor drepturi pe o perioad\ de doi ani pentru evaziune fiscal\, la nou\ luni de `nchisoare pentru uz de fals. Cele trei pedepse au fost contopite, urm=nd ca lui  Dumitru Negru s\ se administreze pedeapsa cea mai grea, de doi ani [i [ase luni de `nchisoare. Judec\torii au decis atunci suspendarea condi]ionat\ a execut\rii pedepsei, urm=nd ca acesta s\ r\m=n\ sub supraveghere `ntr-un termen de `ncercare de [ase ani. Negru Viorel a fost achitat `n acest dosar pentru `n[el\ciune [i  i s-a aplicat doar  o sanc]iune contraven]ional\ cu caracter administrativ.
~n acela[i dosar, colaboratorii celor doi, Cosmin Cojocaru a fost condamnat la nou\ luni de `nchisoare pentru fals `n `nscrisuri sub semn\tur\ privat\, pedeaps\ suspendat\ condi]ionat cu termen de `ncercare doi ani [i nou\ luni. Georgea Hariton a ob]inut o pedeaps\ de un an de `nchisoare pentru infrac]iuni la Legea 31/1990, pedeaps\ gra]iat\. A mai fost condamnat\ la doi ani de `nchisoare pentru complicitate la evaziune fiscal\, cu interzicerea unor drepturi [i la 9 luni `nchisoare pentru fals `n `nscrisuri sub semn\tur\ privat\. Pedepsele au fost contopite, aplic=ndu-se pedeapsa cea mai grea, de doi ani de `nchisoare, suspendat\ condi]ionat la executare. Eugeniu Baga a fost achitat pentru evaziune fiscal\ dar a fost condamnat la nou\ luni de `nchisoare pentru fals `n `nscrisuri sub semn\tur\ privat\, pedeaps\ suspendat\ condi]ionat.  Adrian Moruz a fost achitat pentru evaziune fiscal\ [i pentru `n[el\ciune privind calitatea m\rfurilor dar a fost [i el condamnat la nou\ luni de `nchisoare pentru fals `n `nscrisuri sub semn\tur\ privat\.
Dumitru Negru, `n solidar cu Georgeta Hariton [i cu societatea Dumirel Prest SRL, au fost obliga]i la plata sumei de 4,87 miliarde de lei vechi c\tre statul rom=n prin ANAF cu titlu de daune la care se adaug\ dob=nda legal\ p`n\ la plata efectiv\ a sumei.
N Cineva de sus `l iubea pe Viorel Negru [i `i gra]ia pedepsele lui [i ale colaboratorilor s\i
Un alt  dosar ce s-a aflat pe rolul instan]elor Sucevea la avut de aceast\ dapt\ cap de afi[ pe Viorel Negru.
Acesta a fost condamnat `mpreun\ cu al]ii prin sentin]a dat\ de Judec\torie `n dosarul 3099/2003 la doi ani de `nchisoare pentru s\v`r[irea infrac]iunii de evaziune fiscal\, la trei luni de `nchisoare pentru uz de fals, al]i doi ani pentru lipsire de libertate `n mod ilegal. S-a stabilit c\ Negru Viorel urma s\ efectueze pedeapsa cea mai grea, de doi ani, la care s-au ad\ugat `nc\ [ase luni. Pedeapsa a fost `ns\ gra]iat\.
~n acela[i dosar, Adrian Moruz a fost condamnat la doi ani de `nchisoare pentru complicitate la evaziune fiscal\, trei luni de `nchisoare pentru uz de fals, pedepse contopite, urm=nd s\ se aplice cea mai grea, cu interzicerea dreptului de a mai fi administrator vreme de cinci ani.
Eleonora Morariu a fost condamnat\ la doi ani pentru complicitate la evaziune fiscal\, a fost achitat\ pentru fals `n `nscrisuri sub semn\tur\ privat\ [i pedepsit\ cu un an de `nchisoare pentru infrac]iuni la Legea 31/1990, pedeaps\ gra]iat\.
Elena Ungureanu a fost condamnat\ la doi  ani de `nchisoare pentru complicitate la evaziune fiscal\ [i interzicerea dreptului de a profesa `n contabilitate pe o perioad\ de cinci ani. Gra]ia]i sau nu, inculpa]ii din acest dosar `mpotriv\ cu  partea responsabil\ civilmente SC NEGRAVIC COM SRL, au fost obliga]i la plata sumei de 2,017 miliarde de lei la care s-au ad\ugat  dob=nzile legale `ncep`nd din 4 decembrie 2001 [i p=n\ la plata efectiv\ a banilor c\tre DGFP Suceava. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Un tânăr din Câmpulung și unul din Rădăuți, prinși în toiul nopții drogați la volan

În ultimele zile polițiștii au acționat pe drumurile publice, pentru prevenirea monitorizarea și fluidizarea traficului …