Sunday , July 21 2024

Zece miliarde confiscate de stat din visteria fratilor Viorel si Dumitru Negru

Benzinaria din Burdujeni a fratilor Negru, unul dintre putinele active ramase in posesia familiei care acum zece ani era considerata a fi printre cele mai bogate din Suceava

N Tribunalul Suceava a respins zilele trecute apelul declarat de cei doi dup\ ce Judec\toria le-a respins cererea de revizuire a dosarului `n care ace[tia au fost judeca]i pentru evaziune fiscal\ la firma ELDO FOREST n nu at=t condamn\rile date, cu suspendare, i-au deranjat pe fra]ii afaceri[ti, ci faptul c\ fiec\ruia dintre ei i s-au confiscat c=te 4,5 miliarde de lei vechi, `n urma folosirii cu rea credin]\ a bunurilor sau creditului societ\]ii n la aceast\ sum\ se adaug\ `nc\ un miliard, plus penalit\]i [i major\ri de `nt=rziere `n contul TVA [i a impozitului pe profit nepl\tit la stat

Tribunalul Suceava a respins, zilele trecute, apelul `naintat de cunoscu]ii oameni de afaceri suceveni Viorel [i Dumitru Negru, `mpotriva hot=r=rii de respingere luate de Judec\toria Suceava `n ceea ce prive[te solicitarea de revizuire a sentin]ei penale pronun]at\ anterior `mpotriva celor doi fra]i afaceri[ti.
Conform sentin]ei, Tribunalul, a respins apelul declarat de peten]ii Negru Dumitru [i Negru Viorel împotriva Sentin]iei Penale 228 din 17.05.2010, a Judec\toriei Suceava, ca nefondat. Fiecare dintre peten]ii Negru Dumitru [i Negru Viorel au fost obliga]i la plata sumei de 300 lei c\tre stat, cu titlu de cheltuieli judiciare, din care suma de 200 lei reprezentând onorariu pentru fiecare dintre cei doi avoca]i din oficiu. Cei doi fra]i au dreptul la recurs în termen de 10 zile de la comunicare. Recursul, dac\ va fi `naintat, va fi judecat la Curtea de Apel, acolo unde, mai ales Dumitru Negru, se bizuie pe o oarecare clemen]\ fiindc\ anul trecut, dup\ ce fusese condamnat la `nchisoare, `n recurs la Curte i-a fost [tears\ pedeapsa.
Dar nu pedepsele pe care le-au primit cei doi fra]i, definitive sau nu, oricum toate cu suspendare, `i fac s\ nu doarm\ noaptea de Viorel [i Dumitru Negru.
Faptul c\ instan]a a stabilit ca am=ndoi s\ pl\teasc\ `mpreun\ statului peste 10 miliarde de lei vechi, face pentru ei mult mai mult dec=t anii de pu[c\rie, mai ales dac\ astfel de condamn\ri sunt date cu suspendare. Nu cazierul `i precup\ pe cei doi fra]i afaceri[ti, ci faptul c\ judec\torii i-au indicat pe ei personal, ca fiind cei care sunt obliga]i s\ pl\teasc\ fiecare mai mult de 4,5 miliarde de lei vechi, bani confisca]i de stat  `n urma folosirii cu rea credin]\ a bunurilor sau creditului societ\]ii ELDO FOREST SRL, la care se adaug\ mai bine de un miliard de lei vechi, plus penalit\]ile [i major\rile de `nt=rziere, reprezent=nd TVA [i impozit pe profit nepl\tit la bugetul statului.
Conform sentin]ei din 2009 a Judec\toriei Suceava, Dumitru Negru a fost condamnat la un an de `nchisoare pentru evaziune fiscal\, `nc\ dou\ luni de `nchisoare pentru uz de fals, al]e [ase luni de `nchisoare pentru folosirea cu rea credin]\ a bunurilor sau creditului societ\]ii. Instan]a a decis contopirea pedepsei urm=nd ca Dumitru Negru s\ execute pedeapsa cea mai grea, de un an de `nchisoare, care a fost `ns\ suspendat\ pe un termen de `ncercare de trei ani. Viorel Negru a fost condamnat exact la fel, numai c\ judec\torii, afl=nd c\ el a mai fost condamnat prin 2002 de judec\toria Dorohoi, la doi ani de `nchisoare, tot pentru evaziune fiscal\, tot cu suspendare, au decis s\ anuleze suspendarea pronun]at\ la Suceava, s\ contopeasc\ pedepsele administrate de cele dou\ instan]e [i s\ `l condamne pe Viorel Negru la pedeapsa cea mai grea – doi ani de `nchisoare, [i aceast\ pedeaps\ fiind `ns\ suspendat\ condi]ionat pe o perioad\ de patru ani.
Cum am spus, `n cele din urm\, la recursul judecat la Curtea de Apel, Dumitru Negru a sc\pat de pedeapsa cu `nchisoarea. Nici unul, nici cel\lalt, nu au sc\pat `ns\ de cea de-a doua component\ a sentin]ei prin care li s-a umblat puternic la buzunare.
De aici [i eforturile f\cute prin cererile de revizuire `naintate de cei doi, deocamdat\ f\r\ succes.
N fra]ii Negru, buni de plat\ la stat cu 10,23 de miliarde de lei vechi ba[ca major\rile de `nt=rziere din 2001 p=n\ ast\zi
Astfel, Viorel [i Dumitru Negru, `n calitate de administratori la SC ELDO FOREST SRL Suceava, au fost obliga]i de instan]\ s\ pl\teasc\ Direc]iei Generale a Finan]elor Publice suma de 457 de milioane de lei vechi reprezent=nd TVA neachitat, 21,7 milioane de lei vechi impozit pe profit, 497 de milioane lei dob=nd\ TVA, 14,2 milioane dob=nd\ la impozit pe profit, 155 de milioane de lei vechi major\ri de `nt=rziere la TVA [i alte 5,4 milioane major\ri pa impozitul pe profit, calculate p=n\ la data de 31.11.2001. Instan]a a stabilit c\ cei doi sunt obliga]i s\ pl\teasc\ [i major\rile de `nt=rziere neachitate `n contul TVA [i al impozitului, din 2001 [i p=n\ la data pl\]ii efective.
Instan]a a mai stabilit desfiin]area unor `nscrisuri – facturi [i chitan]e falsificate, s-a men]inut sechestrul pe un TIR IVECO [i, cea mai grea pedeaps\ – s-a dispus confiscarea de la fiecare din cei doi fra]i a sumei de 4,55 miliarde lei vechi, suma total\ de 9,1 miliarde lei vechi reprezent=nd c=[tigul dob=ndit de c\tre ace[tia prin folosirea cu rea credin]\ a bunurilor sau creditului de care se bucura societatea.
~n total, cei doi fra]i sunt buni de plat\ c\tre stat cu suma de 10,236 miliarde de lei vechi.
N De unde a pornit beleaua cu ELDO FOREST
La `nceputul anului 2002, Direc]ia General\ a Finan]elor Publice Suceava a `naintat c\tre parchetul de pe l=ng\ Judec\torie o pl=ngere penal\ `mpotriva lui Dumitru [i Viorel Negru, administratori la SC ELDO FOREST SRL pentru evaziune fiscal\, fals [i uz de fals. SC ELDO FOREST SRL `i avea atunci ca ac]ionari pe Viorel Negru, Dumitru Negru, Doina Negru [i Elena Negru, fiecare av=nd c=te 25% dintre actiuni dar  admnistratorii societ\]ii erau Viorel [i Dumitru Negru. Acestora le-au fost imputate de c\tre organele de control financiar faptul c\ au trecut pe costuri cheltuieli cu telefoanele mobile, `ntr-o singur\ lun\ (iulie 2000), cei doi au vorbit, `n special `n str\in\tate de peste 119 milioane de lei vechi, la valoarea leului de la acea vreme.
Cheltuieli deductibile au fost considerate de fra]ii Negru chiar [i amenzile [i penalit\]ile, `n cursul anului 2001. Carburan]ii necesari pentru desf\[urarea activit\]ii firmei ELDO FOREST au fost achizi]iona]i `n baza unor facturi fiscale care ulterior au fost declarate pierdute. ~n fapt, acele facturi `n sum\ de peste 600 de milioane de lei vechi, proveneau de la firme fantom\. Aceea[i societate condus\ de fra]ii Negru [i-a dovedit `n continuare apeten]a pentru introducerea `n circuitul economic a unor facturi emise de  firme fantom\. Astfel, `n luna martie 2001, ELDO FOREST a achizitionat aditivi [i anvelope `n valoare de peste 330 de milioane de lei vechi de la o firm\ care nu era `nscris\ `n Registrul Comer]ului. ~n total, prejudiciul adus statului roman a fost de 982 milioane de lei vechi la care s-au ad\ugat major\ri, dob=nzi [i, cel mai important, confisc\rile de peste 9,1 miliarde de lei vechi.
N Fra]ii Negru au sc\pat ca prin minune de plata c\tre stat a peste 145 de miliarde de lei vechi
La jum\tatea anilor 2000, Viorel [i Dumitru Negru au fost la un pas de a lichida afacerea, dup\ ce Garda Financiar\ ceruse confiscarea unei sume de 74,8 miliarde de lei vechi de la SC OIL D NEGRU SRL.
Dup\ trei ani `ns\, `n 2006, ace[tia au sc\pat  basma curat\ `n urma unei decizii favorabile date de Judec\toria Suceava. De re]inut c\ cei de la Garda Financiar\ calculaser\ dob=nzi [i penalit\]i la suma respectiv\ ,care ridicau debitul firmei OIL D NEGRU la peste 145 de miliarde de lei vechi.  Banii reprezentau  contravaloarea carburan]ilor comercializa]i `ntr-un anumit interval al anului 2002, pentru care au fost emise documente fiscale ce nu corespundeau tipului proasp\t introdus `n circula]ie de c\tre Ministerul Finan]elor Publice, la acea vreme. Ca s\ se pun\ la ad\post de eventualitatea scoaterii la v=nzare a bunurilor firmei de c\tre fisc, fra]ii Negru au decis s\ `nstr\ineze, desigur, `n interiorul cercului lor de apropia]i, bunurile societ\]ii care a r\mas `n patrimoniu doar cu o benzin\rie m\runt\.
N Sumedenie de condamn\ri pentru infrac]iuni economice comise de fra]ii Negru, toate soldate cu condamn\ri cu suspendare
Problemele familiei de oameni de afaceri suceveni Negru cu legile din Rom=nia nu se rezum\ doar la cazurile amintite. Pe rolul instan]elor sucevene se afl\ `nc\ dou\ dosare, de aceast\ dat\ viz`nd activit\]i infrac]ionale, care privesc at`t pe Dumitru [i Viorel Negru, `n calitate de patroni, dar [i pe angaja]i ai acestora care au fost atra[i, voit sau nevoit, `n `ncurc\turi financiare care au produs statului prejudicii de miliarde de lei iar lor condamn\ri penale.
~ntr-un dosar al judec\toriei Suceava, dat=nd din anul 2004 Dumitru Negru a fost condamnat la un an de `nchisoare pentru infrac]iuni la Legea 31/1990, la doi ani [i 6 luni `nchisoare [i pedeaps\ complementar\ de interzicere a unor drepturi pe o perioad\ de doi ani pentru evaziune fiscal\, la nou\ luni de `nchisoare pentru uz de fals. Cele trei pedepse au fost contopite, urm=nd ca lui  Dumitru Negru s\ se administreze pedeapsa cea mai grea, de doi ani [i [ase luni de `nchisoare. Judec\torii au decis atunci suspendarea condi]ionat\ a execut\rii pedepsei, urm=nd ca acesta s\ r\m=n\ sub supraveghere `ntr-un termen de `ncercare de [ase ani. Negru Viorel a fost achitat `n acest dosar pentru `n[el\ciune [i  i s-a aplicat doar  o sanc]iune contraven]ional\ cu caracter administrativ.
~n acela[i dosar, colaboratorii celor doi, Cosmin Cojocaru a fost condamnat la nou\ luni de `nchisoare pentru fals `n `nscrisuri sub semn\tur\ privat\, pedeaps\ suspendat\ condi]ionat cu termen de `ncercare doi ani [i nou\ luni. Georgea Hariton a ob]inut o pedeaps\ de un an de `nchisoare pentru infrac]iuni la Legea 31/1990, pedeaps\ gra]iat\. A mai fost condamnat\ la doi ani de `nchisoare pentru complicitate la evaziune fiscal\, cu interzicerea unor drepturi [i la 9 luni `nchisoare pentru fals `n `nscrisuri sub semn\tur\ privat\. Pedepsele au fost contopite, aplic=ndu-se pedeapsa cea mai grea, de doi ani de `nchisoare, suspendat\ condi]ionat la executare. Eugeniu Baga a fost achitat pentru evaziune fiscal\ dar a fost condamnat la nou\ luni de `nchisoare pentru fals `n `nscrisuri sub semn\tur\ privat\, pedeaps\ suspendat\ condi]ionat.  Adrian Moruz a fost achitat pentru evaziune fiscal\ [i pentru `n[el\ciune privind calitatea m\rfurilor dar a fost [i el condamnat la nou\ luni de `nchisoare pentru fals `n `nscrisuri sub semn\tur\ privat\.
Dumitru Negru, `n solidar cu Georgeta Hariton [i cu societatea Dumirel Prest SRL, au fost obliga]i la plata sumei de 4,87 miliarde de lei vechi c\tre statul rom=n prin ANAF cu titlu de daune la care se adaug\ dob=nda legal\ p`n\ la plata efectiv\ a sumei.
N Cineva de sus `l iubea pe Viorel Negru [i `i gra]ia pedepsele lui [i ale colaboratorilor s\i
Un alt  dosar ce s-a aflat pe rolul instan]elor Sucevea la avut de aceast\ dapt\ cap de afi[ pe Viorel Negru.
Acesta a fost condamnat `mpreun\ cu al]ii prin sentin]a dat\ de Judec\torie `n dosarul 3099/2003 la doi ani de `nchisoare pentru s\v`r[irea infrac]iunii de evaziune fiscal\, la trei luni de `nchisoare pentru uz de fals, al]i doi ani pentru lipsire de libertate `n mod ilegal. S-a stabilit c\ Negru Viorel urma s\ efectueze pedeapsa cea mai grea, de doi ani, la care s-au ad\ugat `nc\ [ase luni. Pedeapsa a fost `ns\ gra]iat\.
~n acela[i dosar, Adrian Moruz a fost condamnat la doi ani de `nchisoare pentru complicitate la evaziune fiscal\, trei luni de `nchisoare pentru uz de fals, pedepse contopite, urm=nd s\ se aplice cea mai grea, cu interzicerea dreptului de a mai fi administrator vreme de cinci ani.
Eleonora Morariu a fost condamnat\ la doi ani pentru complicitate la evaziune fiscal\, a fost achitat\ pentru fals `n `nscrisuri sub semn\tur\ privat\ [i pedepsit\ cu un an de `nchisoare pentru infrac]iuni la Legea 31/1990, pedeaps\ gra]iat\.
Elena Ungureanu a fost condamnat\ la doi  ani de `nchisoare pentru complicitate la evaziune fiscal\ [i interzicerea dreptului de a profesa `n contabilitate pe o perioad\ de cinci ani. Gra]ia]i sau nu, inculpa]ii din acest dosar `mpotriv\ cu  partea responsabil\ civilmente SC NEGRAVIC COM SRL, au fost obliga]i la plata sumei de 2,017 miliarde de lei la care s-au ad\ugat  dob=nzile legale `ncep`nd din 4 decembrie 2001 [i p=n\ la plata efectiv\ a banilor c\tre DGFP Suceava. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Un pompier militar care transporta apă către Solca a resuscitat un bătrân căzut într-o casă din Păltinoasa

Bogdan Gorce, pompier militar la Detașamentul Rădăuți, se afla în misiune încă de sâmbătă dimineață, …