Thursday , November 30 2023

Zapada si turisti sa fie: Judetul Suceava are sase partii autorizate pentru schi

Partia de schi de la Malini

N chiar dac\ nu a nins `nc\, administratorii p=rtiilor sunt preg\ti]i pentru sezonul rece [i a[teapt\ z\pada n cei care administreaz\ p=rtiile sus]in c\ vor p\stra acelea[i pre]uri ca anul trecut  n potrivit prefectului Sorin Arcadie Popescu, `n jude]ul Suceava sunt 17 instala]ii de transport cablu pentru persoane, `ns\ la unele dintre acestea, comisia a constatat unele deficien]e, iar pentru remedierea lor administratorii au ca termen data de 1 decembrie

Jude]ul Suceava dispune de [ase  p=rtii  de renume care pot fi folosite de amatorii de schi.
~n municipiul  Vatra Dornei, cele dou\  p=rtii  atrag `n fiecare an mii de turi[ti. P=rtia „Dealul Negru” cu o lungime de 3 km  este dotat\ cu telescaun [i dou\ babyschiuri, iar p=rtia „Parc” are o  lungime de 1000 m. Are dou\ teleschiuri [i un babyschi, `n timp ce p=rtia “Veveri]a”, care va fi dat\ `n folosin]\ iarna aceasta, va avea o lungime de 820 m. {i aceasta va fi dotat\ cu teleschi. Pre]ul la telescaun pentru o urcare este de 10 lei, `n timp ce urcarea cu teleschiul cost\  4 lei. Echipamentul de `nchiriat cost\  25-45 de lei `n func]ie de calitate [i de v=rst\, iar cei care vor s\ `nve]e s\ schieze vor fi nevoi]i s\ scoat\ din buzunar `ntre 30-40 lei/ or\.
P=rtia de schi din M\lini este de categorie u[oar\ spre medie [i are o lungime de 800 m. Panta medie  este de 19%. L\]imea medie a p=rtiei este de  40 m. Prim\ria, cea care adminstreaz\ p=rtia, va men]ine `n iarna 2010/2011  acelea[i pre]uri ca anul trecut. Un abonament pe zi la p=rtie cost\ 50 de lei, iar `nchirierea echipamentului, 5 lei pe or\. P=rtia „{oimul” din Gura Humorului a fost deschis\ iarna trecut\, iar amatorii de schi s-au bucurat din plin, mai ales c\ zapad\ a fost din bel[ug.
P=rtia are o lungime de  1336 m lungime pe linia telescaunului, cu o capacitate de 1200 persoane/or\. P=rtia de schi are 1478 m [i un  nivel ridicat de dificultate, panta maxima fiind de 46 grade. P=rtia porne[te de la 756 m iar baza este la 473 m. Este dotat\ cu 5 tunuri de z\pad\ [i nocturn\. Parcarea de la baz\ are o capacitate de 340 de autoturisme. O urcare [i o cobor=re cu telescaunul cost\ 15 lei. Echipamentele  de schi pot fi `nchiriate cu sume `ntre 5-15 lei `n func]ie de calitate.
P=rtia din C=rlibaba are dou\ tronsoane `nsum=nd `n total o lungime de 1700 m. Este dotat\ cu dou\ teleschiuri, iar o urcare cu teleschiul cost\ 4 lei. Deocamdat\ firma care patroneaz\ p=rtia nu are [coal\ de schi. ~nchirierea unui echipament pentru schi cost\ `ntre 5 [i 10 lei pe or\.

N P=rtia de schi de la Poiana Stampei nu are autoriza]ie de func]ionare
Autorit\]ile jude]ului au constatat, `n urma unui control `n teren, c\ Bucovina dispune de mult mai multe instala]ii de transport cablu  dec=t cele despre care se [tia `n mod oficial. Unele dintre acestea au func]ionat la negru [i nici nu s-ar fi [tiut de ele, dac\ nu s-ar fi `nregistrat incidentul de la Vatra Dornei, c=nd 43 de persoane au r\mas blocate `n telescaun.
O comisie mixt\ format\ din reprezentan]i ai Institu]iei Prefectului jude]ul Suceava, ai ISU “Bucovina” Suceava, ai Direc]iei Jude]ene de Control în Construc]ii Suceava, ai ISCIR Suceava [i E.ON Moldova Electricitate – sucursala Suceava, coordonată de  subprefectul Angela Zarojanu, a verificat, în perioada 3-8 noiembrie 2010, starea tehnic\ [i documenta]ia aferent\ instala]ilor de transport cu cablu pentru persoane din jude]ul nostru.  Potrivit prefectului, Sorin Arcadie Popescu, `n jude]ul Suceava sunt 17 instala]ii de transport cablu pentru persoane, `ns\ la unele dintre acestea, comisia a constatat unele deficien]e iar pentru remedierea lor administratorii au ca termen data de 1 decembrie.
~n Vatra Dornei [i Sucevi]a nu erau func]ionale c=te o instala]ie, `n timp ce la Cârlibaba 2 teleschiuri. Tot dou\ teleschiuri nu erau func]ionale la Câmpulung Moldovenesc. C=te o instala]ie nu era func]ional\ la M\lini, Pasul Mestec\ni[, Gura Humorului [I Poiana Stampei. Instala]ia de teleschi din comuna Sucevi]a este dezasamblată, iar unul din teleschiurile din Vatra Dornei este instala]ie nou\, fiind în procedur\ de autorizare. Pentru teleschiul din Poiana Stampei , sus]ine prefectul jude]ului, se impune intrarea în legalitate, instala]ia nefiind autorizat\ ISCIR [i neavând Autoriza]ie de Construire. De asemenea, pentru instala]ia de la pârtia M\lini, se impune protejarea ro]ii tractoare împotriva intemperiilor, cu o copertină metalic\, iar iar pentru instala]ia de la Vatra Dornei, având în vedere vechimea, se recomand\ expertizarea.
Membrii Comisiei mixte au trasat o serie de m\suri pentru remedierea deficien]elor `ntre care efectuarea unei revizii tehnice generale a instala]iilor, instruirea periodic\ a personalului de deservire, precum [i a celui auxiliar, privind modul de interven]ii în caz de deranjamente sau avarii [i asigurarea spa]iilor [i a gabaritelor necesare pentru interven]ia la instala]ii a autovehiculelor SMURD, a ambulan]ei [i a pompierilor.Totodat\ , este necesar\ dotarea fiec\rei instala]ii cu cel pu]in o trus\ de prim ajutor, conform cerin]elor legisla]iei în vigoare, amplasarea pe u[ile de acces a indicatoarelor de aten]ionare, avertizare [i interzicere, elaborarea instruc]iunilor de ap\rare împotriva incendiilor, verificarea tuturor instala]iilor de for]\ [i de iluminat, de c\tre speciali[ti atesta]i `n acest sens, conform prescrip]iilor tehnice energetice în vigoare [i dotarea instala]iilor de transport cu grup electrogen, ca alternativ\ la alimentarea cu energie electric\. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Bărbat de 39 de ani, găsit mort într-o casă cuprinsă de flăcări, la Huși – Preutești

În noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 02.30, un bărbat din satul Huși, …

No comments

  1. Este bine ca sunt partii, pacat ca totusi preturile pentru folosire a instalatiilor sunt foarte ridicate.S-au gandit acesti administratori la niste oferte pentru localnici, sa spunem in anumite intervale orare?

  2. Ne-am bucurat degeaba de partia de la Humor dar nu e pentru nimeni.Ede dificultate foarte mare si abia cate 1,2, schiori.Nici nu pot sa mearga copii sa se initieze4.O mare prostie.