Vosganian – Comunitatea armeana din România este cel mai bine tratata dintre toate comunitatile armene

reportersite
14 august 2011, 23:29

Pre[edintele Uniunii Armenilor din România, Varujan Vosganian, a declarat, sâmb\t\, la Suceava c\ în România comunitatea armean\ are cea mai bun\ pozi]ie în raport cu orice comunitate armean\ de pe glob, iar Suceava este singurul loc unde armenii au construit cele mai multe biserici [i m\n\stiri.
„În România, comunitatea armean\, are cea mai bun\ pozi]ie în raport cu orice comunitate armean\ de pe glob. Nu exist\ nic\ieri un tratament atât de prietenos fa]\ de comunitatea armean\ cum e în România”, a spus, într-o conferin]\ de pres\, Varujan Vosganian.
El a spus c\ România este singura ]ar\ care ofer\ drepturi politice comunit\]ii armene, este singura ]ar\ în care comunitatea armean\ ca atare este reprezentat\ în parlament de un deputat cu drepturi depline.
De asemenea, pre[edintele Uniunii Armenilor din România (UAR) a spus c\ România este singura ]ar\ care include în legea bugetar\ sus]inerea minorit\]ilor [i este singura ]ar\ în care preo]ii armeni sunt salariza]i [i unde capul Bisericii ortodoxe are rang diplomatic [i este asimilat cu secretarii de stat.
„Nu exist\ nicio alt\ ]ar\ în lume în care Guvernul s\ fi f\cut atâtea eforturi pentru conservarea patrimoniului armenilor”, a spus Vosganian.
El a mai spus c\ Suceava este locul din lume unde armenii, în afara ]inuturilor istorice [i locurilor sfinte, au construit cele mai multe biserici [i m\n\stiri.
„Nu exist\ în lume, de la New York [i Los Angeles pân\ la Paris [i Buenos Aires vreun loc în care armenii s\ fi construit trei biserici [i dou\ m\n\stiri. De altminteri nu exist\ niciun loc în afara ]inuturilor istorice [i ale locurilor sfinte în care armenii s\ fi f\cut m\n\stiri. Locul acesta are o rezonan]\ istoric\ cu totul excep]ional\. Este singurul loc din diaspora care este loc de pelerinaj pentru credincio[ii de toate etniile. Suceava, din aceast\ perspectiv\, trebuie s\ fie mult mai cunoscut\”, a spus Varujan Vosganian.
El a men]ionat c\ în 2012, când se vor s\rb\tori 500 de ani de la construc]ia M\n\stirii Hagigagdar din apropierea Sucevei, vor fi numeroase evenimente la care vor participa armeni din întreaga lume.
Vosganian a mai spus c\ este posibil ca m\n\stirile armene Zamca [i Hagigadar s\ aib\ din nou c\lug\ri [i c\lug\ri]e.
Varujan Vosganian a participa la M\n\stirea Zamca din Suceava, la tab\ra de var\ a tinerilor armeni în cadrul c\reia au loc conferin]e cu teme privind istoria Armeniei, cultura armean\, Biserica Armean\, dar [i genocidul, trecutul [i viitorul comunit\]ii armene din România.
Pre[edintele Uniunii Armenilor din România consider\ c\ aceast\ tab\r\ trebuie s\ devin\ un loc de întâlnire a tinerilor din întreaga diaspor\.