Thursday , December 1 2022

Vom avea o groapa de gunoi temporara la Suceava?

~n dou\ s\pt\m=ni, Suceava va fi `ngropat\ `n gunoaie, dac\ nu se g\se[te o solu]ie de depozitare a de[eurilor N primarul Ion Lungu mizeaz\ pe o discu]ie cu pre[edintele Consiliului Jude]ean [i reprezentan]ii APM [i G\rzii de Mediu pentru indentificarea unui teren pe care s\ fie depozitate provizoriu de[eurile, p=n\ c=nd groapa de Gunoi de la Moara va fi pus\ `n func]iune n pe data de 16 iulie a.c. groapa de gunoi de la Boto[ani, unde a fost transportat vreme de un an gunoiul Sucevei, va fi `nchis\ iar prim\ria datoreaz\ administratorului gropii de gunoi de la Boto[ani 1,24 miliarde de lei vechi

 
La sf=r[itul s\pt\m=nii trecute, SC URBAN SERV SA Boto[ani a trasmis un comunicat prim\riei Suceava [i firmei de salubrizare din municipiul nostru, ar\t=nd c\ regret\ faptul c\ s-a ajuns `n situa]ia de a comunica faptul c\ ” `ncep=nd cu data de de 16.07. 2012, contractul de prest\ri servicii `[i `nceteaz\ efectele motivat de `nchiderea depozitului controlat de de[euri, c=t [i de faptul c\ nu de]inem un sistem de balotare pentru de[euri menajere”.
Primarul municipiului Suceava Ion Lungu consider\ c\ solu]ia temporar\ a transport\rii [i depozit\rii gunoiului ar putea fi constituirea unui depozit provizoriu l=ng\ Suceava, `ntr-un loc care nu a fost indicat, ]in=nd cont de faptul c\ rampa de de[euri de la Boto[ani se va `nchide `n mai pu]in de dou\ s\pt\m=ni, data limit\ impus\ de UE pentru `nchiderea gropii de gunoi din jude]ul vecin fiind 16 iulie 2012. ~n urm\toarele zile primarul [i presedintele Consiliului Judetean Suceava, C\t\lin Nechifor vor purta discu]ii `n vederea g\sirii unei solu]ii economicoase privind gestionarea de[eurilor. “Am avut o discu]ie cu pre[edintele CJ, domnul C\t\lin Nechifor [i sper\m ca `mpreun\ s\ g\sim o solu]ie pentru aceast\ problem\, `mpreun\ cu Agen]ia de Protec]ie a Mediului [i Garda de Mediu, pentru `nfiin]area unei sta]ii de preluare a de[eurilor la Suceava”, a ar\tat primarul Ion Lungu.
Primarul municipiului Suceava a explicat c\ `n perioada 2009 – 2011 suma alocat\ transportului de de[euri `n aria F\lticeni – Boto[ani s-a ridicat la valoarea de 60 miliarde de lei vechi, cifr\ echivalent\ cu 1.500.000 de euro, pentru transportul gunoiului la F\lticeni [i Boto[ani.
De peste trei ani Suceava se confrunt\ cu problema depozit\rii gunoiului `n alte loca]ii, neg\sindu-se p=n\ acum solu]ii optime de ameliorare a acestei situa]ii delicate.
~n ceea ce prive[te lucr\rile de amenajare a noii gropi de gunoi de la Moara, acestea nu au fost `nc\ terminate, cel mai optimist termen de finalizare a proiectului fiind avansat p=n\ la sf=r[itul anului 2013.
~n urm\ cu trei ani, au fost `ncepute lucr\rile de amenajare a depozitului ecologic pentru de[eurile din jude]ul Suceava, `ntr-un perimetru de c=teva zeci de hectare, pe raza satului Vornicenii Mari, comuna Moara. Licita]ia pentru execu]ia acestor lucr\ri a fost c=[tigat\ de SC Cominco Bucovina SA, firm\ care a efectuat o serie de s\p\turi [i lucr\ri de drenaj `ns\, pentru c\ investi]ia nu a mai fost finan]at\ a `ntrerupt activitatea pe acest [antier. ~ntre timp, firmele Cominco au intrat `n insolven]\ la cererea administratorilor societ\]ii care au ar\tat c\ au datorii c\tre creditori `n valoare total\ de peste 800 de miliarde de lei vechi.
Anul acesta, pe data de 5 aprilie, Tribunalul Bucure[ti a dispus deschiderea procedurii de faliment `mpotriva SC Cominco SA Bucure[ti firma av=nd datorii de 445 de miliarde lei vechi. ~n mod surprinz\tor, Cominco SA era deja dizolvat\ ca entitate economic\ `nainte de intrarea `n faliment dar pe bursa RASDAQ ac]ionarii mai f\ceau tranzac]ii cu ac]iunile firmei. La Suceava, Cominco Bucovina SA a intrat `n insolven]\ de la `nceputul acestui an, cu datorii de 370 de miliarde de lei vechi. Lucr\ri nefinalizate, pl\]i ne`ncasate, afaceri riscante [i pierderea terenului `n domeniul construc]iilor `n fa]a unor firme noi, mai dinamice, au d\r=mat afacerea Cominco. La a treia firm\ din grup – Cominco Sucursala de Mecanizare Frasin, inspectorii vamali au confiscat anul trecut 21 de miliarde de lei vechi, `n contul combustibilului v=ndut `n mod ilegal. (C\t\lin TEODORIU)

Vezi si

Ioan Stan, de 1 Decembrie: Faptele noastre bune, realizările noastre, sunt cel mai înalt omagiu pe care îl putem aduce țării

Senatorul Ioan Stan, liderul PSD Suceava, a transmis un mesaj în care arată că încărcătura …