Friday , December 9 2022

Virgil Galatanu, rom=nul care face `nconjurul lumii pe bicicleta a ajuns si la Suceava

Globe-trotterul sus]ine c\ a fost primit mult mai bine de c\tre autorit\]i `n alte ]\ri dec=t `n Rom=nia n “Am v\zut lumea african\ cu tot ce are ea, sate s\race [i bogate, oameni care tr\iesc `n case din frunze dar au sufletul de aur”, ne-a dest\nuit roma[canul
Virgil G\l\]anu, de 54 de ani, din Roman, rom=nul care face `nconjurul lumii cu bicicleta, a ajuns luni noaptea [i la Suceava. El a trecut p=n\ acum prin 100 de capitale ale lumii, din Europa, Africa [i Asia. Fost po[ta[ `n ora[ul natal [i f\r\ un venit care s\-i asigure traiul necesar, b\rbatul nu `[i pierde speran]a [i vrea s\ mearg\ mai departe.  Vrea s\ parcurc\ [i `ntreaga Rom=nie cu bicicleta, av=nd `nc\ de parcurs 30 de jude]e. A ajuns `n municipiul Suceava dinspre Boto[ani `ns\ dat fiind faptul c\ nu `[i permite s\ pl\teasc\ o noapte la hotel a dormit pe c=mp. Poart\ cu el doar c=teva lucruri personale, steagul Rom=niei [i un carne]el unde adun\ [tampile de la prim\rii [i prefecturi pentru a putea demonstra c\ a parcurs cu bicicleta traseele.
Ieri diminea]\, Virgil G\l\]anu  a[tepta s\ fie primit de prefectul jude]ului, Sorin Popescu [i de primarul Sucevei, Ioan Lungu. El ne-a spus c\ la Boto[ani a fost primit de viceprimarul municipiului re[edin]\ de jude] [i de prefectul jude]ului, Cristian Roman. Urm\torul ora[ unde va poposi este Bistri]a N\s\ud.
Despre via]a lui personal\, Virgil G\l\]anu ne-a declarat c\ prea are cu ce se m=ndri. {i-a p\r\sit familia [i cei cinci copii `n anul 1991. Se consider\ un om vinovoat [i regret\ c\ nu a ajuns `n anul 1999 la `nmorm=ntarea uneia dintre fiice care [i-a pierdut via]a `n urma unui accident de circula]ie `n Italia.  Apartamentul `n care a locuit l-a l\sat fostei so]ii [i doarme pe unde apuc\, chiar [i pe c=mp. De aproape un an, globetrotter-ul doarme pe unde apuc\ `n Bucure[ti [i `n ]ar\, `n `ncercarea de a aduna bani din sposoriz\ri pentru a-[i continua visul s\u. El spune c\ vrea s\ intre `n Cartea Recordurilor ca fiind primul om care a ajuns `n toate capitalele lumii cu bicicleta . Virgil G\l\]anu sus]ine c\ are nevoie de 20.000 de dolari pentru a-[i continua plecarea spre Asia de sud-Est, Oceania [i apoi `n America. Acolo unde nu poate parcurge traseul cu bicicleta, afirm\ c\ va traversa oceanul sau marea cu avionul.
Aventura sa privind `nconjurul lumii a `nceput `n 2002
Virgil G\l\]anu a lucrat ca po[ta[ `n ora[ul Roman timp de cinci ani, p=n\ `n 1991 c=nd [i-a depus demisia. „Nu mai puteam s\ stau la locul de munc\ c\r=nd la [efi. Salariul era mic, a[a c\ am ales s\ plec. Nu mi-am g\sit un alt loc de munc\.  Imediat dup\ divor] am preferat s\ `ncep o aventur\ a vie]ii a[ putea spune. Ceva la care visam de c=nd eram copil. ~mi pl\cuse geografia la [coal\ [i m\ fascinau capitalele [i ]\rile din orice col] din lume. Despre unele ]\ri chiar `mi luam noti]ie. C=nd `ncepi s\ afli multe despre o ]ar\, atunci chiar ai impresia c\ ai ajuns acolo”, ne-a dest\nuit  roma[canul.  A pedalat aproape 400.000 de km pe dou\ ro]i de biciclet\. Europa, Africa de Sud, o parte din Asia urmând s\-[i continue împlinirea unui vis   ambi]ios – înconjurul lumii – parcurgând cealalt\ jumătate de glob -Tibet, Nepal, India, Australia, SUA, Antarctica. Are peste opt ani de c=nd a parcurs cele 100 de ]\ri , din care nu au lipsit periipe]iile. A fost chiar [i jefuit dar nu a dat `napoi. Turul s\u a `nceput cu o biciclet\ semicursier\ [i un rucsac `n spate  `ns\  `n anii care s-au scurs au fost `n total patru biciclete. Virgil G\l\]anu este un om simplu [i are o vorb\ u[oar\. Poart\ ni[te haine ponosite [i o pereche de pantofi, unul dintre ace[tia dezlipit [i legat cu un [iret.
Pe biciclet\ are toat\ averea sa, un sac de dormit, câteva haine, piese pentru biciclet\,  cauciucuri de rezerv\, fotografii [i acte care atest\ trecerea sa prin ]\rile lumii. El este unicul român care a parcurs peste jum\tate de glob p\mântesc pe biciclet\ [i care vrea s\-[i continue visul pân\ va înconjura `ntreaga planet\ . Prima ]ar\ în care a intrat pe biciclet\ a fost Bulgaria, iar ulteror a plecat c\tre celelalte ]\ri din Europa. Nu i-a fost ru[ine c\ este rom=n [i sus]ine c\ `n nicio ]ar\ nu i s-a repro[at ceva.  Apoi a ajuns `n Africa de Sud [i o parte din Asia. El  afirm\ c\ cei mai ospitalieri au fost libienii, iar cea mai curat\ ]ar\ din c=te a vizitat este Namibia.  „~n Egipt, la Cairo, am fost accidentat de o ma[in\ [i mi s-au furat banii. Am revenit `n ]ar\, se `nt=mpla `n 2007, unde am fost supus unei opera]ii,  iar apoi, `n 2008,   am plecat din nou . Am v\zut  locuri frumoase, impresionante, natura cu tot ce are ea, animale pe care le vezi doar la gr\dina zoologic\ sau `n filme, oameni [i  tot felul de obiceiuri stranii. Am mâncat cactu[i gusto[i, papaya, mango, fructe bogate `n vitamine. Am v\zut lumea african\ cu tot ce are ea, sate s\race [i bogate, oameni care tr\iesc `n case din frunze dar au sufletul de aur.  Am dormit în colibele lor [i m-au ajutat cum au putut, dar am dormit [i `n hoteluri de lux ”, ne-a dest\nuit Virgil G\l\]anu. Din bagajul s\u nu lipse[te biblia despre care spune c\ i-a purtat noroc `ntruc=t „am ajuns viu `n ]ar\”.  A `nv\]at s\ se decurce `n c=tea limbi, englez\, francez\, italian\, arab\ [i spaniol\.
Primit mult mai bine peste hotare dec=t `n ]ara natal\
Virgil G\l\]anu sus]ine c\ a fost primit mult mai bine de c\tre autorit\]i `n alte ]\ri dec=t `n Rom=nia.  „Mult mai bine am fost primit de ambasadele franceze dec=t cele ale Rom=niei peste hotare. ~n Islamabad [i `n China, ambasadorii nici nu au vrut s\ stea de vorb\ cu mine,ceea ce nu se `nt=mpla la misiunile diplomatice franceze. Ace[tia `mi `n]elegeau ambi]ia [i visul meu [i m\ sprijineau. Dac\ `n Rom=nia primesc de la un primar sau prefect 10-20 de lei, `n str\in\tate chiar [i de la un func]ionar am primit 300 de dolari [i `mi asigurau [i cazare”, ne-a mai spus Virgil G\l\]eanu.  ~[i aminte[te c\ a fost jefuit la Arad [i Bucure[ti. „Am fost atacat de indivizi care mi-au luat banii. Dormeam afar\, sub cerul liber, [i nu am avut cum s\ m\ ap\r”, ne-a mai spus roma[canul, care a precizat c\ este un c\l\tor care se mul]ume[te cu ce i se doneaz\.  (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Amendă de 40.000 lei pentru o firmă de dezmembrări auto din comuna Moara

Garda de Mediu Suceava a primit o sesizare privind disconfortul provocat vecinătăților prin zgomot, fum …

No comments

  1. Bunã,
    multe din datele scrise sunt gresite. Cel mai mic copil al lui Delia (singura sora in viata) este nascuta in 1995, iar decesul celei mijlocii Loredana este in 2009, iar prima Daniela este nascuta in in 1982 si decedata cateva luni mai tarziu…
    Bravo tatã continuã mai departe te incurajez si te iubesc.
    Virgil, fiul