Tuesday , October 4 2022

Violatorul criminal Musca, condamnat la `nchisoare pe viata

Nicolae Florentin Musc\, criminalul violator care a `ngrozit jude]ul Suceava prin violurile [i crimele s\v=r[ite `n vara anului trecut, a fost condamnat ieri de c\tre magistra]ii Tribunalului Suceava la `nchisoare pe via]\ n Musc\ a fost condamnat pentru nu mai pu]in de 11 infrac]iuni, de la viol, tentativ\ de viol, furt calificat, violare de domiciliu [i distrugere, la tentativ\ de omor, omor calificat [i omor deosebit de grav n dup\ 1989, judec\torii suceveni au mai dat o singur\ condamnare pe via]\, anul trecut, `n cazul lui Neculai R\bei, Curtea de Apel confirm=nd recent aceast\ pedeaps\

~n cursul zilei de ieri, Tribunalul Suceava a hot\rat ca Nicolae Florentin Musc\, de 30 de ani din M\zn\ie[ti, comuna Dr\goie[ti, s\ fie condamnat la pedeapsa de `nchisoare pe via]\, `n c=rca lui fiind puse nu mai pu]in de 11 infrac]iuni. Astfel, pentru infrac]iunile de omor calificat, viol [i furt calificat, s\v=r[ite pe data de 4 iunie 2010, `mpotriva Ilenu]ei Nu]u, a fost condamnat la pedepsele de 25, 10 [i respectiv 8 ani de `nchisoare. De asemnea, a mai fost condamnat [i la 6 ani pentru infrac]iunea de violare de domiciliu, produs\ 4 zile mai t=rziu, `n noaptea de 8 spre 9 iunie, victim\ fiind Valeria Florea. Totodat\ pentru infrac]iunile de tentativ\ la omor deosebit de grav [i tentativ\ de viol, judec\torii l-au condamnat la 12 [i 5 ani de `nchisoare, partea v\t\mat\ fiind `n acest caz Rodica Lati[. Nu `n ultimul r=nd, pentru faptele comise asupra M\riei Alexandru, de violare de domiciliu, viol, furt calificat [i distrugere, Musc\ a mai fost condamnat la pedepsele de 6, 10, 8, respectiv 10 ani de `nchisoare. Pentru cea mai grav\ infrac]iune s\v=r[it\ de criminalul violator din M\zn\ie[ti, cea de omor deosebit de grav, victim\ fiind tot M\ria Alexandru, judec\torii au decis ca acesta s\ fie `nchis pentru tot restul vie]ii. Toate pedepsele enumerate mai sus au fost contopite, iar conform legilor `n vigoare inculpatul urmeaz\ s\ execute pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa deten]iunii pe via]\. De asemnea, cu titlu de pedeaps\ complementar\, Nicolae Florentin nu va putea beneficia de drepturile prev\zute de art. 64 alin 1 lit. a teza a II-a [I lit. b Cod penal, adic\ mai pe `n]elesul tuturor nu `[i va mai putea exercita dreptul de vot.
~n ceea ce prive[te p\r]ile civile, reprezentate de rudele femeilor violate sau omor=te de inculpat, acestea vor fi desp\gubite financiar. Astfel Musc\ are de achitat aproximativ 65.000 lei cu titlu de daune morale [i materiale, rudelor victimelor ce s-au constituit parte civil\ `n acest proces [i de asemenea [i suma de 111 lei lunar p\r]ilor civile minore M. Nu]u, A. Nu]u [i M. Nu]u, cu titlul de presta]ii periodice, p=n\ la majoratul acestora. Decizia Tribunalului Suceava nu este una definitiv\, inculpatul av=nd posibilitatea s\ fac\ apel `n termen de 10 zile de la pronun]area sentin]ei.
Musc\ – violator [i criminal `n serie ce ac]iona `n localit\]ile din preajma celei de domiciliu
Nicolae Florentin Musc\ a fost prins pe data de 10 iunie 2010, pe malul r=ului Moldova, pe raza comunei Baia, dup\ ce mai omor=se o femeie. Nicolae Florentin Musc\ a fost arestat atunci pentru tentativ\ de omor deosebit de grav, [i fost prins de poli]i[ti `n timp ce `ncerca s\ treac\ r=ul Moldova, `n localitatea Baia. Nicolae Florentin Musc\ a fost mai `nt=i arestat în lips\ `n urma deciziei Tribunalului Suceava dup\ ce acesta a p\truns într-o locuin]\ din M\z\n\e[ti unde a `ncercat s\ violeze o femeie, apoi a incendiat mai multe bunuri. El este autorul [i `n cazul uciderii unei alte femei, Ilenu]a Nu]u din Cornu Luncii, a c\rei cadavru a fost g\sit sub un pode] de beton `ntr-un [an] de iriga]ii la o distan]\ apreciabil\ de c=mpul unde aceasta plecase la pr\[it. Femeia a c\rei so] era plecat la munc\ `n Cipru, a fost g\sit\ despuiat\, strangulat\ [i violat\ `n tubul de beton din canalul colector de iriga]iii, la un kilometru [i jum\tate de terenul familiei.
Dup\ constatarea aboninabilei crime, trei zile mai t=rziu, la mic\ distan]\, `n comuna Dr\goie[ti s-a produs un nou incident. O femeie de 68 de ani din satul M\z\n\e[ti a reclamat la Poli]ie c\ un individ necunoscut a n\v\lit peste ea `n cas\ sp\rg=nd un geam [i a `ncercat s\ o violeze. Anchetatorii au re]inut c\ `n noaptea de 8 spre 9 iunie 2010 Florentin Musc\ a p\truns f\r\ drept, prin efrac]ie [i escaladare, `n locuin]a Valeriei Florea, din satul M\z\nae[ti, comuna Dr\goie[ti, sesiz=nd `n acel imobil [i prezenta victimei Rodica Lati[, de 68 de ani. Prin violen]\ [i constr=ngere, acesta a `ncercat s\ `ntre]in\ cu femeia de 68 de ani un act sexual, care nu a fost finalizat “datorit\ incapacit\]ii psiho-fiziologice”, conform comunicatului de atunci a Parchetului de pe l=ng\ Tribunalul Suceava, iar pentru a ascunde urmele comiterii infrac]iunilor men]ionate mai sus [i, totodat\, pentru a `mpiedica identificarea sa, a incendiat bunuri din imobil, `n inten]ia sa fiind [i suprimarea vie]ii persoanelor aflate acolo, lucru ce nu s-a realizat, din fericire. ~nainte cu dou\ s\pt\m=ni de aceast\ `nt=mplare, o femeie din aceea[i localitate, care se afla la pr\[it, singur\ pe c=mp, a fost de asemenea atacat\ de un b\rbat necunoscut, care ar fi `ncercat s\ o violeze. Femeia l-a lovit pe individ, l-a zg=riat [i a ]ipat `ndeajuns de tare, fiind auzit\ de s\teni care l-au pus pe fug\ pe agresor.
A violat, omor=t [i incendiat o femeie de 53 de ani din Pocoleni
Cea mai [ocant\ fapt\ comis\ de inculpat este de departe cea asupra unei femei de 53 de ani din localitatea Pocoleni, comuna R\d\[eni, asupra M\riei Alexandru. Astfel, `n noaptea de 10 spre 11 iunie, bestia din M\zn\ie[ti a spart unul din geamurile locuin]ei victimei, a intrat `n cas\ [i s-a n\spustit direct asupra femeii care dormea lini[tit\ `n pat, neav=nd de unde s\ anticipeze ce avea s\ se `nt=mple. Dup\ ce a trezit-o pe femeie, a obligat-o s\ se dezbrace, a violat-o f\r\ mil\, apoi dup\ ce [i-a satisf\cut poftele carnale, a sugrumat-o. Dup\ aceasta, violatorul criminal, ne[tiind ce s\ mai fac\, s-a pus pe furat diverse m\run]isuri de prin cas\ [i apoi dup\ ce s-a considerat “`mplinit”, a dat foc locuin]ei, cu scopul de a-[i ascunde urmele. Trupul femeii a fost g\sit carbonizat de pompieri `n propor]ie de 70%. Ini]ial nu se [tia exact dac\ Musc\ a fost autorul acestei fapte `ngrozitoare, procurorii stabilind ulterior vinov\]ia inculpatului.
N Cine e violatorul criminal care a [ocat `ntreg jude]ul prin faptele comise anul trecut
Nicolae Florentin Musc\ s-a n\scut pe data de 4 martie 1981, `ntr-o familie aparent normal\. Acesta avea domiciliul `n comuna Dr\goie[ti, satul M\zn\ie[ti. A reu[it s\ termine cele opt clase gimnaziale. Ba mai mult, dup\ ce a dat examenul de Capacitate, a f\cut [i timp de trei ani [coala profesional\. Musc\ nu a fost niciodat\ c\s\torit, nu avea copii, nu avea stagiul militar satisf\cut [i nici nu lucra nic\ieri. ~nainte de “masacrul” din 2010, acesta mai s\v=r[ise anterior o fapt\ asem\n\toare `n 2005, c=nd a violat o minor\ de 17 ani. Atunci, pe data de 21 august în jurul orei 16.00, pe raza localit\]ii Vornicenii Mari, a ajuns-o din urm\ pe Mihaela Elena M., de 17 ani. Aceasta lucra în Bazarul din Suceava, [i tocmai coborâse dintr-o ma[in\ de ocazie, întorcându-se acas\ dup\ o zi de munc\ . Musc\ i-a propus fetei s\ `ntre]in\ rela]ii sexuale, `ns\ aceast\, dup\ cum era [i normal, a refuzat “oferta”. Din aceast\ cauz\, a târât-o aproximativ 300 metri în lanul de porumb, unde a deflorat-o [i a între]inut cu ea raporturi sexuale pe parcursul a nu mai pu]in de patru ore. Pentru c\ victima se zb\tea [i `ncerca s\ scape, Musc\ i-a legat mâinile la spate cu cureaua de la blugii ei. Acesta, atent ca nimeni s\ nu-i strice planurile, de câte ori trecea cineva pe drum îi ]inea fetei mâna la gur\, s\ nu ]ipe. Dup\ patru ore, timp `n care a violat-o f\r\ mil\, i-a dat drumul, `n jurul orei 20.00. Prins de poli]i[ti, individul [i-a recunoscut fapta, a declarat `n fa]a instan]ei c\ regret\ cele comise [i a fost condamnat la [ase ani de `nchisoare. Apoi, `n august 2009, b\rbatul ce avea s\ `ngrozeasc\ o ]ar\ `ntreag\, a fost eliberat pentru bun\ purtare.
Scurt\ istorie a celor mai mari pedepse
~n penitenciarul din Boto[ani, Nicolae Florentin va avea ocazia s\ se `nt=lneasc\ cu Nicolai R\bei, un alt b\rbat din jude]ul nostru ce a fost condamnat tot la deten]iune pe via]\, pentru fapte asem\n\toare. De fapt, cei doi reprezint\ singurele cazuri `n care judec\torii suceveni de dup\ 1989 au aplicat o sentin]\ at=t de drastic\. Cu mul]i ani de `nchisoare, 30 mai exact, s-a ales [i pedofiulul din Burdujeni condamnat `n anul 2000 de c\tre magistra]ii Tribunalului Suceava. Amintim c\ acesta, la sf=r[itul anului 1999 a comis acte de perversiune sexual\ `mpotriva a doi minori cu v=rste cuprinse `ntre 11 [I 13 ani, `n urma c\rora copiii respectivi au decedat. Pedeapsa de 30 de ani aplicat\ acestuia a fost p=n\ de cur=nd cea mai mare dat\ de judec\torii din Suceava. Recordul a fost dep\[it de sentin]a dat\ anul trecut `n cazul lui Neculai R\bei. B\rbatul de 50 de ani, din Zvori[tea a fost condamnat pe via]\ pentru infrac]iunile de viol [i cea de omor deosebit de grav. ~n aceast\ condamnare foarte mult a constat [i faptul c\ R\bei este recidivist, el fiind condamnat `n 1994 la 14 ani de `nchisoare pentru violare de domiciliu [i omor. Neput=nd s\ se `mpace cu faptul c\ va trebui s\-[i petreac\ tot restul vie]ii dup\ gratii, b\rbatul a f\cut apel `mpotriva deciziei pronun]at\ de Tribunal. Dosarul lui a ajuns pe masa Cur]ii de Apel, `ns\ nici aici nu a avut mai mult noroc. ~n urm\ cu doar c=teva s\pt\m=ni, magistra]ii de la Curtea de Apel Suceava au respins apelul acestuia, confirm=nd pedepsa aplicat\ de Tribunal ca fiind justificat\. De men]ionat c\ astfel de pronun]\ri sunt foarte rare [i ele se acord\ destul de greu de c\tre instan]\. Iar `n acest sens, jude]ul Suceava se poate “m=ndri” cu dou\ astfel de condamn\ri rare, `n doar c=teva s\pt\m=ni. (Paul BONDAR)

Vezi si

1,4 milioane de euro pentru modernizarea unui kilometru de drum județean în zona de munte

Nu mai puțin de cinci oferte au fost depuse la licitația organizată recent de Direcția …

No comments

  1. bravoo!!!!! in sfarsit dreptate!!!felicitari tsv!!