Thursday , December 8 2022

Vicepresedintele PNL Suceava Ilie Nita, `ngropat `n dosare penale pentru `nselaciune si emitere de cecuri fara acoperire

Prim-vicepre[edintele PNL Suceava, omul de afaceri Ilie Ni]\, patron la NIL Construct [i anun]at la un moment dat ca posibil candidat la prim\ria Sucevei este urm\rit penal `ntr-un al treilea dosar pentru acela[i gen de fapte – emiterea de cecuri fara acoperire n noua victim\ este SC Revine SRL Suceava unde Nil Construct trebuia s\ achite o datorie de 160 de milioane de lei vechi n `n alte dou\ dosare, firma politicianului liberal mai este urm\rit [i pentru infrac]iuni de `n[el\ciune

Ieri, Parchetul de pe lâng\ Judec\toria Suceava a confirmat rezolu]ia de începere a urm\ririi penale `ntr-un alt dosar privind pe Ilie Ni]\, vicepre[edintele organiza]iei municipale a PNL Suceava. Omul de afaceri `n v=rst\ de 55 de ani este urm\rit penal `n acest nou dosar pentru comiterea infrac]iunii de „emitere a unei file CEC c\reia îi lipse[te unul din elementele esen]iale”.
În sarcina liderului PNL Suceava s-a re]inut faptul c\, în calitate de director al SC Nil Construct SRL Suceava, în luna ianuarie 2010, a emis o fil\ CEC în favoarea SC Revine SRL Suceava, `n valoare de 160 de milioane de lei vechi, drept garan]ie de plat\ în urma achizi]ion\rii unor materiale de construc]ii. Fila CEC a fost emis\ în alb fiind doar semnat\, iar la data introducerii la plat\ în banc\, aceasta a fost respins\ pe motiv de lips\ total de disponibil în cazul prezent\rii la plat\ înainte de expirarea termenului. Conform Legii Cecului, din 1934, actualizat\ `n anul 2008, petru o astfel de fapt\ se poate primi o pedeaps\ cu amend\ de la 5.000-100.000 lei dar [i inchisoare de la 6 luni p=n\ la un an, afara de cazul c=nd faptul constituie un delict sanc]ionat cu o pedeaps\ mai mare.
N alte dosare penale nefinalizate, pe numele lui Ilie Ni]\
Pedeapsa ce `l pa[te pe liderul politic Ilie Ni]\ `n acest nou dosar se adaug\ la alte sanc]iuni juridice pe care vicepre[edintele organiza]iei municipiale a Partidului Na]ional Liberal le-ar avea de suportat `n urma unor anchete ce nu au fost finalizate, ini]iate `n anii preceden]i.
La sf=r[itul lunii octombrie a anului trecut, Parchetul de pe lâng\ Judec\toria Suceava a confirmat rezolu]ia de începere a urm\ririi penale într-un alt dosar privind pe Ilie Ni]\, patronul SC NIL Construct SRL [i vicepre[edinte al organiza]iei municipale a Partidului Na]ional Liberal, pentru comiterea infrac]iunii de emitere a unei file cec c\reia îi lipse[te unul din elementele esen]iale prev. de art. 84 alin.1 pct.3 din Legea nr.59/1934.
„În sarcina învinuitului s-a re]inut faptul c\ în calitate de director al unei societ\]i comerciale din Suceava, a emis o fil\ cec în favoarea unei firme din F\lticeni, în luna septembrie 2009, drept garan]ie de plat\ în urma achizi]ion\rii unor materiale de construc]ii. Fila cec a fost emis\ în alb fiind doar semnat\, iar la data introducerii la plat\ în banc\, aceasta a fost respins\”, a explicat atunci Ionu] Epureanu, purt\torul de cuv=nt al IPJ Suceava. Ilie Ni]\, prin firma sa, SC NIL Construct SRL a `ncercat s\ pl\teasc\ `n anul 2009 unei societ\]i comerciale din F\lticeni – SC Tehnocon SRL materiale de construc]ie `n valoare de circa 1000 de lei, cu un cec f\r\ acoperire.
~n luna mai a anului 2010, `mpotriva lui Ilie Ni]\ s-a `nceput urm\rirea penal\ `ntr-un dosar similar. S-a dispus atunci la `nceperea urm\ririi penale `mpotriva acestuia pentru c\, `n calitate de administrator la SC NIL Construct SRL Suceava, a emis `n cursul anului 2009 un num\r de cinci file CEC pentru societ\]i comerciale din Oradea, Suceava, Boto[ani, Plopeni [i R\d\u]i. Cecurile au fost refuzate la decontare din lips\ de disponibil [i din cauz\ c\ firma pre[edintelui interimar la acea vreme al PNL Suceava, – Ilie Ni]\, se afla `n interdic]ie bancar\ `nc\ din luna septembrie a anului 2009. Ni]\ a fost atunci acuzat de s\v=r[irea infrac]iunilor de `n[el\ciune [i de `nc\lc\ri ale Legii CEC-ului mai sus amintite. De men]ionat c\ niciunul dintre dosarele `n care s-a `nceput urm\rirea penal\ `mpotriva liderului PNL, care era cu pu]in timp `n urm\ la un pas de a candida pentru func]ia de primar al municipiului Suceava, nu a ajuns `nc\ `n instan]\.
N [eful local de partid al lui Ni]\, Marius Zm\u, are probleme asem\n\toare
Obiectiv de Suceava a ar\tat anul trecut c\ vicepre[edintele organiza]iei municipale a PNL, Ilie Ni]\, nu este singurul liberal care are probleme cu justi]ia. Marius Zm\u, [eful s\u direct – pre[edintele organiza]iei municipale Suceava a Partidului Na]ional Liberal este urm\rit penal din luna octombrie 2011 pentru o evaziune fiscal\ de peste 22 de miliarde de lei vechi, constatat\ de comisarii G\rzii Financiare `n vara anului trecut. Parchetul de lâng\ Tribunalul Suceava a confirmat `n data de 6 octombrie 2011 începerea urm\ririi penale fa]\ de Marius Zm\u, de 39 ani, pre[edintelele organiza]iei municipale PNL Suceava [i fost patron al SC Casa Plus SRL, firm\ intrat\ `n faliment. Urm\rirea penal\ s-a pus `n mi[care sub aspectul s\v=r[irii infrac]iunii de evaziune fiscal\, fapt\ care poate fi pedepsit\ cu `nchisoare p=n\ la 15 ani.
Conform IPJ Suceava, Marius Zm\u, în calitate de administrator al SC Casa Plus SRL Suceava, nu a eviden]iat în contabilitatea societ\]ii opera]iunile comerciale efectuate pe parcursul a doi ani, p=n\ `n luna iunie a acestui an, constatându-se o lips\ în gestiunea de m\rfuri în valoare total\ de 69 de miliarde de lei vechi. Totodat\, în perioada ianuarie 2010 – ianuarie 2011, s-a înregistrat în contabilitatea societ\]ii un num\r de 66 facturi fiscale, în valoare total\ de peste 20 de miliarde de lei vechi, emise de o societate comercial\ din jude]ul Boto[ani [i 14 facturi fiscale, în valoare total\ de 6,9 miliarde de lei vechi, emise de o firm\ din localitatea Hârl\u, jude]ul Ia[i, ce con]in opera]iuni fictive, prin aceste modalit\]i sustr\gându-se de la plata impozitului pe profit [i a TVA-ului în sum\ total\ de 22,7 miliarde de lei vechi.
Un control efectuat la firma lui Marius Zm\u de c\tre Garda Financiar\ `n vara anului trecut a relevat faptul c\ din gestiunea SC Casa Plus s-au “evaporat”, `n doi ani, m\rfuri `n valoare total\ de aproximativ 69 de miliarde de lei vechi, pentru care nu s-au pl\tit la stat nici TVA [i nici impozit pe profit.
Pe de alt\ parte, Tribunalul Suceava a decis anul trecut intrarea `n faliment a SC Casa Plus SRL dup\ ce planurile de reorganizare judiciar\ propuse anterior `n baza unei solicit\ri de insolven]\ depuse la instan]\ nu au func]ionat. Concret, `n toamna anului 2010, la o lun\ dup\ ce a fost ales pre[edinte al organiza]iei municipale a PNL, societatea condus\ de Marius Zm\u a accesat credite de investi]ii de la BCR, Piraeus Bank, Unicredit }iriac, `n valoare de peste 1.000.000 de euro, `n vederea extinderii activit\]ii prin deschidere de mai multe puncte de lucru, magazine de desfacere [i spa]ii de depozitare, precum [i linii de credit la Unicredit }iriac, BCR, Credit European Bank, Banca Transilvania `n valoare de 7.000.000 lei [i peste 500.000 euro `n vederea men]inerii aprovizion\rii. ~n total, numai datoriile asumate de administratorul SC Casa Plus dep\[esc 3 milioane de euro. Procedura de faliment a firmei conduse de Marius Zm\u nu este `nc\ finalizat\. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Flutur: Bugetul pe 2023 se situează la nivelul lui 2022. Nu vor fi blocate conturile primăriilor sucevene din cauza proiectului “Utilități și mediu”

Președintele Consiliului Jude­țean Suceava, Gheorghe Flutur nu exclude ca bugetul de stat pe anul viitor …

No comments

  1. Las, ca vor castiga USL alegerile si atunci sa vedeti bunastare pe capul lor.

  2. Pt. Laudatorii frecventi ai USL-ului care arunca cu vorbe grele impotriva a tot ce se face in Suceava, criticand deobicei primarul ii intreb: Cu asemenea oameni vor sa aduca fericire si bunastare in Suceava? Ganditi (daca nu sunteti platiti) cand comentati ceva. Asa “taran” cum il face-ti voi a facut mai mult de cat toti ceilanti primari la un loc. Astept sa-l laudati pe Baisanu, Succes!