Wednesday , November 30 2022

Vasilica Puscasu, extradat la miez de noapte

~n noaptea de miercuri spre joi, poli]i[tii l-au scos din patul de spital pe afaceristul Vasilic\ Pu[ca[u, l-au `mbarcat `ntr-o ambulan]\ [i l-au trimis c\tre aeroportul Otopeni n ieri la ora 10.20, Pu[ca[u a p\r\sit teritoriul Rom=niei `ntr-un avion cu destina]ia Viena n suceveanul a fost transportat pe targ\ de la Suceava p=n\ `n Austria invoc=nd problemele de s\n\tate pe care autorit\]ile rom=ne[ti [i austriece le-au considerat minore `n ciuda tam-tamului f\cut de ap\r\torii lui Pu[ca[u pe aceast\ tem\ n Ambasada Austriei a transmis `nc\ de la dechiderea cazului Pu[ca[u, scrisori imperative `n care s-a cerut Cur]ii de Apel Suceava s\ ]in\ cont de prevederile asumate la nivel european privind executarea unui mandat european de arestare
Vasilic\ Pu[ca[u a fost preluat `n noaptea de miercuri spre joi de poli]i[ti de pe patul de spital, de la sec]ia de neurochirurgie a Spitalului Jude]ean Suceava, a fost `mbarcat `ntr-o ambulan]\ [i trimis c\tre aeroportul Otopeni unde a fost `mbarcat ieri `ntr-un avion cu destina]ia Austria. ~n acest fel s-a pus `n aplicare mandatul european de arestare emis pe numele omului de afaceri sucevean care va fi judecat `n Austria pentru dou\ infrac]iuni de jaf armat.
Preluarea lui Pu[ca[u la miez de noapte nu s-a l\sat f\r\ incidente. La Spitalul Jude]ean Suceava a descins, `nainte de miezul nop]ii, o echip\ mixt\ format\ din doi poli]i[ti, un lucr\tor din arestul IPJ [i trei lucr\tori ai Serviciului de Interven]ie Rapid\. Ace[tia au urcat `n salonul `n care era internat Vasilic\ Pu[ca[u, `mpreun\ cu un echipaj al Serviciului Jude]ean de Ambulan]\. C=nd i-a v\zut pe cei care au venit s\ `l ridice, lui Vasilic\ Pu[ca[u i s-ar fi f\cut r\u, conform declara]iilor rudelor acestuia. A fost cobor=t pe o targ\ [i introdus `ntr-o ambulan]\ care a pornit, exact la miezul nop]ii, c\tre Bucure[ti, unde, la aeroportul Otopeni, `l a[teptau reprezentan]i ai organelor judiciare austriece, `nso]ite de un medic din aceast\ ]ar\. Mai precis, la Poli]ia de Frontier\ de pe aeroport, Vasilic\ Pu[ca[u a fost preluat de doi ofi]eri austrieci, `nso]i]i de un medic, iar dup\ ce autorit\]ile rom=ne au semnat foaia de parcurs, suceveanul a fost preluat [i la ora 10.20 avionul `n care a fost `mbarcat acesta a decolat c\tre Austria.
N dram\ familial\ la externarea nedorit\ a lui Pu[ca[u, din Spitalul Jude]ean
Nu au lipsit scenariile, la plecarea lui Vasilic\ Pu[ca[u din spitalul sucevean. Rudele acestuia s-au pl=ns c\ este preluat f\r\ medic, c\ `n momentul `n care au intrat `n salon cei veni]i s\ `l ridice `n vederea transport\rii sale c\tre ambulan]a ce urma s\ `l duc\ la Otopeni pentru a fi preluat de autorit\]ile austrice, Pu[ca[u a le[inat. „Unde s\-l duci `n a[a hal?” s-au exprimat rudele acestuia `n momentul `n care afaceristul sucevean era cobor=t pe targ\ c\tre ambulan]\. ~n ciuda `mpotrivirii lor, b\rbatul a fost transportat, flancat de masca]i [i poli]i[ti p=n\ la autospeciala ambulan]ei, portierele din spate ale ma[inii s-au `nchis [i Vasilic\ Pu[ca[u [i-a `nceput `n acest fel drumul c\tre Austria.
~n continuarea „dramei” suferite de Pu[ca[u pe calea spre arestul austriac, unele voci au sus]inut c\ imediat ce a fost preluat pe aeroportul Otopeni de c\tre medicul austriac, suceveanului i s-ar fi t\iat ghipsul ce `l avea pus de medicii rom=ni `n jurul trupului, `n urma opera]iei la coloana vertebral\ pe care o suferise, pentru a se certifica existen]a afec]iunilor pe care acesta le-a invocat [i pentru care a fost operat. Aceast\ versiune nu a fost `ns\ confirmat\.
N Ambasada Austriei a f\cut presiuni pentru extr\darea lui Pu[ca[u
Curtea de Apel Suceava a primit de la Ambasada Austriei la Bucure[ti `nc\ de la `nceputul dezbaterii cazului de extr\dare a lui Vasilic\ Pu[ca[u o scrisoare imperativ\ `n care s-a adus la cuno[tin]\ probleme grave ap\rute `n procedura de executare `n Rom=nia a mandatului european de arestare emis pe numele susnumitului, cer=ndu-se sprijinul `n solu]ionarea acestui caz.
~n respectiva scrisoare se specific\ faptul c\ `n data de 9 ianuarie 2012, autorit\]ile judicare austriece au emis un mandat european de arestare pe numele cet\]eanului rom=n Vasilic\ Pu[ca[u, „pentru comiterea de fapte penale cu consecin]e deosebit de grave (suspiciune de t=lh\rie grav\, `n dou\ r=nduri, circumstan]ele `n care a avut loc comiterea infrac]iunilor fiind descrise `n mandatul european de arestare)”
~n textul scrisorii respective se arat\ `n continuare c\ „de[i procurorul de caz desemnat din cadrul Pachetului de pe l=ng\ Curtea de Apel Suceava propusese arestarea preventiv\ `n vederea pred\rii c\tre statul solicitant, judec\torul de caz a respins propunerea procurorului [i a dispus doar interdic]ia de a p\r\si localitatea pe o perioad\ de 30 de zile.
Pe baza recursului formulat de procuror [i admis de ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie, s-a dispus arestarea preventiv\ a persoanei solicitate pentru o perioad\ de 29 de zile, aceasta fiind `n prezent `n arestul IPJ Suceava”.
Nimic neobi[nuit p=n\ `n acest moment, aceste informa]ii viz=nd pe Vasilic\ Pu[ca[u fiind publicate pe parcursul judec\rii termenelor `n dosarul lui de extr\dare.
Frazele care urmeaz\ `n scrisoarea semnat\ de ambasadorul Austriei, dr. Michael Schwarzinger, prezint\ `ntr-o cu totul alt\ lumin\ interesul p\r]ii austriece de a clarifica problema Pu[ca[u: „Ambasada Austriei din Bucure[ti de]ine date [i informa]ii, conform c\rora eliberarea persoanei solicitate ar fi iminent\ [i de aceea doresc s\ subliniez `n mod expres, c\ voi face uz de toate mijloacele diplomatice adecvate pentru a m\ `ncredin]a de punerea `n aplicare a mandatului european de arestare. ~n acest context, reiterez faptul c\, p=n\ la decizia definitiv\ privind executarea mandatului european de arestare, autoritatea judiciar\ de executare din Rom=nia are obliga]ia de a asigura `ndeplinirea condi]iilor materiale necesare unei pred\ri efective a persoanei, `n conformitate cu art. 17 alin. 5 al Deciziei Cadru 2002/584/JAI a Consiliului, privind mandatul european de arestare [i procedurile de predare `ntre statele membre”. Scrisoarea ambasadorului austriac mai arat\ c\ pentru autorit\]ile judiciare austriece mecanismul mandatului european de arestare reprezint\ un pilon important al securit\]ii interne `n Europa, o „piatr\ de temelie” a cooper\rii judiciare „`ntr-un spa]iu de libertate, securitate [i justi]ie. „Doresc s\ v\ atrag aten]ia asupra faptului c\ refuzul de a executa mandatul european de arestare contravine principiilor [i dispozi]iilor cuprinse `n diferite conven]ii `n domeniul execut\rii reciproce a mandatelor de arestare [i al extr\d\rii, conven]ii la care Rom=nia [i Austria sunt p\r]i, care au fost aprobate de statele membre [i care fac parte din acquis-ul Uniunii”, se arat\ `n finalul scrisorii semnate de ambasadorul austriac Michael Schwarzinger.
N pre[edintele Cur]ii de Apel Suceava, Cezar H=ncu: „am fost avertiza]i asupra unor posibile interven]ii nelegale”
Pre[edintele Cur]ii de Apel Suceava, Ceza H=ncu a confirmat c\ au fost sesiz\ri din partea Ambasadei Austriei privind aten]ia acordat\ solu]ion\rii cu celeritate [i maxim\ corectitudine a acestui dosar, fiind transmis\ `n acest sens o scrisoare c\tre pre[edintele Cur]ii de Apel Suceava. „ Prin acesta ne avertizeaz\ asupra unor posibile interven]ii nelegale `n cauz\ [i s-a solicitat respectarea uzan]elor prin care Rom=nia, inclusiv Justi]ia rom=neasc\ [i le-a asumat `n baza deciziei cadru a Consiliului Europei. ~nt=rzierile de mai pu]in de dou\ luni au fost cauzate de solicit\rile avoca]ilor lui Vasilic\ Pu[ca[u privind certitudinea acord\rii tuturor garan]iilor referitoare la respectarea drepturilor sale `n Austria [i pentru rezolvarea situa]iei medicale intervenite”, a explicat pre[edintele Cur]ii de Apel Suceava, Cezar H=ncu.
N pentru ce a fost extr\dat Vasilic\ Pu[ca[u
Vasilic\ Pu[ca[u este acuzat c\ în noaptea de 7 aprilie 2005 în Leobersdorf, ac]ionând în comun cu o alt\ persoan\, în mod con[tient [i inten]ionat, a ob]inut bunuri mobile str\ine prin constrângerea unor persoane [i punerea în pericol real a integrit\]ii corporale sau a vie]ii, cu inten]ia ca prin însu[irea acestora s\ se îmbog\]easc\ pe cale nejust\ pe sine sau pe o ter]\ persoan\, prin faptul c\ a p\truns for]at în filiala institu]iei Sparkasse Leobersdorf, c\ a a[teptat acolo sosirea angaja]ilor [i i-a constrâns apoi pe ace[tia, sub amenin]area cu un pistol, s\ deschid\ seiful [i s\-i predea suma de 262.105 Euro în numerar; numitul s\vâr[ind tâlh\ria cu uz de arm\. Învinuitul este de asemenea suspect de a fi ob]inut în noaptea de 1.4.2005 în Klagenfurt, ac]ionând în complicitate cu o alt\ persoan\, în mod con[tient [i inten]ionat, prin constrângerea unor persoane [i punerea în pericol real a integrit\]ii corporale sau a vie]ii – acestora, bunuri mobile str\ine, cu inten]ia ca prin însu[irea acestora s\ se îmbog\]easc\ pe cale nejust\, prin faptul c\ a p\truns prin efrac]ie în filiala local\ a institu]iei Sparkasse [i a a[teptat pân\ la sosirea angaja]ilor, obligându-i sub amenin]area unui pistol la deschiderea seifului [i predarea unei sume în valoare de aprox. 70.000,– Euro, comiterea acestei tâlh\rii având loc tot cu uz de arm\. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Mănăstirea Teodoreni se va extinde începând cu anul viitor

Un nou corp de chilii va fi construit, cel mai probabil de anul viitor sau …