Wednesday , February 1 2023

Vasile Armenean si Dumitru Mihalescul, aceiasi doi suceveni `n topul miliardarilor Forbes

Vasile Armenean si Dumitru Mihalescul – singurii suceveni prezenti `n ultimii ani `n topul Forbes. Foto: Adevarul
Averile patronilor de la Betty Ice [i de la Marelvi au r\mas practic neschimbate de la un an la altul n Armenean este plasat `n top 500 de miliardari pe locul 253 – cu o avere estimat\ `ntre 18 [i 19 milioane de euro n Dumitru Mihalescul [i familia se afl\ pe pozi]ia 472 `n top, cu o avere apreciat\ `ntre 7 [i 8 milioane de euro
Revista Forbes a publicat edi]ia de anul acesta al topului 500 de miliardari, top condus, precum se [tie, deta[at de omul de afaceri Dinu Patriciu, care are o avere estimat\ de 2,2 miliarde de euro.
Ca [i anul trecut, jude]ul Suceava se reg\se[te `n acest clasament cu numai doi oameni de afaceri care au averi plasate `n primele 500 cele mai puternice din ]ar\. Pe locul 253 este plasat “regele `nghe]atei”, Vasile Armenean, cu o avere estimat\ `ntre 18 [i 19 milioane de euro. Conform Forbes, Vasile Armenean, proprietarul produc\torului de `nghe]at\ Betty Ice, are a[tept\ri mari de la acest an, semn c\ pentru el criza nu este dec=t o amintire nepl\cut\. El [i-a planificat s\ inaugureze oficial fabrica [i sediul Betty Ice, dup\ un program investi]ional derulat pe parcursul a [ase ani [i dup\ cheltuieli ce s-au ridicat la circa 30 de milioane de euro [i urm\re[te majorarea `ncas\rilor companiei sale cu 15 procente `n acest an fa]\ de anul 2010, put=ndu-se astfel ajunge pe tot anul 2011 la un rulaj de 22 de milioane de euro. ~n articolul ce-i este dedicat, extins pe dou\ pagini `n publica]ia Forbes, se arat\ c\ pe termen lung, Betty Ice vizeaz\ dezvoltarea pe termen lung a gelateriilor proprii – magazine specializate `n v=nzarea de `nghe]at\ [i produse preparate pe baza `nghe]atei. Anul acesta, dou\ noi gelaterii au fost deschise la Oradea [i Sibiu urm=nd ca anul viitor astfel de magazine s\ fie inaugurate `n Bra[ov [i Cluj. Vasile Armenean `[i propune ca `n urm\torii cinci ani s\ func]ioneze cel pu]in zece gelaterii sub brandul pe care l-a creat.
N a plecat `n Austria [i s-a `ntors cu o idee de milioane de euro
La v=rsta de 17 ani, Vasile Armenean a plecat din Rom=nia c\tre Austria. ~n Iugoslavia a fost prins [i returnat `n Rom=nia. Nu a fost `ncarcerat, pentru c\ era minor. Dup\ ce a `mplinit 18 ani, a `ncercat din nou s\ plece din ]ar\. A fost prins [i pentru c\ era major, nu a sc\pat la fel de u[or. A fost `ncarcerat [i a executat opt luni de `nchisoare. Nu s-a dat b\tut [i a `ncercat [i a treia oar\. De aceast\ dat\ cu succes. Ajung=nd `n Austria, a lucrat mai `nt=i la o fabric\ ce producea ochelari de soare. Contactul cu industria `nghe]atei l-a avut c=nd un prieten l-a rugat s\ vin\ s\ repare un utilaj ce se defectase `ntr-o asemenea fabric\. Acolo a observat cum func]ioneaz\ o asemenea unitate, cum sunt preparate produsele [i s-a g=ndit c\ ar fi o afacere bun\ pentru Rom=nia. ~n vara anului 1990, `ntors `n ]ar\, a `nceput s\ v=nd\ `nghe]at\ la cornet, `ntr-o sta]ie de autobuz din Suceava. La 20 de ani de la lansarea afacerii Betty Ice, Armenean a ajuns s\ de]in\ una dintre cele mai moderne capacit\]i de produc]ie  de acest gen din Europa, produc]ia zilnic\ fiind de circa 100 de tone de `nghe]at\. A ajuns s\ se bat\ pentru suprema]ie cu gigan]i din bran[\, precum Nestle.
N Dumitru Mihalescul [i familia, pe locul 472 `n topul Forbes
A doua prezen]\ sucevean\ `n topul; Forbes 500 de miliardari este omul de afaceri din R\d\u]i Dumitru Mihalescul care, `mpreun\ cu familia de]ine o avere estimat\ anul acesta `ntre 7 [i 8 milioane de euro, comparabil\ cu cea de anul trecut, c=nd cifra era mai precis\ – 8 milioane. Forbes arat\ c\, de[i pia]a de electronice, electorcasnice [i IT a continuat [i `n anul 2010 trendul descendent, afacerea familiei Mihalescul s-a men]inut `n grafic. Distribuitorul de profil din R\d\u]i a `nregistrat anul trecut o cifr\ de afaceri de 171 milioane de lei (circa 40 de milioane de euro). Rulajul `n lei a fost peste cel de acum doi ani (care s-a ridicat la valoarea de 165 de milioane), chiar dac\ diferen]a de curs valutar a mai t\iat din `ncas\rile `n moneda european\. Principala firm\ a familiei Mihalescul, Marelvi Impex a fost `nfiin]at\ `n anul 1995, so]ia omului de afaceri, Elvira, fiind unicul ac]ionar al firmei. De aceea, afacerea Marelvi a fost conturat\ ca una de familie, to]i fiind implica]i `n conducerea ei. Dumitru Mihalescul este director general iar una dintre cele trei fete ale familiei este director adjunct. Firma asigur\ distribu]ia na]ional\ pentru m\rci precum Arctic, Whirlpool, Bosch. Compania de]ine un depozit central la R\d\u]i. (O.S.)

Vezi si

Anul acesta va fi reluată licitația anulată în pandemie pentru modernizarea a 10 locuri de joacă din Suceava

Primăria Municipiului Suceava va relua modernizarea unui număr de 10 locuri de joacă din oraș …