Friday , September 17 2021

Vanatorii suceveni au incheiat sezonul de vanatoare la mistreti

Ieri a fost ultima zi din acest sezon c=nd v=n\torii mai puteau sta la p=nd\ [i ochi porcii s\lbatici, conform legislaţiei `n vigoare. Potrivit [efului Biroului V=n\toare din cadrul Direc]iei Silvice Suceava, Cristi Tomniuc, `n jude] v=n\toarea la mistre]i  a fost foarte bine organizat\ pe fondurile de v=n\toare iar al\turi de silvicultorii suceveni s-au aflat [i v=n\tori str\ini. P=n\ la sf=r[itul lunii ianuarie din cota de recolt\ de 156 de exemplare `n c\tarea pu[tii c\zuser\ 114 mistre]i.
~n acest sezon de v=n\toare, silvicultorii suceveni au avut drept colegi un grup de v=n\tori spanioli care `n numai trei zile au `mpu[cat 48 de exemplare `n p\durile în p\durile de pe raza ocoalelor silvice Marginea, Moldovi]a, Brodina, Putna, Bro[teni, dar [i pe cele aproximativ 400 ha de  p\dure ale ]arcului de la Marginea.
Pentru v=nat mistre] adult taxa de împu[care este cuprins\  între 250-1.500 euro în func]ie de metoda de v=n\toare.  Cea mai mica taxa de  împu[care  este la purcelul mistre] – 100 euro.
{i v=n\torii din cadrul Societ\]ii de V=n\toare “Bucovina” Suceava sunt mul]umi]i de cota de recoltare a mistre]ilor. “Avem doar dou\ fonduri de v=n\toare la Baia [i Solca, cota de recoltare fiind repartizat\ de la Ministerul Mediului [i P\durilor de 20 de exemplare pentru acest sezon `ns\ am realizat doar 18. {i la iepuri am reu[it s\ realiz\m `ntreaga cot\ de recoltare. Fa]\ de alte sezoane de v=n\toare `n acest an am revenit la limite normale `n ce prive[te efectivele”, ne-a spus Eugen Nisioi, [eful  Societ\]ii de V=n\toare “Bucovina”.

Coco[ul de munte  va ie[i din schem\

Legea vân\torii [i a protec]iei fondului cinegetic, nr. 407/2006, a fost modificat\ la sfâr[itul anului trecut, printr-o Ordonan]\ de Urgen]\ a Guvernului. Printre schimb\rile prev\zute se num\r\ [i câteva care vizeaz\ coco[ul de munte [i alte p\s\ri. Cristian Tomniuc ne-a spus c\ aceast\ ordonan]\ vine cu câteva nout\]i în ceea ce prive[te sezoanele de vân\toare la anumite specii. De exemplu, dac\ pân\ acum unele p\s\ri, în special cele migratoare, aveau sezonul pân\ în 28 februarie, acesta s-a redus la 20 ianuarie. “Astfel, începând cu 2012, va trebui s\ respect\m acest termen. Tot de atunci, coco[ul de munte nu va mai avea sezon de vân\toare. Pe fondurile de v=n\toare ale Direc]iei Silvice din cota de 698 de exemplare, au fost semnalate 820 de astfel de p\s\ri. Noi st\m chiar foarte bine la num\rul de exemplare.  Probabil, se va vâna doar cu ordin special al ministrului, nu [tim sigur. Specia nu este pe cale de dispari]ie, efectivele men]inându-se oarecum constant, iar femelele oricum nu se împu[c\. Este o directiv\ a Uniunii Europene”, a spus Tomniuc. Silvicultorii suceveni sus]in c\
v=narea coco[ului de munte este „extraordinar de spectaculoas\ [i de frumoas\, îns\ condi]iile meteo din ultimii ani au f\cut s\ protej\m specia în mod involuntar. Coco[ul de munte se g\se[te aproape pe toate fondurile de v=n\toare ale Direc]iei Silvice de la Moldovi]a p=n\ la Brodina [i Pojor=ta”. Vân\torii care `[i  doresc, totu[i, `n palmares [i un coco[ de munte pot participa la ultimul sezon de vân\toare la aceast\ specie, care va `ncepe pe data de 15 aprilie [i va ]ine pân\ pe 4 mai. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Cum îți asiguri un preț fix la electricitate timp de 12 luni pentru casa ta (P)

Anul acesta a venit cu schimbări importante pe piața de energie electrică, în contextul liberalizării  …