Thursday , February 9 2023

Vamesii si politistii de frontiera cercetati pentru coruptie cer retrimiterea cauzei la Parchet

Vame[ii [i poli]i[tii de frontier\ de la vama Siret acuza]i de mit\ au cerut ieri magistra]ilor de la Curtea de Apel retrimiterea cauzei la Parchet, pentru refacerea urm\ririi penale [i a rechizitoriului n o parte din inculpa]i, `ncuraja]i probabil de faptul c\ colegii lor [i-au recuperat `n instan]\ sumele de bani confiscate, au depus [i ei la r=ndul lor cereri de restituire pentru bunurile confiscate venind cu scuze [i pretexte cel pu]in ciudate
~n cursul zilei de ieri, poli]i[tii [i vame[ii implica]i `n scandalul de corup]ie de la Siret s-au prezentat din nou `n fa]a instan]ei. ~n [edin]a `nceput\ de la ora 11.00 au fost expuse mai `nt=i concluziile formulate de ap\r\tori. Ace[tia au declarat c\ exist\ unele neregularit\]i privind actul de sesizare a urm\ririi penale, subliniind c\ `n rechizitoriu nu este trecut\ concret valoarea prejudiciului creat, Direc]ia General\ Anticorup]ie f\c=nd o descriere cu caracter general referitor la aceast\ problem\. De asemenea, `n cazul unor inculpa]i, s-a invocat c\ nu au fost `ndeplinite toate actele cu privire la urm\rirea penal\, iar `n cazul altor inculpa]i avoca]ii au sus]inut c\ cercetarea penal\ nu a fost `nceput\ `n mod legal. Totodat\, vame[ii [p\gari au mai men]ionat c\ instan]a nu este legal sesizat\ `n privin]a rechizitoriului. ~n cazul inculpa]ilor Virgil Buliga [i Ionel G=z\, ap\r\torul a eviden]iat c\ de[i ace[tia [i-au recunoscut faptele, persoanele care au dat mit\ nu au fost identificate [i nici sumele de bani implicate nu au fost stabilite. Din aceste motive, avoca]ii au cerut restituirea cauzei la Parchet, pentru refacerea urm\ririi penale [i a rechizitoriului.
Cu privire la aceste concluzii formulate de ap\r\torii inculpa]ilor, procurorul a precizat c\ sesizarea urm\ririi penale este `ntocmit\ legal [i toate dispozi]iile necesare au fost respectate. De asemenea, procurorul a mai ]inut s\ sublinieze c\ exist\ neregularit\]i de natur\ s\ duc\ la refacerea urm\ririi penale sau a rechizitoriului, a[a cum cer avoca]ii.
n inculpa]ii `[i cer bunurile `napoi, sus]in=nd c\ au fost confisca]i banii p\rin]ilor sau ai copiilor
~n [edin]a de ieri de la Curtea de Apel Suceava au fost formulate mai multe cereri, majoritatea const=nd `n restituirea bunurilor confiscate `n urma perchezi]iilor [i `n ridicarea sechestrului asigurator. Astfel s-au `nregistrat [apte cereri de restituire de bunuri din care, `n cazul a dou\ cereri, judec\torul a constatat lips\ de procedur\, deorece autorii respectivelor cereri nu erau prezen]i. ~n acest sens, vame[ii [i poli]i[tii de frontier\ b\nui]i de corup]ie s-au pl=ns c\ sumele de bani confiscate nu ar apar]ine lor, ci altor persoane, respectiv p\rin]ilor, copiilor sau partenerilor de c\snicie. Au fost invocate fel de fel de motive pentru a se reu[i recuperarea bunurilor confiscate, care de care mai ciudate [i mai n\stru[nice. Inculpatul Ovidiu Vasile Sasu a venit cu dou\ cereri scrise de so]ie [i de soacr\ `n care se arat\ c\ banii confisca]i ar fi provenit nu din [pag\ ci de la mama acestuia [i din darurile de nunt\ primite. ~n cazul lui Dorin Sorin Strugar s-a sus]inut c\ nu exist\ indicii c\ sumele [i bijuteriile confiscate ar fi provenit din mit\. Acesta chiar a declarat `n fa]a judec\torului c\ `n momentul perchezi]iei domiciliare, banii se aflau `n biblioteca copiilor [i `n consecin]\ acei banii erau ai lor. A[adar, dup\ spusele inculpatului acuzat de corup]ie, ar fi fost confisca]i banii de ur\tur\ ai copilului cel mic [i banii de facultate ai b\iatului mai mare.
De asemenea, a mai fost formulat\ [i o cerere de revocare a interdic]iei de a nu p\r\si ]ara pentru inculpatul Laz\r Ungureanu. Acesta, obi[nuit probabil cu sumele mari de bani, le-a cerut magistra]ilor s\-l lase s\ plece la munc\ `n str\in\tate deoarece `n ]ar\ se c=[tig\ foarte pu]in.
Cu privire la cererile formulate de inculpa]i, instan]a a am=nat pronun]area pentru data de vineri, c=teva dosare fiind trimise la Bucure[ti, deoarece DNA a formulat un recurs `mpotriva cererilor de restituire de bunuri, aprobate de judec\tori la termenul trecut.
Amintim c\ la termenul trecut judec\torii au admis majoritatea cererilor `naintate de vame[ii [i poli]i[tii de frontier\ de la vama Siret [i au decis s\ le restituie acestora sumele de bani confiscate. ~n acest sens, instan]a a admis cererea formulat\ de petenta Bujoreanu Elena având ca obiect restituire bunuri [i a dispus restituirea c\tre aceasta a sumelor de 23.000 lei  [i 2160 euro ridicate cu ocazia perchezi]iei domiciliare efectuate la data de 3 februarie anul curent. De asemenea [i Pavlovici Gheorghe, Pavlovici Minodora, Pavlovici Tatiana, rude fiind, [i-au recuperat o parte din banii confisca]i. ~n contul acestora au fost restituite  sumele de 700 euro (parte din suma de 900 euro) [i 6674 lei (parte din suma de 9814  lei). Tototdat\, Curtea de Apel Suceava a admis în parte la termenul trecut [i cererea formulat\ de inculpatul Sumanariu Sorin având ca obiect restituire bunuri [i a dispus restituirea c\tre acesta a sumei de 4600 lei (parte din suma de 22000 lei). (Paul BONDAR)

Vezi si

ISU Suceava: 10 incendii provocate de coșurile de fum necurățate sau neizolate în doar 24 de ore

Încă de la debutul sezonului rece, dar și pe toată perioada acestuia, Inspectoratul pentru Situații …

No comments

  1. Dati-le banii inapoi dar puneti sechestru pe toate bunurile pe care le-au facut furand statul . Nu exista exceptie . Toti s-au pricopsit incalcand legea si mai rau , dand un exemplu si altora cum se poate trai bine facand mai nimic .