Friday , March 1 2024

V-au pacalit constructorii de mansarde? Dati-i urgent in judecata!

Lucrarea de pe strada Luceafarului, la blocul E52, scara A – exemplu de mansardare ratata, care face zile negre locatarilor

N aceasta este singura solu]ie recomandat\ de primarul Ion Lungu n el spune c\ va face o “list\ neagr\” a antreprenorilor de mansarde care nu respect\ `n]elegerile f\cute cu locatarii n “constructorilor care `[i bat joc de suceveni nu le vom mai acorda autoriza]ii de construire”, a declarat primarul Lungu

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, nu d\ nicio speran]\ locatarilor blocului de pe strada Luceaf\rului, care au intrat `n iarn\ cu acoperi[ul spart [i o caricatur\ de mansard\ lipit\ deasupra. {ingura [ans\ recomandat\ este ca ace[tia s\ dea `n judecat\ pe antreprenorul care nu s-a achitat de obliga]ia de a finaliza lucr\rile trecute de la unul la altul timp de doi ani. “Din p\cate, Prim\ria este neputincioas\ `n fa]a unei asemenea situa]ii. Ce putem noi face este s\ d\m asisten]\ de specialitate `n domeniul urbanistic [i juridic oamenilor care locuiesc acolo, dar prim\ria nu poate altfel interveni din punct de vedere legal pentru c\ nu este parte `n contract”, a declarat Ion Lungu, care a ar\tat c\ singura solu]ie este adresarea la instan]a de judecat\ iar institu]ia pe care o conduce va asigura, `n aceast\ situa]ie, consultan]a juridic\.
Primarul municipiului a adresat [i o recomandare c\tre sucevenii care se afl\ `n aceste situa]ii s\ ca[te foarte bine ochii atunci c=nd sunt ademeni]i s\ semneze astfel de angajamente de colaborare cu antreprenori care fac mansard\ri [i s\ colaboreze `n astfel de demersuri cu asocia]iile de proprietari “pentru c\ acestea au personalitate juridic\ [i o alt\ for]\ de a se lupta cu ace[ti constructori neserio[i”, a completat primarul Ion Lungu.
El a mai spus c\ Prim\ria va face o “list\ neagr\” a acestor a[a-zi[i antreprenori de mansarde care nu respect\ `n]elegerile f\cute cu locatarii. “Constructorilor care `[i bat joc de suceveni nu le vom mai acorda autoriza]ii de construire”, a declarat primarul Lungu.
Pe strada Luceaf\rului din cartierul George Enescu al municipiului re[edin]\ de jude], la blocul E52, scara A, `n prim\vara acestui an a `nceput construc]ia unei mansarde, la doi ani dup\ ce se semnase o conven]ie civil\ de acord pentru ridicarea acesteia, din partea locatarilor iar aceasta a fost mutat\ din m=n\ `n m=n\ p=n\ a ajuns la Florin {utu, cunoscut  ca unul dintre cei mai activi constructori de mansarde `n municipiul Suceava, `n anii trecu]i. Trei echipe diferite au `nceput lucr\rile la noua mansard\, abandon=ndu-le pe r=nd, fiindc\ nu au fost pl\ti]i. Izola]ia de pe acoperi[ul blocului a fost `ns\ distrus\ iar apa pluvial\ a intrat prin plan[ee, `n apartamente, distrug=nd tot ce a g\sit `n cale. Florin {utu argumenteaz\ c\ nu are momentan bani s\ termine investi]ia. Gurile rele spun c\ acesta s-a `ndatorat at=t de mult `n momentul `n care se credea unul dintre “regii mansardelor” din Suceava `nc=t dup\ ce criza [i-a intrat `n drepturi, a intrat efectiv `n colaps financiar.
N Mansardarea blocurilor, o afacere `nceput\ cu entuziasm acum trei ani, d\r=mat\ de criz\
~ncep=nd din anul 2007, `n municipiul re[edin]\ de jude] s-au construit sute de apartamente la mansarda blocurilor din cartierele ora[ului, foarte pu]ine pe firme, foarte multe `n nume propriu, de c\tre diferite persoane care au primit acceptul locatarilor s\ adauge un etaj `n plus de locuin]e la o bun\ parte dintre blocuri. Analiz=nd autoriza]iile eliberate de Consiliul Local, se pot identifica adev\ra]i “regi” ai mansardelor, care au finan]at construirea unui adev\rat al doilea ora[, peste cel vechi, exist=nd suspiciuni c\ zecile de locuin]e astfel ridicate [i destinate ulterior v=nz\rii nu au fost `nregistrate la fisc, cu plata contribu]iilor aferente, `n special a TVA-ului.
Persoane precum Mihai C\t\lin Buc\tariu, Cristian Turiciannu, Alexandru Toma, Florin {utu, Bogdan Pascari etc., au construit mansarde cu zeci de apartamente peste blocurile vechi, pe care [i-au propus s\ le valorifice ulterior. Mai `nt=i a trebuit convins pre[edintele de asocia]ie, dup\ aceea administratorul, la urm\ [eful de scar\, care la r=ndul s\u a trebuit s\ duc\ munc\ de convingere cu locatarii, pentru a accepta asemenea [antier deasupra capetelor lor. Mai `nt=i, locatarii au fost momi]i c\  li se va zugr\vi fa]ada. Ulterior, antreprenorilor  constructori de mansarde le-a fost smuls\  promisiunea c\ li se la schimba u[a de la intrare [i vor avea interfon. Cei mai pu]ini, negociind la s=nge, au ob]inut ca schimb pentru partea de condomeniu pe care au cedat-o, izolarea termic\ a blocului.
Sunt, din anul 2007 [i p=n\ `n prezent, peste 500 de autoriza]ii de mansardare a blocurilor din Suceava aprobate `n [edin]\ de consiliul local pentru antreprenori priva]i. Antreprenorii care nu au reu[it s\  `[i rezolve obiectivele propuse `n 2007 [i 2008, au ajuns acum `n stare de colaps financiar. Banii `ncasa]i de la virtualii beneficiari ai noilor apartamente, dac\ au fost pl\ti]i, s-au cheltuit, lucr\rile nu au fost finalizate iar locatarii care au fost de acord cu ridicarea deasupra apartamentelor a unor mansarde  se v\d acum `n situa]ia de a regreta faptul c\ au semnat acte care nu `i protejeaz\ `n fa]a iernii care s-a instalat deja. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Gheorghe Flutur a semnat vineri certificatul de urbanism pentru rețelele de gaze naturale în comunele Marginea și Horodnic de Sus

Este vorba de o investiție de aproximativ 15 milioane de euro, de care vor beneficia …

No comments

  1. Bravo domnule primar,halal sprijin pentru populatie.Dar daca am fi in perioada de alegeri ce promisiuni am primi…Acum ii doare undeva unde soarele patrunde mai greu.Sa va fie rusine,mai vreti sa castigati ina un mandat? Sa va lingeti pe bot.Rusine sa va fie!

  2. Cum nu poate interveni daca primaria a dat in primul rand autorizatii ! CUM SE POATE UNA CA ASTA !? MINTE IN FATA ASTA DOAR EL A DAT AUTORIZATIILE DE CONSTRUCTIE PENTRU CASELE ALEA DE TIGANI.

  3. Locatarii acestui bloc de credeti ca au dat la ziar kestia asta,k au prea multi bani??Credeti k isi pot prmite un avocat ?? Nu cred. Au patit-o, da e adevarat dar merita sa ii ajutam totusi vine iarna, vin sarbatorile ii putem lasa asa????

  4. Sa se puna altul in locul lor!!!!!!!!!!

  5. Solidaritate?????Doar atat? Sa va fie rusine!!!!! Totusi toti sunt platitori de taxe.