Tuesday , December 6 2022

‘Utilizator experimentat’- calificativul majoritar obtinut de candidatii suceveni la prima proba a bacului

Rezultatele finale ale primei probe au bucurat pe majoritatea examina]ilor. Pentru multe din liceele jude]ului, dou\ zile au fost suficiente pentru a evalua elevii `nscri[i la proba A
Miercuri, 8 iunie, a fost ultima zi `n care elevilor care sus]in `n aceast\ sesiune examenul de bacalaureat, li s-au evaluat competen]ele lingvistice de comunicare oral\ în limba român\.
Cerin]e simple [i profesori `n]eleg\tori. A[a pare s\ se fi desf\[urat primele trei zile de bacalaureat dedicate probelor orale, asta judec=nd [i dup\ calificativele mai mult dec=t mul]umitoare ob]inute de elevii suceveni.
Asemeni mai multor colegii, licee tehnice [i grupuri [colare din jude], Colegiul Na]ional „{tefan cel Mare” a `ncheiat `nc\ de mar]i evaluarea celor 205 de elevi `nscri[i. Din acest total, 12 candida]i au fost desemna]i ca fiind „utilizatori avansa]i”, restul de 209 fiind evalua]i drept „utilizatori experimenta]i”.
Cele mai bine rezultate, dup\ cele trei zile de examinare, s-au `nregistrat la Colegiul Na]ional „Petru Rare[”, unde doar trei elevi din 230 care au sus]inut proba, au fost nota]i cu calificativul ‚avansat’. La cele dou\ colegii sucevene, niciun elev nu a fost notat cu calificativul ‚utilizator mediu’.
La Colegiul de Informatic\ „Spiru Haret” s-au `nscris pentru sus]inerea primei probe a bacului, 141 de absolven]i, 3 dintre fiind nota]i cu calificativul minim, 32 au ob]inut calificativul ‚avansat’, restul fiind aprecia]i ca fiind experimenta]i `n comunicare oral\ `n limba rom=n\.
La Colegiul de Art\ „Ciprian Porumbescu”, `n primele dou\ zile ale bacalaureatului, `n care s-au evaluat to]i cei 105 de elevi `nscri[i, 29 au fost nota]i cu men]iunea de ‚utilizator avansat’, 15- ‚utilizator mediu’ [i 61- ‚utilizator experimentat’. La nivelul municipiului Suceava, liceul care a evaluat cei mai mul]i elevi (363) a fost Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir”, unii candida]i fiind programa]i pentru sus]inerea probei orale [i miercuri, `ncep=nd cu orele 18:00.
La Liceul cu Program Sportiv, 143 au sus]inut proba A a bacalaureatului, majoritatea acestora (77) fiind aprecia]i ca ‚experimenta]i’, 10- ‚utilizatori mediu’ [i 55- ‚utilizatori avansa]i’. La toate liceele din jude], calificativul maxim a fost majoritar, excep]ie f\c=nd doar Liceele Particulare Nr. 1 [i „Virgil Madgearu”.
Dac\ la debutul bacalaureatului, mul]i elevi s-au ar\tat `nc=nta]i de sistemul de notare al probelor orale, care practic permite tuturor elevilor promovarea probelor de evaluare a competen]elor, c=]iva absolven]i s-au ar\tat nostalgici dup\ vechea modalitate de notare. „Media bacalaureatului se va ob]ine doar din notele probelor scrise, probe care sunt destul de dificile. De regul\, `n anii trecu]i, notele probelor orale erau destul de mari, iar asta majora cu multe zeci de sutimi media general\ a bacalaureatului”, a declarat o elev\ a Colegiului Na]ional „Mihai Eminescu”.
N ast\zi debuteaz\ probele de evaluare a competen]elor digitate
Ast\zi, `ncep=nd cu orele 12:00 se d\ startul probei D, de evaluare a competen]elor digitale, care se va derula pe parcursul zilelor de 10, 14,15,16 [i 17 iunie. O mare parte din elevii absolven]i nu vor sus]ine proba D a bacalaureatului, `ntruc=t de]in ‚Permisul European de Conducere a Computerului’ (European Computer Driving Licence- ECDL), ace[tia echival=nd proba digital\ cu rezultatele ob]inute `n cadrul acestor concursuri recunoscute interna]ional.
Potrivit metodologiei de organizare [i desf\[urare a examenului de bacalaureat, evaluarea competen]elor digitale se face, pentru fiecare candidat `n parte, de c\tre doi profesori examinatori, dintre care unul este cadrul didactic care a predat informatica la clas\, iar cel\lalt este un alt cadru didactic, de aceea[i specialitate, din unitatea de `nv\]\m=nt.
Proba D se va desf\[ura `n laboratoarele de informatic\ din liceele jude]ului. Rezultatele pe care eleviile le vor ob]ine la acest examen nu se pot contesta.
Neregulile sesizate `n organizarea [i desf\[urarea examenului de bac se pot raporta la num\rul telefonic 0800 801 110 (linie telefonic\ gratuit\), care poate fi apelat zilnic, între orele 9:00 [i 19:00. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

De Moș Nicolae, Gheorghe Flutur a dus daruri unei tinere familii din Șcheia care are cvadrupleți

Marți, 6 decembrie, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a vizitat familia Balan, o familie …