Sunday , November 27 2022

USV va organiza `n acest an a V-a editie a concursului “Student pentru o zi”

Elevii claselor a XI-a [i a XII-a vor putea lua parte [i `n acest an la
concursul „Student pentru o zi”, organizat de Universitatea „{tefan cel Mare” N premiile acordate c=[tig\torilor vor fi `n valoare de peste 25.000 de lei, la aceast\ sum\ ad\ug=ndu-se [i certificate de agrementare care vor permite admiterea elevilor `n cadrul USV la locuri f\r\ tax\ N al\turi de Suceava, Boto[ani, Neam] [i Pa[cani, la edi]ia din acest an, elevi [i profesori din jude]ele Bistri]a [i Hunedoara vor participa la competi]ie

Universitatea “{tefan cel Mare” organizeaz\ `n acest an a V-a edi]ie a concursului regional pentru elevi “Student pentru o zi”. Competi]ia va avea loc `n cursul lunii aprilie [i se adreseaz\ elevilor de clasa a XI-a [i a XII-a, ace[tia put=nd concura `n domeniile Economie, Biologie vegetal\, Informatic\, Francez\, Electronic\-Automatiz\ri, Fizic\, Român\, Englez\, German\, Spaniol\, Istorie, Geografie [i {tiin]e Socio-Umane.
“Ultimele evenimente desf\[urate `n cadrul USV au decalat calendarul concursului. MECTS a aprobat includerea competi]iei “Student pentru o zi” `n calendarul s\pt\m=nii “Educa]ia altfel”, astfel `nc=t probele adresate elevilor claselor a XII-a se vor desf\[ura `n perioada 2-5 aprilie. Dac\ anul trecut concursul se adresa elevilor din regiunea Nord-Est (Suceava, Boto[ani, Neam] [i Pa[cani), ca [i noutate, `n edi]ia acestui an, am inclus [i jude]ele Bistri]a [i Harghita”, a declarat Mihai Dimian, coordonatorul proiectului.
Premiile totale însumeaz\ peste 25.000 lei la care se adaug\ [i certificate de agrementare ce permit admiterea pe locurile f\r\ tax\, la specializarea dorit\ de c\tre elev din cadrul Universit\]ii „{tefan cel Mare”. “Cheltuielile totale se ridic\ undeva `n jurul cifrei de 50.000 de lei, `ns\ mar]i, `n cadrul [edin]ei Senatului USV se vor purta discu]ii pe marginea acestui subiect, iar ulterior se va aproba [i bugetul final destinat competi]iei”, a mai precizat Mihai Dimian.
Pe parcursul zilelor concursului, elevii participan]i vor avea ocazia de a vizita campusul universit\]ii, de a asista la prelegerile unor cadre universitare [i de a tr\i diverse experien]e academice. Elevii interesa]i de un anumit domeniu de concurs vor face cunoscut\ inten]ia [i propunerea de proiect profesorului din liceul de care apar]ine. Cu acordul acestuia, propunerea se va trimite c\tre Universitatea „{tefan cel Mare”.
Premiile vor fi de 400 de lei pentru locul `nt=i, 300 de lei pentru locul al doilea, iar locul al treilea va fi recompensat cu 200 de lei, ceilal]i participan]i urm=nd a primi diverse premii cum ar fi tricouri sau c\r]i. Elevii participan]i, care nu au ob]inut certificate de agrementare pot participa la un concurs de eseuri ce const\ în prezentarea motiva]iei în leg\tur\ cu decizia lor de a urma un program de studiu în cadrul USV. Consiliul de coordonare al concursului va selecta, pe baza rezultatelor la teste [i a analizei eseului, un num\r de elevi c\rora le va oferi câte un certificat de agrementare din partea universit\]ii.
„Preconiz\m c\ `n total vor fi circa 1.000 de participan]i, elevi, profesori, `nso]itori. Feedback-ul celorlate edi]ii a fost unul foarte bun. Am primit numeroase telefoane de la elevi [i profesori interesa]i de concurs, mul]i manifest=ndu-[i interesul `n vederea particip\rii `n cadrul edi]iei din acest an. ~ncep=nd de luni vom trimite inform\ri c\tre licee despre calendarul concursului, precum [i alte detalii utile”, a completat Dimian. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Conf. univ. dr.  Carmen Cornelia Balan, distins membru al comunităţii academice sucevene, a încetat din viață

Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava a anunțat, sâmbătă,  trecerea la cele veșnice a doamnei conf. …