Sunday , December 4 2022

Ursaciuc, primarul Humorului, confirmat irevocabil colaborator al Securitatii

~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie s-a pronun]at joi, 16 iunie a.c., resping=nd recursul `naintat de primarul ora[ului Gura Humorului dar [i cererea de repunere pe rol a ac]iunii, formulat\ de acesta n `n anul 2008, `nainte de alegerile locale, Marius Ioan Ursaciuc a semnat o declara]ie pe proprie r\spundere c\ nu a fost colaborator al fostei Securit\]i n `mpotriva lui se preconizeaz\ deschiderea unei ac]iuni penale, pentru fals `n declara]ii n fapta se pedepse[te cu `nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend\

~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie (ICCJ) a decis irevocabil – primarul ora[ului Gura Humorului, Marius Ioan Ursaciuc, a fost colaborator al Securit\]ii. Judec\torii instan]ei supreme s-au pronun]at `n acest sens joi, 16 iunie 2011, `n dosarul 31391/3/2008 `n care Marius Ursaciuc a `naintat recurs `mpotriva sentin]ei Cur]ii de Apel Bucure[ti, care `n luna octombrie a anului trecut, a confirmat sesizarea f\cut\ de Consiliul Na]ional pentru Studierea Arhivelor Securit\]ii (CNSAS). ~nalta Curte a respins ca nefondat recursul `naintat de Marius Ioan Ursaciuc, resping=nd [i cererea de repunere pe rol a acestui dosar.
Primarul de Gura Humorului, altcumva om respectat de concet\]eni pentru spiritul practic [i sim]ul gospod\resc de care a dat dovad\ de c=nd a fost ales primar, fiind acum la al doilea mandat, va trebui s\ dea explica]ii, `n condi]iile `n care `mpotriva sa va fi deschis\ o anchet\ sub aspectul s\v=r[irii infrac]iunii de fals `n declara]ii privind con]inutul declara]iei pe propria r\spundere pe care a depus-o la Biroul Electoral Jude]ean `nainte de alegerile din 2008.
N prima hot\r=re `n cazul Ursaciuc, pronun]at\ de Curtea de Apel Bucure]ti `n octombrie 2010
Curtea de Apel Bucure[ti s-a pronun]at, `n data de 7 octombrie anul trecut `n dosarul 31391/3/2008 `n care s-a judecat cererea formulat\ de Consiliul Na]ional pentru Studierea Arhivelor Securit\]ii (CNSAS), prin care se solicita constatarea calit\]ii de colaborator al Securit\]ii pentru primarul PNL al ora[ului Gura Humorului, Marius Ioan Ursaciuc.
Judecata `n acest dosar a fost suspendat\ `n luna mai a anului 2009,  p=n\ c=nd Curtea Constitu]ional\ urma s\ se pronun]e  asupra excep]iilor de neconstitu]ionalitate invocate de Marius Ursaciuc privind mai multe prevederi din Ordonan]a de Urgen]\ nr. 24/2008  privind accesul la propriul dosar [i deconspirarea Securit\]ii.
La aproape un an [i jum\tate de la invocarea excep]iilor de neconstitu]ionalitate, Curtea Constitu]ional\ s-a pronun]at, resping=nd excep]iile invocate de primarul din Gura Humorului. ~n aceste condi]ii, Curtea de Apel Bucure[ti a admis ac]iunea CNSAS [i a constatat calitatea de colaborator al Securit\]ii a lui Marius Ioan Ursaciuc. Sentin]a a fost dat\ cu drept de recurs, drept de care primarul humorean s-a prevalat, depun=nd, `n data de 15 decembrie 2010, recurs `mpotriva sentin]ei ce `l vizeaz\, la ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie.
N dosarul “ALIN”, pus la dispozi]ia instan]ei `n anul 2008
Dosarul `nregistrat `n anul 2008 la Tribunalul Bucure[ti de c\tre Consiliul Na]ional pentru Studierea arhivelor Securit\]ii (CNSAS) prin care s-a solicitat confirmarea statutului de colaborator cu fosta Securitate a primarului ora[ului Gura Humorului, Marius Ursaciuc a fost preluat de Curtea de Apel Bucure[ti, la sf=r[itul anului 2008.
~n vara acelui an, CNSAS a stabilit faptul c\ Ursaciuc a fost colaborator al Securit\]ii, p=n\ `n 1989. CNSAS a constatat c\, pe vremea studen]iei, la Facultatea de Mecanic\ din cadrul Institutului Politehnic Ia[i, Ursaciuc fost recrutat de Securitate iar `n data de 27.06.1985, acesta a semnat cu numele real un angajament de colaborare cu Securitatea [i a preluat din acel moment numele conspirativ de colaborare “ALIN”. Din notele de dirijare [i analiz\ privindu-l pe “ALIN”, precum [i din alte documente, reies obiectivele pe care le avea de urm\rit ALIN în activitatea sa de colaborare cu Securitatea: el trebuia s\ dea cu subsemnatul `n leg\tur\ cu anumite “elemente suspecte” cunoscute de Securitate cu “manifest\ri du[m\noase”, rela]ii suspecte, anturaje cât [i alte persoane care prezint\ interes pentru organele de Securitate [i a fost dirijat pentru încadrarea informativ\ a unei persoane aflat\ în supraveghere informativ\ [i avertizat\ pentru “manifest\ri cu caracter tenden]ios [i ostil [i colportarea [tirilor transmise de postul de radio “Europa Liber\”. Sarcina informatorului ALIN era s\ stabileasc\ “reac]ia dup\ procesul avertiz\rii, cât [i faptul dac\ va continua s\ aib\ manifest\ri du[m\noase”
Din notele de analiz\ a activit\]ii informatorului, note întocmite de ofi]erii de Securitate pe parcursul colabor\rii – perioada 1985-1989 – reiese c\ actualul primar î[i îndeplinea sarcinile trasate [i a furnizat Securit\]ii informa]ii utile, ba chiar a avut ini]iative personale în a da informa]ii despre colegii de studen]ie sau serviciu. De la recrutare (27.06.1985) [i pân\ în august 1988, actualul primar Marius Ursaciuc, a scris [ase note informative al c\ror con]inut s-a referit la persoane aflate în aten]ia Securit\]ii. {i dup\ absolvirea facult\]ii, în 1989, Marius Ursaciuc [i-a continuat colaborarea cu Securitatea. Cu o lun\ înainte de Revolu]ie, pe data de 20.11.1989, el a fost contactat de Securitate pentru reînregistrarea sa în calitate de informator, context `n care t=n\rul inginer de la Fabrica de Produc]ii Industriale [i Prest\ri Servicii Dorohoi era l\udat pentru c\ “relateaz\ f\r\ re]ineri aspecte ce prezint\ interes pentru Securitatea statului” [i “a scris nota de rela]ii [i un material informativ pe care le-a semnat cu numele conspirativ ALIN”
N fals `n declara]ii, ce va fi anchetat de parchet
~n anul 2008, Marius Ioan Ursaciuc semna o declara]ie pe propria r\spundere conform c\reia “cunosc=nd prevederile articolului 292 din Codul Penal cu privire la falsul `n declara]ii, dup\ luarea la cuno[tin]\ a con]inutului Ordonan]ei de Urgen]\ a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar [i deconspirarea securit\]ii, declar prin prezenta, pe propria r\spundere, c\ nu am fost lucr\tor al securit\]ii sau colaborator al acesteia, am luat cuno[tin]\ despre prevederile articolului 5 alineatul 6 din ordonan]a de urgen]\, potrivit c\rora persoanele care depun declara]ia pe propria r\spundere sunt exonerate de obliga]ia asigur\rii protec]iei informa]iilor secrete de stat sau secrete de serviciu”. Potrivit articolului 292 din Codul Penal, “declararea necorespunz\toare adev\rului, f\cut\ unui organ sau institu]ii de stat ori altei unit\]i publice, `n vederea producerii unei consecin]e juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci c=nd, potrivit legii ori `mprejur\rilor, declara]ia f\cut\ serve[te pentru producerea acelei consecin]e, se pedepse[te cu `nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend\”. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Stomatologul Iulian Juncănaru, fost concurent la Chefi la cuțite, găsit mort în casă la doar 39 de ani 

Născut în satul Neagra Broșteni, județul Neamț, Iulian Juncănaru a  învăţat la Liceul ”Nicolae Nanu” …

No comments

  1. se pare da domnului primar se teme sa spuna adevarul

  2. Oricine poate fi bun gospodar daca stie ca o parte din bani se intorc inapoi si atunci se da peste cap sa aduca investitii cat mai multe . Adica se intorc inapoi la portofel . Cam asa sunt toti primarii gospodari .