Monday , September 26 2022

Unul dintre batausii din “Ranch” vrea in libertate ca sa se insoare

Vasile Ioan {tefanov a comp\rut din nou la Tribunalul Suceava, de aceast\ dat\ cu o cerere de liberare provizorie sub control judiciar, rug=ndu-se de judec\tori s\-l scoat\ din arest pentru c\ pe data de 3 iunie urmeaz\ s\ se `nsoare n al\turi de {tefanov, `n fa]a instan]ei s-a prezentat [i Daniel Maruseac, al c\rui recurs `mpotriva m\surii arest\rii preventive s-a judecat abia ieri, pentru c\ avoca]ii s\i au am=nat de mai multe ori cauza

Doi dintre indivizii aresta]i `n urma scandalului din Club Ranch s-au `nf\]i[at vineri, din nou, `n fa]a instan]ei. Vasile Ioan {tefanov a formulat o cerere de liberare provizorie sub control judiciar `n vreme ce Daniel Maruseac s-a prezentat pentru judecarea recursului `mpotriva m\surii arest\rii preventive.
Vasile Ioan {tefanov este primul dintre b\t\u[i de la Ranch arestat. Recursul acestuia a fost respins la sf=r[itul s\pt\m=nii trecute [i, din aceast\ cauz\, avocatul s\u a adresat instan]ei o cerere de liberare provizorie sub control judiciar. Judec\toria Suceava a respins-o `n prim\ faz\, iar {tefanov a atacat aceast\ decizie, cu recurs, la tribunal.
Aspectele invocate de ap\r\tori au fost asem\n\toare cu cele amintite [i la [edin]ele trecute. Avoca]ii lui {tefanov au discutat despre lipsa de antecedente penale a inculpatului [i despre gradul de periculozitate foarte mic pe care acesta `l reprezint\ pentru ordinea public\. De asemenea, ap\r\torii au ]inut s\ sublinieze [i faptul c\ Judec\toria Suceava a re]inut gre[it `n motivarea sa c\ {tefanov mai are [i alte conflicte cu legea penal\.
Un alt aspect men]ionat de avoca]i a fost acela c\ Ioan {tefanov [i Robert Morari nu au f\cut nimic altceva dec=t s\ se apere de loviturile lui Lauren]iu Florin Mateiciuc. Totodat\, s-a adus `n discu]ie [i c\ Ioan {tefanov a fost arestat pentru o singur\ fapt\, [i anume cea de ultraj, pentru care, s-au exprimat avoca]ii, instan]a ar putea s\ dea drept pedeaps\ o simpl\ amend\.
O solicitare foarte interesant\ a venit spre sf=r[itul judec\rii cauzei. Unul dintre ap\r\tori a ar\tat c\ Ioan {tefanov urmeaz\ cur=nd s\ se c\s\toreasc\. ~n acest sens, inculpatul s-ar fi preg\tit deja cu cele trebuincioase, nunta fiind programat\ pentru data de 3 iunie, singurul impediment fiind starea de arest.
C\s\toria lui {tefanov nu i-a impresionat `ns\ prea mult pe judec\tori care au respins ca nefondat\ cererea de liberare provizorie sub control judiciar.
N Maruseac sus]ine c\ a fost provocat de Mateiciuc
Tot ieri, la Tribunalul Suceava s-a judecat [i recursul formulat de Daniel Maruseac `mpotriva m\surii arest\rii preventive. Judecarea cauzei a avut loc at=t de t=rziu, pentru c\ avoca]ii s\i au f\cut mai multe cereri de am=nare, `n vederea preg\tirii ap\r\rii.
La [edin]a de ieri, ap\r\torii lui Maruseac au specificat faptul c\ inculpatul a fost `nchis pe nedrept, deoarece acesta ar fi ac]ionat `n legitim\ ap\rare. “Ce ar putea s\ fac\ un om care st\ `ntr-un club [i este agresat de al]i indivizi, dec=t s\ `ncerce s\ se apere”, au declarat `n fa]a instan]ei avoca]ii recurentului.
De asemenea, toat\ vina a fost aruncat\ pe Mateiciuc, care a fost f\cut cu ou [i o]et de ap\r\torii lui Maruseac. ~n acest sens, s-a su]inut c\ cel despre care s-a crezut ini]ial c\ este doar victim\ `n scandalul din Ranch, are un noian de procese pe rolul instan]elor. Ba chiar mai mult, se pare c\ Lauren]iu Mateiciuc a mai fost condamnat `n trecut pentru s\v=r[irea unei infrac]iuni de lovituri cauzatoare de moarte.
Referitor la primul scandal din Ranch, din ianuarie 2011, Maruseac a sus]inut c\ a fost `n]epat de nou\ ori cu un cu]it, vr=nd s\ `[i ridice bluza `n fa]a judec\torilor pentru a-[i ar\ta r\nile, lucru oprit `ns\ de instan]\.
~n alt\ ordine de idei, avoca]ii au sus]inut `n pledoaria lor c\ prezen]a lui Maruseac `n arest nu ajut\ cu nimic la buna desf\[urare a procesului [i c\ dac\ ar fi pus `n libertate, acesta nu ar mai putea influen]a cu nimic martorii, pentru c\ ace[tia au fost deja audia]i.
Cu privire la incidentul din a doua zi de Pa[ti, ap\r\torii au specificat c\ nu Maruseac l-ar fi `njunghiat pe Florin {lei ci o alt\ persoan\ care nu a fost `nc\ identificat\. Dup\ deliber\ri, Tribunalul Suceava a decis s\-l mai men]in\ o perioad\ dup\ gratii pe Maruseac, recursul `mpotriva m\surii arest\rii preventive fiind respins ca nefondat.
Amintim c\ `n urma scandalului din clubul Ranch, din a doua zi de Pa[ti, au fost aduse patru persoane `n fa]a instan]ei. Primul arestat a fost Vasile Ioan {tefanov, pentru ca, c=teva zile mai t=rziu, s\ fie b\ga]i dup\ gratii `nc\ doi indivizi, Lauren]iu Florin Mateiciuc [i Daniel Maruseac. Fa]\ de un al patrulea scandalagiu, Robert Morari, s-a luat m\sura oblig\rii de a nu p\r\si localitatea de domiciliu. (Paul BONDAR)

Vezi si

DSP a primit 31.100 de doze de vaccin antigripal

Medicii de familie din județ se pot prezenta la sediul Direcției de Sănătate Publică pentru …

No comments

  1. totusi de ce nu se fac publice si inregistrarile din club? si de la sala de forta. Caci inainte de scandal Slei folosea pistolu pe post de amenintare si cica apoi au facut perchezitii. Unde in casa de pe 6 noiembrie, acolo nu sta un cadru de la politie? De ce nu se spune caci cand se bateau la inceput politia statea in masina in fata clubului? Oare de ce nu e arestat si Slei , avand aceleasi circumstante ca Mateiciuc? Sau banii din prostitutia si carnea vie din Olanda ajung si la anumite cadre de politie?
    Cazul acesta e instrumentat , dupa cum se vede, de femeia de servici de la parchet