Saturday , July 20 2024

Unul din zece suceveni nu isi poate plati rata la banca

.
jude]ul Suceava se afla pe locul patru într-un clasament întocmit de BNR la nivel na]ional cu privire la ponderea sumelor restante raportata la totalul împrumuturilor impruden]ele din anii trecu]i la v=nzarea de credite [i cre[terea [omajului este una din cauzele care au plasat mai multe jude]e din ]ar\, printre care [i Suceava, pe un loc neonorant în ce prive[te imposibilitatea achit\rii ratelor la b\nci
Unul din zece cet\]eni ai jude]ului Suceava care au f\cut împrumuturi la b\nci nu î[i poate achita constant ratele, f\ra sa aiba înt=rzieri sau restan]e. Situa]ia este una din cele mai grave de la nivel na]ional. Chiar daca podiumul nefericitului clasament întocmit de BNR este ocupat de alte jude]e, Suceava ob]ine o ru[inoasa men]iune, devans=nd chiar [i Boto[aniul, jude] care, din punct de vedere socio – economic, era mai slab cotat dec=t al nostru. În alta ordine de idei, jude]ul Suceava se situeaza pe locul al patrulea în clasamentul întocmit de Banca Na]ionala a Rom=niei (BNR) în ce prive[te ponderea sumelor restante raportata la totalul împrumurilor acordate de b\nci. Asta în timp ce Boto[aniul se situeaza pe locul al cincilea.
Din cele [ase jude]e ale Regiunii de Nord-Est, doar Suceava [i Boto[ani se situeaza în primele zece jude]e din clasamentul na]ional cu privire la restan]ele la plata ratelor la b\nci. În schimb, niciun alt jude] din celelalte patru din Regiunea de Nord-Est nu intra în clasamentul na]ional al primelor zece jude]e a[a-zis „bun – platnice”, adica unde ponderea celor care nu pot sa î[i achite ratele sa fie de unul la 20 de locuitori.
Daca se iau în considerare toate cele opt jude]e ale Moldovei, atunci, în clasamentul r\u-platnicilor mai putem include [i Gala]iul, acesta fiind de altfel ceva mai r\u situat dec=t Suceava. Tot a[a, jude]ul Vrancea se situeaza pe un onorant loc [ase în clasamentul jude]elor bun-platnice, fiind singurul din zona Moldovei inclus în acest clasament întocmit de BNR, p=na la finele lunii iulie [I prezentat s\pt\m=na trecuta de Ziarul Financiar. Men]ion\m ca analiza pe august a BNR va fi întocmita [i finalizat\, cel mai probabil, dupa jum\tatea lunii septembrie.
Un nivel ridicat al restan]elor se înregistra, la finele lunii iulie, [i în jude]ul Suceava, unde, conform BNR, ponderea debitelor la b\nci raportata la volumul împrumuturilor este de 9,8%. Asta înseamna ca aproape a zecea parte din creditele acordate în jude]ul Suceava pot fi neperformante, b\ncile încas=nd cu înt=rziere sau chiar deloc ratele de la cei c\rora le-au dat bani cu împrumut. Spre compara]ie, Boto[aniul are o pondere de 9,7% iar, în mod oarecum surprinz\tor, pe locul [ase se claseaza jude]ul Arad, cu 9,27%. În fa]a Sucevei se claseaza Gala]iul, cu 10,1, care este devansat doar de Ialomi]a – cu 10,9, [i de Bistri]a – N\s\ud, cu 11,3 procente.
Ce a f\cut ca aceste jude]e at=t de diferite din punct de vedere socio-economic sa fie ocupantele primelor pozi]ii în topul „r\u-platnicilor”? Pe de o parte, este vorba de [omaj, însa nu doar în asta consta explica]ia în privin]a situa]iei care da b\t\i de cap bancherilor. O alta cauza este [i cea referitoare la dependen]a unui jude] de o anumita industrie sau alta ramura economica lovita de criz\.
Nu este exclusa nici varianta ca mul]i suceveni nu au cu ce sa î[i achite creditele din cauza ca rudele care le trimiteau bani din afara se descurca tot mai greu. O alta varianta poate consta în calculele gre[ite în ce prive[te unele planuri pentru mici afaceri care au înmorm=ntat o serie de ini]iative economice. Ei bine, aceste doua cauze ar ilustra, de fapt, [i tendin]a unor b\nci de a acorda poate prea u[or credite care acum, în recesiune, nu mai pot fi achitate at=t de u[or.
Suceava nu mai este de mult un jude] industrializat, foarte multe din fabricile care existau cu ani în urma închiz=ndu-se. Totu[i, unele activit\]i economice, cum ar fi cele în sectorul imobiliar, au continuat sa func]ioneze [i sa aduca oarece c=[tiguri unor firme [i angaja]ilor acestora, între]in=nd o aparen]a iluzorie de cre[tere economic\. La aceasta s-a ad\ugat explozia de spa]ii comerciale, Suceava clas=ndu-se pe locul unu la nivel na]ional în ce prive[te spa]iile comerciale pe cap de locuitor. Nu trebuie omi[i nici banii ce provin din industria lemnului, din cea alimentar\, din turism [i fondurile venite de la cei care lucreaza în str\in\tate. Asta spre deosebire de economia g\l\]ean\, de exemplu, care a fost construita în a[a maniera înc=t agen]ii economici sa fie polariza]i în jurul combinatului siderurgic [i al [antierului naval. Cert este însa ca cele doua capacit\]i industriale din Gala]i au înregistrat sc\deri accentuate anul trecut [i au fost disponibiliza]i foarte mul]i oameni, dar [i ramurile economice din jude] care înca mai func]ionau în jude]ul Suceava. Prin urmare, [omajul [i mai ales salariul mediu net pe cap de locuitor, care continua sa scada de la luna la lun\, au dus automat la sc\derea posibilit\]ii de plata a ratelor la banc\. Pe paginile de internet ale diferitelor b\nci s-au publicat în ultimele luni zeci sau chiar sute de anun]uri cu propriet\]i mobiliare [i, mai ales, imobiliare scoase la v=nzare de executorii bancari sau judec\tore[ti, la fel cum, de altfel, se procedeaza [i în alte jude]e clasate în primele zece din ]ar\, unde restan]ele bancare sunt mari: Bistri]a-N\s\ud, Bra[ov, Arge[ [i Hunedoara, în acestea din urma rata sumelor restante dep\[ind 8%.
Clasamentul BNR scoate în eviden]a [i faptul ca rata creditelor restante la nivel na]ional era în iulie de 6,5%, fiind în cre[tere de la 6,4%, în luna anterioar\. Totodat\, înt=rzierile mai mari de o zi la plata creditelor înregistrate de popula]ie [i companii ajungeau la 13,4 miliarde de lei, ceea ce înseamna o cre[tere de 72% pe primele [apte luni. De men]ionat c\, deocamdat\, în calculele BNR f\cute pentru luna iulie nu au fost incluse [i efectele m\surilor de austeritate luate de Guvern, îndeosebi pentru sectorul bugetar, care ar putea atrage dupa sine, în luna august, o suplimentare a ponderii de credite neperformante. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Absolvent al Colegiului Național Militar ”Ștefan cel Mare”, admis primul la specializarea aleasă din cadrul Academiei Tehnice Militară ”Ferdinand I”

Nu doar elevii Colegiului Națiaonal Militar ”Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc obțin rezultate remarcabile, ci …