Sunday , October 2 2022

UNPR si-a lansat candidatii la primariile din 20 de localitati, inclusiv municipiul Suceava

“Suceava merit\ un alt primar [i un alt fel de primar”, afirm\ Adrian Macovei, candidatul UNPR la prim\ria municipiului re[edin]\ de jude] n “pentru noi sunt importante [i drumurile, [i pode]ele [i aduc]iunile de ap\ [i s\lile de sport [i sta]iile de epurare. Dar mai presus de orice, mai importan]i sunt oamenii”, transmite pre[edintele UNPR Suceava, C\t\lina Vartic, candidat pentru func]ia de pre[edinte al CJ Suceava

 
Vineri dup\ amiaz\, `n sala mic\ a casei de Cultur\ Suceava, a avut loc lansarea unei prime echipe de candida]i pentru func]ia de primar din partea Uniunii Na]ionale pentru Progresul Rom=niei (UNPR) pentru 20 de localit\]i din jude], inclusiv municipiul Suceava. Pre[edintele UNPR Suceava, C\t\lina Vartic, care a prezentat candida]ii pentru prim\riile localit\]ilor din zona Sucevei a anun]at c\ astfel de lans\ri vor avea un carcater itinerant, pe r=nd `n perioada imediat urm\toare urm=nd s\ se organizeze astfel de ac]iuni [i celelalte zone ale jude]ului: R\d\u]i, F\lticeni, C=mpulung, Vatra Dornei [i Gura Humorului.
Astfel, pentru func]ia de candidat la prim\ria municipiului Suceava a fost lansat oficial omul de afaceri Adrian Macovei, cunoscut deja din mai multe apari]ii `n mass media local\. Pentru prim\ria Bosanci va candida Nistor G\itan; la Dumbr\veni ca candida actualul viceprimar [i fost primar, Sorin Bursuc; La F=nt=nele, UNPR merge pe m=na lui Leonte Costin, la Ipote[ti va candidat Florin Gr\mad\ iar la Liteni candidatul acesti forma]iuni politice va fi Gheorghe Tanasuc. Pentru prim\ria ora[ului Salcea va candida Florin Cheia, la Siminicea va candida pentru progresi[ti Vasile Clim iar la Ude[ti reprezentantul UNPR `n competi]ia electoral\ va fi Dan Viziteu. Ion Lucaci va candida la Ad=ncata iar la Vere[ti Gheorghe Tab\r\. Pentru prim\ria comunei D\rm\ne[ti s-a `nscris `n curs electoral\ Ioan Boiciuc, la Mitocu Dragomirnei Viorel Murariu iar la Moara Dorel Constantin Dumitra[. La P\tr\u]i campania UNPR pentru alegerile locale va fi condus\ de Ioan Hostiuc, la Stroie[ti de Gheorghe {cheuleac iar la {cheia de Dan Motovele]. Beniamin Duduman va candidat pentru prim\ria comunei H=n]e[ti, Vieru Alexandru pentru Vulture[ti [i Emanuel Zancu pentru conducerea prim\riei Bune[ti.
N “Suceava merit\ un alt primar [i un alt fel de primar”, afirm\ Adrian Macovei, candidatul UNPR la prim\ria municipiului re[edin]\ de jude] Fiecare dintre candida]ii lansa]i vineri au ]inut s\ `[i prezine, `n c=teva vorbe, g=ndurile cu care au plecat la lupt\ pentru c=[tigarea func]iilor de primar `n localit\]ile din zona Sucevei. {i acei dintre ei care au mai trecut prin experien]e electorale dar [i aceia (care compun marea majoritate) care [i-au f\cut botezul `n lupta politic\ chiar `n aceste zile, au pus accent pe dorin]a de schimbare, de `ntoarcere c\tre oameni a ac]iunilor politice [i au trecut `n revist\, unii dintre ei, proiectele pe care doresc s\ le `n practic\ `n localit\]ile lor, dac\ vor deveni primari ai acestora.
Adrian Macovei, candidatul UNPR la Prim\ria municipiului Suceava, a fost cel care a deschis seria mesajelor oficiale de la tribuna s\lii Casei de Cutur\. El a ar\tat c\ a decis s\ candidaze la v=rsta de 37 de ani pentru func]ia de primar al Sucevei fiindc\ el
crede c\ acest ora[ “merit\ un alt primar [i un alt fel de primar”. “Spun un alt fel de primar pentru ca eu consider ca Sucevei `i trebuie altceva, `i trebuie viziune [i planificare, `i trebuie proiecte concrete [i eficiente care s\ `ncurajeze mediul de afaceri [i care s\ fie acea gur\ de oxigen de care noi to]i, locuitorii acestui ora[, avem at=ta nevoie: salaria]i, pensionari, elevi, studenti dar [i firme private, fiindc\ activitatea acestora sus]ine economia ora[ului [i asigur\ un num\r semnificativ de locuri de munc\. ~n acela[i timp sunt convins c\ un program coerent de guvernare local\, care s\ se bazeze pe transparen]\ bugetar\, servicii publice de calitate [i respectul fa]\ de cet\]ean va propulsa ora[ul Suceava spre acea `nf\]i[are european\ pe care ne-o dorim cu to]ii”, a ar\tat Adrian Macovei.
El consider\ c\ oamenii s-au s\turat de promisiuni neonorate [i este mult mai cinstit sa se vin\ cu propuneri de proiecte dorite de c\tre cet\]eni care s\ fie supuse spre dezbatere opiniei publice.
“Propunerile noastre pentru Suceava cuprind `ntreaga activitate administrativ\ a ora[ului – de la scutiri de taxe [i impozite pentru firmele care creeaza locuri de munc\ sau producerea energiei termice la costuri mult mai mici, p=n\ la zona cultural\ sau de agrement a orasului, cu sus]inerea sportului de amatori [i de performan]\ [i `nfiin]area unei gr\dini botanice `n parcul {ipote pentru ca sucevenii s\ se bucure de o oaz\ de recreere. Nu este drept ca Suceava s\ fie acum un loc unde greu sa te po]i `mplini, nu este drept s\ ne uit\m cu jind la cum arat\ celelalte re[edinte de judet (Piatra Neam], Boto[ani sau Ia[i), nu este drept ca locuitorii acestui ora[ s\ tr\iasc\ mereu `n preajma unor interminabile [antiere, avem dreptul [i noi la respect, avem dreptul la civiliza]ie, m\]car la speran]a c\ se poate schimba ceva”, a mai transmis candidatul progresist la Prim\ria Sucevei care accept\ c\ mobilizarea pentru a impune proiectele UNPR pentru transformarea ora[ului Suceava constituie o imens\ provocare. “Trebuie cu totii s\ demonstr\m celorlal]i c\ suntem mai buni ca ei, c\ vrem [i putem s\ conducem sau s\ punem um\rul la conducerea orasului [i a judetului astfel `nc=t s\ reu[im s\ promov\m respectul fa]\ de via]a oamenilor, s\ promov\m progresul. Suntem o echipa t=n\r\, unit\ [i hotar=t\, vrem [i putem s\ fim mai buni ca al]ii, ora[ul nostru poate s\ arate mai bine si via]a oamenilor din Suceava poate fi mai bun\. Vrem ca Suceava [i Rom=nia s\ nu `nsemne numai gropi [i gunoaie, corup]ie [i lupte pentru putere; nu e normal ca viitorul nostru [i al copiilor nostrii s\ depind\ de pixul unui angajat al FMI care sa decid\ dac\ s\ ne dea sau s\ nu ne dea un `mprumut. Sunt sigur c\ `mpreun\ putem s\ schimb\m soarta ora[ului, jude]ului [i a ]\rii noastre”, a `ncheiat Adrian Macovei.
N“politica trebuie f\cut\ pentru oameni [i nu pentru partid” arat\ pre[edintele UNPR Suceava, C\t\lina Vartic
Pre[edintele organiza]iei jude]ene a Uniunii Na]ionale pentru Progresul Rom=niei , C\t\lina Vartic, care [i-a anun]at anterior candidatura pentru func]ia de pre[edinte al Consiliului Jude]ean Suceava a ar\tat `n final c\ “politica trebuie f\cut\ pentru oameni [i nu pentru partid, indiferent de sex religie, de v=rst\, de preg\tire sau apartenen]\ politic\. {i nou facem parte dintr-o forma]iune politic\ dar a[a cum `mi lace s\ spun, aceasta se cheam\ Uniunea Na]ional\ pentru progresul Rom=niei [i nu este partidul pentru progresul Rom=niei. Pe de alt\ parte, nu facem parte dintr-un grup de interese. Am v\zut cu to]ii ast\zi [i aici c\ avem candida]i care pot [i care sunt hot\r=]i s\ lucreze pentru oamenii. Eu sper din tot sufletul c\ oamenii vor `n]elege acest lucru [i de aceea ne vor vota pe 10 iunie 2012. Pe de alt\ parte, se pune `ntrebarea – pe cine s\ voteze? S\ voteze USL-ul? USL st\ [i se uit\ la televizor [i se cred deja `nving\tori. S\-i voteze pe cei de la PDL? Au trecut patru ani [i au ar\tat ce pot face. La Suceava, conducerea PDL a Consiliului Jude]ean spune c\ a adus `n jude] un miliard de euro. Dar i-a adus cineva de acas\? Banii sunt de la bugetul de stat, la care contribuim cu to]ii dac\ nu sunt de la guvern, sunt de la Uniunea European\. {i acolo, iar\[i contribuim. Mai este `nc\ ceva, banii nu sunt adu[i de c\tre conducerea PDL a jude]ului. Ei sunt adu[i prin proiecte realizate de prim\rii sau de firme care le-au depus. Revin [i spun, pentru noi sunt importante [i drumurile, [i pode]ele [i aduc]iunile de ap\ [i s\lile de sport [i sta]iile de epurare. Dar mai presus de orice, mai importan]i sunt oamenii. Iar politica UNPR este pentru oameni”, a transmis C\t\lina Vartic, care a mul]umit pentru sus]inerea de care beneficiaz\ pentru cadidatura la func]ia de pre[edinte al Consiliului Jude]ean Suceava. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Săptămâna Europeană a Sportului la Grădinița ”Țăndărică” Suceava

Grădinița cu Program Normal ”Țăndărică” Suceava a derulat  în perioada 23-30 septembrie a.c. Săptămâna Europeană …