Thursday , October 6 2022

Universitatea Suceava face colecta pentru plata caldurii la un grup scolar din orasul harghitean Balan

~ntr-un comunicat de pres\ al Universit\]ii “{tefan cel Mare” din Suceava se atrage aten]ia asupra “situa]iei îngrijor\toare” existente în înv\]\mântul preuniversitar din ora[ul harghitean B\lan, unde activit\]ile didactice sunt suspendate de o s\pt\mân\ la Grupul {colar “Liviu Rebreanu” [i în gr\dini]e, iar la cele dou\ [coli generale din localitate orele au o durat\ de 30 minute, cu pauze de cinci minute, din cauza temperaturilor sc\zute existente în spa]iile de înv\]\mânt
Universitatea “{tefan cel Mare” Suceava va ini]ia o campanie de dona]ii publice pentru sus]inerea Grupului {colar “Liviu Rebreanu” din ora[ul harghitean B\lan dac\ pân\ la sfâr[itul lunii autorit\]ile nu vor solu]iona problema asigur\rii c\ldurii în unitatea de înv\]\mânt.Într-un comunicat de pres\ al Universit\]ii “{tefan cel Mare” din Suceava se atrage aten]ia asupra “situa]iei îngrijor\toare” existente în înv\]\mântul preuniversitar din ora[ul harghitean B\lan, unde activit\]ile didactice sunt suspendate de o s\pt\mân\ la Grupul {colar “Liviu Rebreanu” [i în gr\dini]e, iar la cele dou\ [coli generale din localitate orele au o durat\ de 30 minute, cu pauze de cinci minute, din cauza temperaturilor sc\zute existente în spa]iile de înv\]\mânt.Universitatea “{tefan cel Mare” Suceava sus]ine demersurile conducerilor unit\]ilor de înv\]\mânt din ora[ul B\lan pe lâng\ autorit\]ile jude]ene [i na]ionale [i solicit\ o “rezolvare urgent\ a acestei situa]ii inacceptabile într-o ]ar\ a Uniunii Europene”.”Dac\ autorit\]ile responsabile nu vor rezolva aceast\ problem\ pân\ la finalul acestei luni, Universitatea “{tefan cel Mare” va ini]ia o campanie de dona]ii publice pentru sus]inerea Grupului {colar “Liviu Rebreanu” din ora[ul B\lan, unde situa]ia este cu atât mai critic\ cu cât elevii claselor terminale se vor afla în imposibilitatea recuper\rii materiei aferente [i a preg\tirii corespunz\toare pentru examenul de bacalaureat”, se arat\ în comunicatul de pres\ al Universit\]ii sucevene.Aceea[i surs\ precizeaz\ c\ în ora[ul B\lan sunt cinci institu]ii de înv\]\mânt, respectiv o gr\dini]\ cu dou\ structuri, un club al elevilor, dou\ [coli generale [i un liceu cu un total de 1.242 de elevi [i pre[colari, iar dup\ închiderea minei de cupru s-a ajuns ca num\rul persoanelor angajate s\ fie mai mic de zece la sut\ din totalul popula]iei ora[ului, situa]ie ce a generat acumularea de datorii c\tre Societatea comercial\ Harghita Gaz SA, care a decis suspendarea distribuirii gazelor unit\]ilor de înv\]\mânt.”Grupul {colar “Liviu Rebreanu” are o echip\ performant\, care a ob]inut fonduri europene pentru sprijinul activit\]ilor desf\[urate cu elevii s\i [i a avut un procent de promovare a examenului de bacalaureat din 2011 de 85, examen sus]inut de absolven]ii s\i în cadrul centrului de examinare “Joannes Kajoni” din Miercurea Ciuc. Consider\m c\ s-au gospod\rit bine pân\ acum din pu]inul pe care l-au avut, iar situa]ia creat\ este generat\ de sistemul de finan]are, [i nu de administra]ia unit\]ilor de înv\]\mânt”, se mai precizeaz\ în comunicatul universit\]ii sucevene.Primarul din B\lan, Mihai Mere[, a declarat c\ primul semestru al anului [colar este compromis din cauza lipsei de înc\lzire în unit\]ile de înv\]\mânt din ora[.”Eu am primit o în[tiin]are c\ toate gr\dini]ele [i [colile din B\lan sunt închise, la aceast\ or\, din cauza frigului. C\ unii directori vor s\ ]in\ ore în condi]ii improprii este treaba lor, dar a[a nu se va putea înv\]a, când e soare se fac ore, când nu e, se întrerupe [coala. Dup\ p\rerea mea, pân\ în decembrie nu se va g\si o solu]ie s\ d\m drumul la înc\lzire, a[a c\ semestrul acesta este paralizat pentru [coli”, a afirmat Mihai Mere[.Mihai Mere[ a spus c\, în urma interven]iilor f\cute pe lâng\ Guvern [i la premierul Emil Boc, autorit\]ii locale i s-au alocat, în cursul acestei s\pt\mâni, 40.000 de lei pentru achitarea unei p\r]i a datoriei unit\]ilor de înv\]\mânt c\tre furnizorul de gaz, SC Hargita Gaz, sum\ care reprezint\ a zecea parte din datorie, informeaz\ MEDIAFAX.

Vezi si

Sucevenii pot plăti prin sms pentru eliberarea cărților de identitate

Începând de miercuri, 5 octombrie, sucevenii pot plăti prin SMS taxele pentru eliberarea cărților de …