Tuesday , December 6 2022

Universitatea “Stefan cel Mare”- gazda celei de-a doua editii a conferintei “Realizari ingineresti si transfer tehnologic interregional”

Universitatea “{tefan cel Mare” din Suceava va g\zdui pentru dou\ zile, cu ocazia celei de-a doua edi]ii a conferin]ei cu tema “Realiz\ri inginere[ti [i transfer tehnologic interregional; Rom=nia- Moldova- Ucraina”, oaspe]i din `ntreaga ]ar\, profesori universitari din Cern\u]i [i Chi[in\u, doctori ingineri, somit\]i din domeniul cercet\rii [i dezvolt\rii dar [i reprezentan]i ai mediului economic.
Luni, 9 mai, `ncep=nd cu orele 9:30, a avut loc reuniunea de lucru unde prof. univ. dr. hab. Ion Bostan, rectorul Universit\]ii Tehnice din Moldova, prof. univ. dr. Oleksandr Ushenko, prorectorul Universit\]ii Yuriy Fedkovich din Cern\u]i [i prof. dr. ing. Adrian Graur, rectorul Universit\]ii din Suceava au prezentat cele mai recente realiz\ri, tehnologii [i proiecte ale centrelor [tiin]ifice ale fiec\rei universit\]i.
“}in s\ mul]umesc pentru prezen]\ at=t domnilor profesori c=t [i reprezentan]ilor mediului economic, sus]inerea [i colaborarea lor lor fiind fundamental\ pentru crearea unor conexiuni `ntre mediul universitar [i cel de afaceri. Sper\m ca m\car la urm\toarea edi]ie a `nt=lnirii noastre s\ avem prezen]i exponen]i ai mediului de afaceri din Republica Moldova sau Ucraina. Este adev\rat c\ la un an de la prima edi]ie nu putem bifa foarte multe rapoarte sau conexiuni din mediul universitar spre cel economic `ns\ cu fiecare edi]ie pe care o vom sus]ine lucrurile se vor sedimenta treptat”, a declarat Adrian Graur.
Din partea universit\]ii sucevene au mai participat {tefan Purici, decanul Facult\]ii de Istorie [i Geografie [i prof. univ. dr. ing. Radu Pentiuc, [eful Catedrei de Electrotehnic\. Universitatea “{tefan cel Mare” a prezentat ultimele cercet\ri `n domeniul energiilor neconven]ionale, studii [i analize privind motoarele solare bazate pe conversia helio-termo-magneto-mecanic\ sau motoarele electrice solare.
Prof. univ. dr. hab. rectorul Ion Bostan [i prof. univ. dr. ing. Valeriu Dulgheru au expus proiectele Universit\]ii Tehnice din Moldova, Chi[in\u, printre care: elaborarea turbinelor eoliene, a agregatelor eoliene – destina]ia, evolu]ia, metode de perfec]ionare a acestora sau transformarea energiei apei `n energie electric\ cu ajutorul unei mocrohidrocentrale.
“Un obiectiv al `nt=lnirii noastre este acela de a ne cunoa[te reciproc realiz\rile `n vederea colabor\rii [i, ulterior, accesarea unor fonduri europene. Cele trei universit\]i reprezentate ast\zi provin din ]\ri eligibile proiectelor transfrontaliere”, a declarat Ion Bostan.
N Mediul de afaceri a fost reprezentat de societ\]i din Ia[i, Craiova, Bucure[ti, Boto[ani [i Suceava
Asocia]ia General\ a Inginerilor din Rom=nia (AGIR) a fost reprezentat\ de Mihai Mih\i]\, pre[edintele AGIR [i Gheorghe Manolea, pre[edintele sucursalei AGIR Dolj, Directorul Centrului de Inovare [i Transfer Tehnologic de la Universitatea Craiova. Alt\ companie prezent\ la conferin]\ a fost SC Q SRL din Ia[i prin dr. ing. Dumitru Cuciureanu [i Mihai Eremia, ace[tia expun=nd un material privind utilizarea energiei soarelui pentru producerea energiei electrice, `nc\lzirea locuin]elor [i a cl\dirilor administrative.
Dr. ing. Valeriu Iftimie, directorul general al Elsaco- Electronic Boto[ani [i ing Adrian B\lteanu, directorul executiv au expus un material referitor la realizarea unui parc eolian `n jude]ul Boto[ani, prezent=nd totodat\  informa]ii cu privire la utilizarea [i eficien]a pompelor de c\ldur\.
La eveniment au mai fost prezen]i din partea Academiei de {tiin]e Tehnice din Rom=nia, dr. ing. Florin Teodor T\n\sescu, pre[edintele Comitetului Electrotehnic Rom=n [i din partea Institutului Na]ional de Cercetare, Dezvoltare [I ~ncerc\ri pentru Electrotehnic\ ICMET Craiova, dr. ing. Marian Du]\, director general [i cercet\torul dr. ing. Dumitru Sacerdon]ianu. Evenimentul a fost sus]inut [i de dou\ societ\]i sucevene, respectiv SC Loial SRL, reprezentat\ de pre[edintele Camerei de Comer] [i directorul general Sorin Iacob [i ing. director tehnic Iulian D\sc\lescu [i Assist Software prin directorul general Gheorghe David.
N Ion Bostan – Doctor Honoris Causa al universit\]ii sucevene
Ziua de ieri s-a `ncheiat cu un scurt pelerinaj al oaspe]ilor la Casa memorial\ a poetului Nicolae Labi[ de la M\lini [i la M\n\stirea Slatina. Ast\zi, `ncep=nd cu orele 11:00, va avea loc festivitatea de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa academicianului Ion Bostan, rectorul Universit\]ii Tehnice din Moldova. Activitatea sa didactic\ [i [tiin]ific\ reune[te numeroase activit\]i grupate pe diferite domenii cum ar fi: monografii [i manuale didactice [i de proiectare, articole [i comunic\ri [tiintifice, inven]ii (peste 200 brevete de inven]ie ob]inute singur sau `n colaborare), alocu]iuni [i discursuri cu diverse ocazii, proiecte de cercetare, realiz\ri practice. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Tânăr de 20 de ani, prins drogat la volan în Rădăuți

În perioada 30 noiembrie – 04 decembrie 2022, polițiștii suceveni au acționat zilnic pe drumurile …