Wednesday , November 30 2022

Unde, cand si ce articole pirotehnice putem folosi de Sarbatori

In acest an persoanele care comercializeaz\ sau folosesc obiecte pirotehnice au nevoie de autoriza]ie din partea Inspectoratului Teritorial de Munc\ [i de la Inspectoratul Jude]ean de Poli]ie n cei cu v=rsta de peste 16 ani au dreptul s\ utilizeze articole pirotehnice din categoria 1 [i P1 n este interzis\ folosirea obiectelor pirotehnice `ntre orele 22.00 [i 6.00, precum [i `n mai multe locuri, `nc\lcarea acestor reglement\ri put=nd conduce de la amend\ p=n\ la un an de `nchisoare

Poli]i[tii suceveni au emis recomand\ri preventive [i cadrul legislativ sanc]ionar cu privire la materialele pirotehnice. Astfel, persoanele care produc, de]in, transfer\ sau comercializeze\ articole pirotehnice precum [i persoanele care folosesc obiecte pirotehnice pentru scopuri tehniceau obliga]ia de a ob]ine autoriza]ia din partea inspectoratului teritorial de munc\ [i de la inspectoratul jude]ean de poli]ie pe raza c\rora `[i desf\[oar\ activitatea. Persoanele fizice nu au dreptul s\ de]in\, s\ utilizeze, s\ transporte, s\ depoziteze, s\ experimenteze ori s\ m=nuiasc\ explozivi de uz civil sau articole pirotehnice dac\ nu fac dovada calit\]ii de artificier sau pirotehnician autorizat [i nu reprezint\ o persoan\ juridic\ autorizat\ [i `nregistrat\ conform prevederilor legale. Excep]ie la cele precizate mai sus o fac articolele pirotehnice din categoria 1 [i P1 (stelu]e, lum=n\ri sc=nteietoare, jerbe cu sc=ntei, inele de foc – al c\ror con]inut de material nu dep\[e[te trei grame) pot fi de]inute [i utilizate de persoanele care au `mplinit v=rsta de 16 ani. La introducerea pe pia]a a articolelor pirotehnice trebuie respectate prevederile Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European [i al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea [i ambalarea substan]elor [i amestecurilor respectiv: articolele pirotehnice trebuie s\ aib\ inscrip]ionate `n limba rom=n\ denumirea, categoria din care fac parte, instruc]iunile de folosire, termenul de garan]ie, precum [i pericolele care apar la p\strarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor. Persoanele juridici autorizate nu pot comercializa c\tre alte persoane juridice autorizate dec=t articole pirotehnice din categoriile pentru care au fost autorizate, nu pot comercializa c\tre popula]ie articole pirotehnice din categoriile II-IV, T1, T2, P2, doar articolele pirotehnice din categoria I [i P1 pot fi comercializate c\tre popula]ie. Persoanele fizice nu pot confec]iona, de]ine, comercializa, importa, folosi sua executa orice alt\ opera]iune cu articole pirotehnice din categoriile II-IV, T1 [i T2, `ns\ pot de]ine [i folosi articole pirotehnice din categoria I [i P1.
N c=nd nu pot fi folosite petardele [i artificiile [i ce risc\ cei care nu respect\ legisla]ia `n domeniu
Folosirea articolelor pirotehnice sunt interzise `ntre orele 22.00 [i 6.00, cu excep]ia perioadelor autorizate, precum [i a evenimentelor de interes local, na]ional sau interna]ional, `n baza aprob\rii autorit\]ilor locale. Totodat\ nu se pot folosi la o distan]\ mai mic\ de 50 de metri de blocurile cu patru etaje [i la mai pu]in de 100 de metri fa]\ de cele cu peste patru niveluri, la o distan]\ mai mic\ de 500 de metri de instala]iile electrice de `nalt\ tensiune, de locurile de depozitare [i livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instala]iile de gaze sau la o distan]\ mai mic\ dec=t cea mai prev\zut\ de reglement\rile `n vigoare pentru obiectivele chimice [i petrochimice ori pentru alte obiective care prezint\ pericol de incendiu sau explozie. Nu este voie s\ se foloseasc\ materiale pirotehnice `n locurile `n care exist\ riscul producerii de alunec\ri de teren, avalan[e sau c\deri de pietre, pe drumurile publice deschise circula]iei rutiere, pe aleile pietonale [i `n spa]ii deschise cu aglomer\ri de persoane sau la o distan]\ mai mic\ de 500 de metri de p\duri.
Poli]i[tii recomand\ maxim\ aten]ie [i responsabilitate cu ocazia m=nuirii [i utiliz\rii articolelor periotehnice. Orice opera]iuni cu articole pirotehnice efectuate f\r\ drept constituie infrac]iune [i se pedepse[te cu `nchisoare de la trei luni la un an. Comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 [i P1 c\tre persoanele cu v=rsta sub limita prev\zut\ de lege, precum [i comercializarea c\tre publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de c\tre pirotehnicieni constituie infrac]iune [i se pedepse[te cu `nchisoare de la trei luni la un an. Comercializarea de c\tre persoane fizice sau juridice neautorizate a articolelor pirotehnice din categoria I se sanc]ioneaz\ cu amend\ de la 2.000 la 5.000 de ron. Ne`ndeplinirea condi]iilor legale privind inscrip]ionarea pe ambalajul articolelor pirotehnice, `n limba rom=n\ denumirea, clasa din care fac parte, instruc]iunile de folosire, termenul de garan]ie, precum [i pericolele care apar la p\strarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor se sanc]ioneaz\ cu amend\ de la 5.000 la 7.500 de ron. Folosirea articolelor pirotehnice `n locurile interzise men]ionate mai sus se sanc]ioneaz\ cu amend\ de la 3.000 la 6.000 de ron, iar `n cazul tulbur\rii ordinii publice prin folosirea excesiv\ a obiectelor pirotehnice care provoac\ zgomot se aplic\ amend\ de la 200 la 1.000 de ron. ~n cazul `n care sun `nc\lcate reglement\rile legale `n vigoare cu privire la respectarea normelor de securitate se vor lua m\suri pentru suspendarea, restr=ngerea sau retragerea autoriza]iei pentru activit\]ile de de]inere, transfer, transport, folosire ori comercializare a obiectelor pirotehnice. Sanc]iunile contraven]ionale cu amend\ se pot aplica [i persoanelor juridice, caz `n care cuantumul amenzii se majoreaz\ cu 100%. (C.Z.)

Vezi si

80 de cadre medicale veterinare au solicitat vaccinare antirabică, după semnalarea a patru cazuri de turbare în doar 10 zile

Patru cazuri de rabie la câini din gospodării au fost raportate, în perioada 15 – …